• Imprimeix

Màsters universitaris

El màster universitari oficial és aquell que té una validesa a tot el territori de l'Estat espanyol. Els plans d'estudi que s'han de cursar per obtenir aquests màsters han de ser prèviament verificats pel Consell d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya, i han de ser inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

El màster propi és un estudi no reglat que condueix a l'obtenció d'una titulació no oficial que està reconeguda, únicament, per la universitat que la imparteix.  Les universitats regulen l'accés als màsters propis i en fixen els preus acadèmics.

Alguns màsters universitaris habiliten per exercir professions concretes que tenen una regulació específica. Es tracta d’estudis, els continguts mínims obligatoris dels quals han de ser desenvolupats en els plans d’estudis corresponents. D’aquesta manera es garanteix l’assoliment de competències i coneixements necessaris i requerits per al desenvolupament i l’exercici de cadascuna de les professions.

Els màsters universitaris tenen una càrrega lectiva que oscil·la entre els 60 i els 120 crèdits ECTS. Per tant, si t'hi dediques a temps complet necessites entre un i dos cursos acadèmics, en funció del màster universitari, per cursar-lo en la seva totalitat.

Són els màsters universitaris amb un únic pla d'estudis que estan impartits entre dues o més universitats catalanes, de l'Estat o d'altres països, en els quals cadascuna de les universitats participants desenvolupa un nombre d'assignatures. La universitat coordinadora serà la institució encarregada de tramitar i gestionar l'expedient i la matriculació de l'estudiant. Els requisits d'accés seran únics i la mobilitat serà obligatòria.

Són màsters interuniversitaris que formen part del principal programa d'intercanvi d'estudiants d'ensenyament superior en l'àmbit europeu. El seu objectiu és millorar la qualitat de l'educació superior europea mitjançant la promoció del diàleg i la comprensió entre les persones i les cultures a través de la cooperació amb tercers països.

En els màsters universitaris Erasmus Mundus han de participar-hi, com a mínim, tres institucions d'educació superior de països de la Unió Europea.

Si curses algun d'aquests màsters hauràs de fer, si més no, una estada en dues d'aquestes institucions i una altra estada en una institució d'un tercer país.

Per accedir als estudis de màster universitari has d'estar en possessió d'un títol universitari oficial de l'Estat espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Són els requisits i els criteris de valoració que estableix la universitat en el pla d'estudis per a alguns màsters universitaris, entre els quals poden figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines o un determinat nivell de coneixement d'una llengua, entre d'altres.

Els preus dels màsters universitaris impartits en les universitats públiques i la UOC són aprovats, per a cada curs acadèmic, pel Govern de la Generalitat de Catalunya segons allò que estableix el decret corresponent i es troben dins la forquilla de preus que estableix l'Administració de l'Estat. Els imports dels preus es distribueixen en tres nivells d'acord amb els aspectes següents: 

  • Dedicació docent que requereix l'estudi.
  • Intensificació en la recerca.
  • Professionalització inherent al màster.

Sí, pots accedir-hi si estàs titulat per altres sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologar els teus estudis anteriors, després de la comprovació prèvia per la universitat de l’acreditació d’un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l’Estat espanyol i que facultin per a l’accés a ensenyaments de màster en el país expedidor del títol. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de l'estudiant ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar l'esmentat màster.

És un màster universitari de formació de professorat imprescindible per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, que substitueix l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

Data d'actualització:  28.02.2018