• Imprimeix

PAU pels estudiants de batxillerat

La superació de la fase general té validesa indefinida i la qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per accedir a la universitat l'any en el qual se supera i per als dos cursos acadèmics següents.

Sí, sempre que la nota obtinguda en aquesta matèria sigui igual o superior a 5 punts i t’hagis examinat a les convocatòries de PAU dels anys 2017 o 2018.

Història de la Filosofia només pondera per al càlcul de la nota d’admissió si  ha estat examinada com a matèria de fase específica de la PAU, és a dir, a partir de la convocatòria 2018.

Si l’estudiant l’ha superat com a matèria comuna de fase general (convocatòries de PAU 2017 o anteriors), no es té en compte per al càlcul de la nota d’admissió, ja que no era una matèria de la fase específica.

Els alumnes repetidors de matèries de batxillerat (repetint 3 o menys matèries), que van obtenir el títol de batxillerat LOE l’any 2017, poden accedir a estudis universitaris de grau amb el títol de Batxillerat (la nota d’admissió és la nota mitjana de batxillerat).

Els alumnes amb el títol de batxillerat LOE de l’any 2016 que no s’hagin presentat a la PAU o la tenen suspesa, també poden accedir a estudis universitaris de grau amb el títol de batxillerat (la nota d’admissió és la nota mitjana de batxillerat).

Aquests alumnes només poden fer la preinscripció a la convocatòria de setembreperò han de tenir en compte que en l’assignació de places d’aquesta convocatòria tindran preferència d’admissió els alumnes que tinguin la PAU superada. 

Si aquests alumnes volen millorar la seva nota d’admissió, poden examinar-se de matèries de PAU de fase específica.

En la fase general, no. Cada exercici es puntua entre 0 i 10 i la nota de la fase general és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Per tant, una nota pot ser compensada per una altra nota. En la fase específica, es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.

Pots consultar els models d'exàmens d'altres convocatòries, quins són els criteris d'avaluació i els enunciats dels darrers exàmens de cada matèria.

No, el vocal de centre no té funcions de vigilància. Abans o després dels exàmens, fora de l'aula, sí que pot assessorar sobre les respostes correctes, donar consells, aclarir dubtes, etc., i, davant de qualsevol incidència, és la persona d'enllaç entre el seu alumnat i el tribunal.

Sí, cal dirigir-se a la universitat o a l'oficina de gestió de les PAU del lloc escollit i sol·licitar-ne l'admissió. 

Sí, caldrà que aquest curs fet a l'estranger sigui convalidable, legalitzar documents per via administrativa, sol·licitar les convalidacions al Departament d'Ensenyament, matricular-se en el termini de matrícula per a estudiants amb el batxillerat o equivalent ja finalitzat i fer la PAU.

Sí, la nota d'accés a la universitat és una mitjana ponderada entre la qualificació de la fase general (40%) i la nota mitjana de l'expedient acadèmic del batxillerat (60%). Per poder-ne fer la mitjana és indispensable tenir una qualificació de la fase general igual o superior a 4 punts. La nota d'accés ha de ser igual o superior a 5 punts.

Cal fer servir el català en les proves de Literatura catalana i Llengua catalana i literatura, el castellà en les proves de Literatura castellana i Llengua castellana i literatura, i l'idioma estranger en les proves de llengües estrangeres. En totes les altres matèries, pots triar la llengua (català o castellà) en la qual vols fer l'examen.

Sí, tants cops com vulguis per tal d'intentar aprovar o superar la nota.

Sí, quan una nota de doble correcció difereix en dos o més punts de l'original, un tercer especialista ho torna a corregir. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les 3 qualificacions.

Més informació sobre resultats i revisió.

Els processos d'avaluació dels centres són supervisats pel Servei d'Inspecció del Departament d'Ensenyament. Si es detecten diferències significatives entre les notes de batxillerat i els resultats de la PAU es fa un seguiment especial del cas.

Has de dirigir-te al president o presidenta del tribunal per veure si el problema és encara solucionable. En altres casos, has d'esperar a la convocatòria següent.

Les etiquetes amb codi de barres identifiquen unívocament l'estudiant i són especialment editades per a cadascú. Un programa informàtic segur i un procediment de codificació-descodificació rigorós garanteixen el bon funcionament de l'anonimat.

No, la nota d'accés (A) resulta de la mitjana ponderada: A = 0,60 B + 0,40 P, en què B és la nota de l'expedient de batxillerat i P, la nota de la fase general, que ha de ser igual o superior a 4 punts. La nota P és la mitjana aritmètica dels cinc exàmens realitzats en la fase general.

No, la nota d'admissió a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Obtens una nota d'admissió especifica per a cada títol de grau i universitat on sol·licitis ser admès.


Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2


M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Sí, sempre que aquesta matèria superada (nota >= 5) estigui vinculada a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau.

No, ja que en el nou model desapareixen les vies d'examen i, per tant, també la seva correspondència amb els títols de grau i universitats. Si formes part d'aquests estudiants la teva nota d'admissió es calcularà així:


Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2


QDA és la qualificació definitiva de la prova d'accés anterior.
M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades en la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.
a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

Per mitjà dels centres de secundària i en l'apartat de la PAU d'aquest web s'informa de tots els detalls sobre les proves (dies, horari...). Si ja no ets a cap centre podràs consultar el lloc on realitzar les proves a través del portal d'accés a la universitat.

Per respectar la igualtat d'oportunitats i evitar que cap mena d'influència pugui privilegiar ningú.

