• Imprimeix

Preinscripció a la universitat

Normativa

 • Decret 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018 (DOGC 7406, de 06.07.2017) .
 • Resolució EMC/1256/2017, de 31 de maig, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitària per al curs acadèmic 2017-2018 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (DOGC 7384, de 06.06.2017).
 • Resolució de 29 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de 29 de maig de 2017, de la Conferència General de Política Universitària, pel qual es determinen les dates límit de preinscripció, de publicació de llistes d'admesos i d'inici del període de matriculació a les universitats públiques per al curs acadèmic 2017-2018 (BOE 136, de 08.06.2017)
 • Resolució d'11 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es publica l'Acord de Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017, pel qual s'ordenen els ensenyaments oficials de Grau. (BOE 114, de 13.05.2017)
 • Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües. (DOGC 7302, de 06.02.2017)
 • Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (article 18). (DOGC 6830, de 13.03.2015)
 • Resolució ECO/513/2015, de 27 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els procediments d'admissió, a les universitats catalanes, dels estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents. (DOGC 6836, de 23.03.2015)
 • Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE 138, de 07.06.2014)
 • Ordre ECO/102/2014, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement. (DOGC 6598, de 07.04.2014)
 • Resolució de 3 de març de 2014, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es modifiquen els annexos I i IV de l'Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, per la que s'estableix el procediment per a l'accés a la Universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 59, de 10.03.2014)
 • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). (BOE 295, de 10.12.2013)
 • Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. (BOE 306, de 17.12.2010)
 • Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de  29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació del ensenyaments universitaris oficials. (BOE 161, de 03.07.2010)
 • Ordre EDU/1719/2010, de 21 de juny, per la qual s'estableix l'adscripció dels títols declarats equivalents als títols de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior a les branques de coneixement i s'adapta per a ells la fórmula per al càlcul de la nota d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE 157, de 29.06.2010)
 • Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOE 113, de 08.05.2010)
 • Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a la universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOE 111, de 07.05.2010)
 • Ordre EDU/473/2010, de 26 de febrer, per la qual s'estableix el procediment d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, per als estudiants procedents de sistemes educatius estrangers amb estudis homologables al títol de batxiller espanyol. (BOE 54, de 03.03.2010)
 • Ordre EDU/268/2010, d'11 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE 39, de 13.02.2010)
 • Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC 5417, de 09.07.2009)
 • Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE 135, de 04.06.2009)
 • Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE 75, de 28.03.2009)
 • Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE 175, de 21.07.2009)
 • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. (BOE 283, de 24.11.2008)
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. (BOE 260, de 30.10.2007)
 • Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment. (BOE 177, de 25.07.2007)
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOE 106, de 04.05.2006)
 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. (BOE núm. 307, de 24.12.2001)

 

Data d'actualització:  23.11.2017