• Imprimeix

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.

La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.

Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

Hi haurà dues convocatòries anuals: juny i setembre.

S’han de presentar:

 • Estudiants de batxillerat.
 • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a la PAU o la Prova d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, NO compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.

 


Queden exempts de realitzar la PAP:

 • Estudiants que, havent-se presentat a la PAU o la Prova d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.*
 • Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van superar.
 • Titulats universitaris o equivalents.


Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà.

 

*Compleixen condicions els alumnes que van tenir una nota igual o superior a cinc punts com a resultat de la mitjana dels exercicis de català i castellà de la fase general de la PAU o de les proves de més grans de 25/45 anys, sempre i quan les qualificacions d’aquestes dues proves siguin igual o superior a quatre.

- Convocatòria de juny: La prova es realitzarà el dissabte 17 de juny en horari de matí.

S’estableixen cinc seus universitàries d’examen per a la convocatoria de Juny:

 • Barcelona.
 • Bellaterra.
 • Girona.
 • Lleida.
 • Tarragona.

 

- Convocatòria de setembre: La prova es realitzarà només a Barcelona el divendres 8 de setembre.

Els estudiants, independentment de la universitat on vulguin realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus d’examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula es formalitzarà per Accesnet.

Horari prova
8:30-9:00 Comprovació dades estudiants

9:00-11:00

Competència comunicativa i raonament crític
11:30-13:00 Competència logicomatemàtica

 

Convocatòria de Juny

Termini matrícula

Del 24 de maig al 7 de juny (7 de juny darrer dia de matrícula i pagament)
Data de la Prova 17 de juny
Comunicació de resultats 28 de juny
Sol·licitud de revisió
28, 29 i 30 de juny
Comunicació de resultats de revisió
10 de juliol

 

 

Convocatòria de Setembre

Termini matrícula

Del 18 al 24 de juliol (25 de juliol darrer dia de pagament)
Data de la Prova 8 de setembre
Comunicació de resultats 18 de setembre
Sol·licitud de revisió 18, 19 i 20 de setembre
Comunicació de resultats de revisió 27 de setembre

 

Data d'actualització:  12.07.2017