• Imprimeix

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en Educació Infantil i Educació Primària

Les Seus d’examen de les Proves d’Aptitud Personal són les següents, heu de tenir en compte la seu on heu realitzat la matrícula:

 

UB

Universitat de Barcelona - Barcelona

Campus Mundet

Passeig de la Vall d'Hebron, 171

08035 Barcelona

 

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona – Campus Bellaterra

Escola d’Enginyeria

Edifici Q – Carrer de les Sitges

08193 Bellaterra

 

URV

Universitat Rovira i Virgili - Tarragona

Campus Catalunya

Avinguda Catalunya, 35

43002 Tarragona

 

UdL

Universitat de Lleida - Lleida

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Carrer Jaume II, 73.

25001 Lleida

 

UdG

Universitat de Girona - Campus de Barri Vell

Facultat d'Educació i Psicologia

Plaça Sant Domènec, 9

17004 Girona

- Competència comunicativa i raonament crític: 

 • La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
 • La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

 

 - Competència logicomatemàtica:

 • La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punts de vista de la seva raonabilitat.

La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.

La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.

Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

Hi ha dues convocatòries anuals: ordinària al mes de juny i extraordinària al mes de Juliol. S’haurà de realitzar la matrícula al portal d’accés a la universitat dintre dels terminis establerts. 

*Els estudiants que superin la PAP en convocatòria extraordinària podran acreditar aquest resultat a partir de la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària.

S’han de presentar:

 • Estudiants de batxillerat.
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS).
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per a l’accés per a més grans de 40 anys.
 • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

 


Queden exempts de realitzar la PAP:

 • Estudiants que tenen superada la PAP al 2017.
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016.
 • Titulats universitaris o equivalents.


Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà.

 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
Matrícula PAP Del 24 de maig (dj) al 6 de juny (dc)
Exàmens PAP 16 de juny (ds)
Resultats PAP 27 de juny (dc)

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
Matrícula PAP Del 12 (dj) al 16 de juliol (dll)
Exàmens PAP 20 de juliol (dv)
Resultats PAP A partir del 30 de juliol (dll)

 

 

Tribunal Ordinari PAP 2018
8:30 - 9:00 Comprovació dades alumnes
9:00 – 11:00 Competència comunicativa i raonament crític CCIRC
11:00 – 11:30 Descans
11:30 – 13:00 Competència logico-matemàtica CLOM

 

Tribunal TOE (dislèxia/TDA-TDAH) i TEI PAP 2018
8:30 - 9:00 Comprovació dades alumnes
9:00 – 11:30 Competència comunicativa i raonament crític CCIRC
11:30 – 12:00 Descans
12:00 – 14:00 Competència logico-matemàtica CLOM

 

Data d'actualització:  02.03.2018