• Imprimeix

Estudiants de cicles formatius

Normativa

  • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). (BOE 295, de 10.12.2013)
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOE 106, de 04.05.2006)
  • Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE 138, de 07.06.2014)
  • Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE 113, de 08.05.2010)
  • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE 283, de 24.11.2008)
  • Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determini el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que poden realitzar els qui tenen un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. (BOE 306, de 17.12.2010 )
  • Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat de batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat. (DOGC 5417, de 09.07.2009)
  • Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE 135, de 04.06.2009)
  • Resolució EMC/427/2018, de 8 de març, per la qual es fa públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés a les universitats de Catalunya de l’any 2018 (DOGC 7578, de 14.03.2018)
Data d'actualització:  05.03.2018