• Imprimeix

Proves d'accés per a més grans de 25/45 anys

Normativa aplicable

  • Resolució EMC/394/2017, d'1 de març, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya de l'any 2017 (DOGC 7322, de 6.03.2017)
  • Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (article 18). (DOGC 6830, de 13.03.2015)
  • Resolució ECO/184/2015, de 26 de gener, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2014-2015. (DOGC 6809, 12.02.2015)
  • Resolució ECO/1744/2014, de 7 de juliol, per la qual es fa públic el calendari de les proves d’accés a la universitat de Catalunya de l'any 2015. (DOGC 6672, de 25/07/2014)
  • Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE 138, de 07.06.2014)
  • Ordre ECO/102/2014, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement. (DOGC 6598, de 07.04.2014)
  • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). (BOE 295, de 10.12.2013)
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOE 106, de 04.05.2006)
  • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. (BOE núm. 307, de 24.12.2001)
Data d'actualització:  03.03.2017