• Imprimeix

Graus universitaris

No, cada universitat organitza els seus estudis en funció dels recursos dels quals disposa i ajusta l'oferta a les àrees de coneixement en les quals destaca per la seva especialització. D'altra banda, encara que els estudis de diferents universitats puguin coincidir en el nom, cada universitat proposa un pla d'estudis amb característiques pròpies. Únicament els estudis que habiliten per a l'exercici d’una professió regulada tenen uns continguts comuns mínims obligatoris, establerts per la normativa, iguals per a totes les universitats.

Alguns graus tenen uns continguts comuns mínims obligatoris establerts per normativa que habiliten per exercir professions concretes amb una regulació específica. Es tracta d’estudis amb uns continguts mínims obligatoris que han de ser desenvolupats en els plans d’estudis corresponents. D’aquesta manera, es garanteix l’assoliment de competències i coneixements necessaris requerits per al desenvolupament i l’exercici de cadascuna de les professions.

Sí. Si l'intercanvi entre universitats no es produeix en el marc d'un programa de mobilitat, pots sol·licitar a la universitat d'origen un trasllat d'expedient acadèmic cap a la universitat de destinació. Llavors aquesta darrera valorarà els crèdits realitzats i emetrà el títol corresponent en finalitzar els estudis. Pel contrari, si l'intercanvi entre universitats es realitza en el marc d'un programa de mobilitat, la universitat d'origen valorarà els crèdits cursats en la universitat de destinació i emetrà el títol corresponent.

Els títols dels estudis oficials anteriors a l’EEES (diplomat/ada, mestre/a, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, llicenciat/ada, arquitecte/a i enginyer/a) mantenen tots els seus efectes acadèmics i, si s'escau, professionals.

Data d'actualització:  03.03.2017