• Imprimeix

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.

La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.

Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

Hi haurà dues convocatòries anuals: juny i setembre.

S’han de presentar:

  • Estudiants de batxillerat.
  • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys.
  • Estudiants que, havent-se presentat a la PAU o la Prova d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, NO compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.

 


Queden exempts de realitzar la PAP:

  • Estudiants que, havent-se presentat a la PAU o la Prova d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.*
  • Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van superar.
  • Titulats universitaris o equivalents.


Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà.

 

*Compleixen condicions els alumnes que van tenir una nota igual o superior a cinc punts com a resultat de la mitjana dels exercicis de català i castellà de la fase general de la PAU o de les proves de més grans de 25/45 anys, sempre i quan les qualificacions d’aquestes dues proves siguin igual o superior a quatre.

Data d'actualització:  12.07.2017