• Imprimeix

Proves d'accés a la universitat (PAU)

  • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). (BOE 295, de 10.12.2013)
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOE 106, de 04.05.2006)
  • Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat. (BOE 3, de 03.01.2015)
  • Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE 113, de 08.05.2010)
  • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE 283, de 24.11.2008)
  • Decret 107/2001, de 17 d'abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya. (DOGC 3380, de 03.05.2001)
  • Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018. (BOE 23, de 26.01.2018)
  • Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. (BOE 306, de 17.12.2010)
  • Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC 5417, de 09.07.2009)
  • Resolució EMC/427/2018, de 8 de març, per la qual es fa públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés a les universitats de Catalunya de l’any 2018 (DOGC 7578, de 14.03.2018)
Data d'actualització:  26.02.2018