La prova garanteix que tots els futurs universitaris i universitàries hagin assolit un determinat nivell de coneixements i homogeneïtzen la formació rebuda en centres molt diferents. Les notes d'admissió ordenen les sol·licituds per realitzar estudis en els quals la demanda supera l'oferta possible.

Es tindrà en compte la millor nota que hagis obtingut tant en la fase general com en la fase específica. Un nou intent mai no et pot perjudicar.

Sí, en cas d'un comportament inacceptable durant un examen qualsevol vocal del tribunal que vigili té la capacitat de fer-ho.

No, cap professor/a d'un centre de secundària pot corregir els exàmens dels/de les seus/ves alumnes.

La majoria d'estudiants les superen (el 91,92% a la PAU del juny del 2014). Convé, però, no limitar-se a l'aprovat i treure la millor nota possible ja que aquesta nota influeix a l'hora d'escollir els estudis universitaris.

La Comissió Coordinadora de la Prova d'Accés a les Universitats de Catalunya mitjançant l' Oficina d'Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Especialistes universitaris redacten els enunciats, especifiquen i donen instruccions als correctors tot seguint els criteris d'avaluació fixats per la Comissió Coordinadora de la Prova d'Accés a les Universitats de Catalunya.

Per a la convocatòria de juny s'estableix un tribunal especial i d'incidències per a aquelles persones que, per dificultats específiques i certificables necessiten unes condicions especials per fer les proves. Cal que estiguin en possessió de la resolució per la qual es qualifica un mínim d'un 33% de grau de disminució, emesa pel Departament de Benestar Social i Família.


Com que són incidències ja conegudes, a priori, es preparen solucions concretes que faciliten poder fer els exàmens (enunciats en braille, ordinador per teclejar, taules especials, etc.).

El professorat universitari i de secundària que actua en els tribunals vetlla tant pel desenvolupament de les proves com per la seva correcció.

Fer molt bé el batxillerat, ja que la PAU s'adequa als continguts del batxillerat. També va bé veure exàmens de la PAU dels cursos anteriors per saber com són i procurar fer bé el desenvolupament i la presentació de l'examen.

Us podeu descarregar des del portal un duplicat abans del mes de novembre del mateix any en què s’han fet la prova.

Si voleu obtenir el duplicat de la prova d’anys anteriors, us heu d’adreçar a l’oficina de gestió acadèmica de la universitat on vàreu realitzar les proves.

Podeu consultar les dades de contacte dels centres a l'enllaç següent:

http://universitats.gencat.cat/ca/que_estudiar/universitats/

El DNI i el full de matrícula són obligatoris. Per a les matèries de llatí o grec, un diccionari. Per a les matèries de ciències, una calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. En les matèries de dibuix tècnic i d'arts, el material específic descrit al web de la PAU. A més, un bolígraf i, sobretot, una bona preparació.

Més informació per al dia de la prova.

Consulta els criteris d'avaluació de les matèries i els casos en què faltes d'ortografia, errors, etc., poden restar puntuació. 

Per resoldre qualsevol incidència cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal que és la persona encarregada de resoldre els problemes que sorgeixin.

Si ja no formes part d'un centre de secundària hauràs de fer la matrícula a través del portal d'accés a la universitat en el terminis establerts.                                                                                                                     

Per mitjà del centre on estudies, rebràs tota la informació de tràmits i de terminis per a la formalització de la prematrícula, la matrícula i la consulta de resultats, que es fan a través del portal d'accés a la universitat.

L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc. El fet de no lliurar un quadern d'examen en la fase general equival a un NO PRESENTAT en la matèria i a un NO APTE/A en la nota d'accés. En la fase específica, la no-presentació del quadern d'examen equival a un no presentat i, per tant, no ponderarà per al càlcul de la nota d'admissió.

En la fase general, sí. En cada convocatòria s'han de fer els cinc exàmens i no es guarden notes parcials. La fase general és una prova global en què, en cada convocatòria, es ponderen a la vegada tots els resultats.

No, per poder accedir a la universitat és obligatori superar la fase general. La fase específica és de caràcter voluntari i permet millorar la qualificació obtinguda en la fase general.

Sí, el nou model de prova d'accés a la universitat és més obert i més flexible. Cada estudiant defineix la seva pròpia opció d'examen, però només són matèries d'exàmens PAU les relacionades en l'Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny (DOGC 09.07.2009), per la qual es vinculen les matèries de modalitat del batxillerat a les proves d'accés a la universitat.

No, cada títol de grau de cada universitat està adscrit a una única branca de coneixement, que serà la que es tindrà en compte a l'hora de fer el càlcul de la nota d'admissió.

Sí, tu tries les matèries de les quals et vols examinar en funció del títol de grau al qual vols accedir.

Si tens el títol de batxillerat LOGSE o el curs d'orientació universitària (COU) i vols examinar-te de la PAU t'hauràs d'adaptar a la PAU del batxillerat LOE. Et podràs examinar tant de la fase general de la prova com de la fase específica. En cas de millora de nota de la fase general, es tindrà en compte la qualificació obtinguda en la nova convocatòria sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.


Si has aprovat la PAU segons normatives anteriors, la teva nota d'admissió es calcularà així:


Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2.


QDA és la qualificació definitiva de la prova d'accés anterior.
M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades en la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.
a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

Sí, les matèries de modalitat només hauran de ser diferents quan t'examinis de la fase general i de la fase específica en la mateixa convocatòria.

Si tens coincidència horària en dues o tres matèries, de les quals t'has d'examinar, faràs aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, amb el mateix tribunal i el mateix dia d'examen previst.

Data d'actualització:  10.05.2018