• Imprimeix

Beques i preus

El preu dels ensenyaments oficials que s'imparteixen a les universitats públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el determina el Govern de la Generalitat de Catalunya, dins d'uns límits generals de preus públics establerts per a tot l'Estat. Els estudiants han d'abonar els preus que estableix el Decret 131/2018, de 26 de junio, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019 (DOGC .7652, de 28.06.2018).

En aquest marc, s’ha mantingut un sistema de tarifació social, vinculada al sistema català de beques i ajuts al pagament de la matrícula, per garantir el sistema d’accés a la universitat i la mobilitat dels estudiants. Els crèdits dels estudis oficials de grau es distribueixen en tres nivells de preu, segons el coeficient d'estructura docent, en funció de l'experimentalitat de l'estudi. 

Pel que fa a les universitats privades, el preu l'estableixen els òrgans de govern d'aquestes universitats. En conseqüència, no se'ls pot aplicar allò que estableix l'esmentat Decret de preus dels serveis acadèmics universitaris.

 

Els preus per a la prestació d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols de màster universitari oficial, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, que s'imparteixen a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) els aprova cada curs acadèmic el Govern de la Generalitat de Catalunya. Enguany s'estableixen mitjançant el Decret 131/2018, de 26 de junio, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019 (DOGC 7652, de 28.06.2018).

Els estudis de màster universitari oficial adaptats a l’espai europeu d’educació superior poden ser de dues modalitats:

  • Màsters que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades, i aquells que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
  • Màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades.

Pel que fa als estudis de màster universitari oficial impartits a la Universitat Oberta de Catalunya, no s'estableix cap tipus de diferenciació i s'aplica un import únic per a tots els crèdits. 

Pel que fa a les universitats privades, el preu l'estableixen els òrgans de govern d'aquestes universitats. En conseqüència, no se'ls pot aplicar allò que estableix l'esmentat Decret de preus dels serveis acadèmics universitaris.

Atès que aquest màster s’ofereix de forma coordinada entre totes les universitats que l’imparteixen, aquestes van acordar que el preu per crèdit fos el que determinés el Decret 131/2018, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019 (DOGC 7652, de 28.06.2018). En aquest sentit, estableix que el preu per crèdit és de 41,17 euros.

No obstant això, en el cas de l’especialitat d’anglès impartida per la Universitat Ramon Llull, a partir del curs 2015-2016, el preu per crèdit serà superior al preu de les altres especialitats i l'establirà la mateixa Universitat.

Els preus dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols de doctorat, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, que s'imparteixen a les universitats públiques de Catalunya els aprova cada curs acadèmic el Govern de la Generalitat de Catalunya. Enguany s'estableixen mitjançant el Decret 131/2018, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019 (DOGC 7652, de 28.06.2018).

Les persones aspirants que, si escau, siguin admeses a un programa de doctorat adaptat a l’espai europeu d’educació superior, d'acord amb el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, abonaran, en funció de les circumstàncies acadèmiques, un preu pels conceptes següents:

  • Per la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.
  • Per la lectura i defensa de la tesi doctoral. El preu s’abonarà en el curs en què aquesta tingui lloc.

Els cursos, seminaris o altres activitats de formació investigadora que organitzin les universitats en els estudis oficials de doctorat, sempre que estiguin estructurats en crèdits, es fixen de la mateixa manera i amb els mateixos imports que els màsters universitaris oficials.

Pel que fa a les universitats privades, el preu l'estableixen els òrgans de govern d'aquestes universitats. En conseqüència, no se'ls pot aplicar allò que estableix l'esmentat Decret de preus dels serveis acadèmics universitaris.

Consulta la informació en l'apartat de beques i ajuts.

Pots consultar la informació en l'apartat sobre crèdits universitaris. 

Data d'actualització:  28.06.2018