• Imprimeix

Proves d'accés per a més grans de 25/45 anys

Normativa

  • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). (BOE 295, de 10.12.2013)
  • Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE 138, de 07.06.2014)
  • Ordre EMC/190/2017, d’1 d’agost, per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents al Departament d’Empresa i Coneixement. (DOGC 7428, de 07.08.2017) (pendent Resolució 2018)
  • Resolució EMC/427/2018, de 8 de març, per la qual es fa públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés a les universitats de Catalunya de l’any 2018 (DOGC 7578, de 14.03.2018)
Data d'actualització:  26.02.2018