• Imprimeix

PAU pels estudiants de cicles formatius de grau superior

Haureu de formalitzar la matrícula al portal d'accés a la universitat.  També haureu de:

  1. Pagar les taxes dins del termini.
  2. En cas d’haver finalitzat el estudis l’any 2016 o anteriors, haureu de lliurar el certificat del centre a un dels llocs previstos a la convocatòria. En cas que no es faci arribar el certificat (original o còpia compulsada), tot i haver fet el pagament de les taxes, la matrícula no serà vàlida.
  3. Imprimir el resguard de pagament.

Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas.

Pots examinar-te de la fase específica si estàs cursant el darrer any d'un CFGS durant el curs 2016/2017 i has superat tots els mòduls del cicle. No és necessari, però, haver superat:

  • Els mòduls de formació en centres de treball i, si s'escau, el mòdul de projecte, per als estudiants de CFGS d'FP.
  • Els mòduls de formació pràctica en empreses, estudi i tallers, i el mòdul de projecte, per als estudiants d'APD.
  • Els mòduls de formació pràctica i de projecte final, per als estudiants de TES.

La superació de la fase específica té validesa per l'any en què se superi la prova i per als dos cursos acadèmics següents.

En la fase específica, es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5 punts. 

Pots consultar els models d'exàmens d'altres convocatòries i quins són els criteris d'avaluació. També pots donar un cop d'ull als enunciats dels darrers exàmens de cada matèria. 

Per calcular la nota d'admissió, s'escullen les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.  

La nota d'admissió es calcula amb la fórmula:  

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2
NMC = Nota mitjana del cicle formatiu
M1, M2 = Les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica de les PAU que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).
 

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Sí, sempre que aquesta matèria superada (nota > = 5) estigui vinculada a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau. 

Dues, una al juny i una al setembre.

Sí, tants cops com vulguis per tal d'intentar aprovar o superar la nota. 

Es tindrà en compte la millor nota que s'hagi obtingut. Un nou intent mai et pot perjudicar. 

Sí, cal dirigir-se a la universitat o a l'oficina de gestió de la PAU del lloc escollit i sol·licitar-ne l'admissió.  

Si tens coincidència horària en dues o tres matèries, de les quals t'has d'examinar, faràs aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, amb el mateix tribunal i el mateix dia d'examen previst. 

Si estàs cursant l’últim any d’un cicle formatiu de grau superior (CFGS) no has de presentar cap certificat, ja que el centre és qui l’envia a l’Oficina d'Accés a la Universitat.

Tanmateix, cal tenir en compte que, un cop finalitzada la fase específica, per poder fer la preinscripció universitària hauràs de sol·licitar un certificat al centre on consti la qualificació mitjana obtinguda i lliurar-ne l’original o la còpia compulsada en el moment de la preinscripció. 
Els ets titulat tècnic superior o equivalent sí que has de lliurar un certificat (original o còpia compulsada), signat pel director i el secretari i amb el segell del centre, on ha de constar la qualificació mitjana obtinguda.

La targeta de qualificacions es descarrega en format electrònic al portal d'accés a la universitat. Aquesta targeta disposa d’un codi segur de verificació (CSV) que permet comprovar la seva validesa per internet.

Us podeu descarregar des del portal un duplicat abans del mes de novembre del mateix any en què s’han fet la prova.

Si voleu obtenir el duplicat de la prova d’anys anteriors, us heu d’adreçar a l’oficina de gestió acadèmica de la universitat on vàreu realitzar les proves.

Podeu consultar les dades de contacte dels centres a l’enllaç següent:

http://universitats.gencat.cat/ca/que_estudiar/universitats/

El DNI i el full de matrícula són obligatoris. Per a les matèries de llatí o grec, un diccionari. Per a les matèries de ciències, una calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. En les matèries de dibuix tècnic i d'arts, el material específic descrit al web de les PAU. A més, un bolígraf i, sobretot, una bona preparació. 

Més informació per al dia de la prova.

Cal fer servir el català en les proves de Literatura catalana i el castellà en les proves de Literatura castellana. En totes les altres matèries, l'estudiant tria la llengua (català o castellà) en què vol fer l'examen. 

Has de dirigir-te al president o presidenta del tribunal per veure si el problema és encara solucionable. En altres casos, hauràs esperar a la convocatòria següent. 

Per resoldre qualsevol incidència cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal que és la persona encarregada de resoldre els problemes que sorgeixin. 

Les etiquetes amb codi de barres t'identifiquen de manera unívoca i són especialment editades per a cadascú. Un programa informàtic segur i un procediment de codificació-descodificació rigorós garanteixen el bon funcionament de l'anonimat.

Per respectar la igualtat d'oportunitats i evitar que cap mena d'influència pugui privilegiar ningú. 

Sí, en cas d'un comportament inacceptable durant un examen qualsevol vocal del tribunal que vigili l’aula té la capacitat de fer-ho.

La Comissió Coordinadora de la Prova d'Accés a les Universitats de Catalunya, mitjançant l'Oficina d'Accés a la Universitat, del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

Especialistes universitaris, seguint els criteris d'avaluació fixats per la Comissió Coordinadora de la Prova d'Accés a les Universitats de Catalunya, redacten els enunciats, especifiquen i donen instruccions als correctors. 

Sí, quan una nota de doble correcció difereix en 2 o més punts de l'original, un tercer especialista ho torna a corregir. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions. 

Més informació sobre resultats i reclamació.

El professorat universitari i de secundària que actua en els tribunals vetlla tant pel desenvolupament de les proves com per la seva correcció. 

Per a la convocatòria de juny s'estableix un tribunal especial i d'incidències per a aquelles persones que, per dificultats específiques i certificables necessiten unes condicions especials per fer les proves. Cal que estiguin en possessió de la Resolució per la qual es qualifica un mínim d'un 33% de grau de disminució, emesa pel Departament de Benestar Social i Família.

Com que són incidències ja conegudes a priori, es preparen solucions concretes que faciliten poder fer els exàmens (enunciats en Braille, ordinador per teclejar, taules especials, etc.). 

Consulta al web els criteris d'avaluació de les matèries i els casos en què faltes d'ortografia, errors, etc., poden restar puntuació. 

En la fase específica, la no-presentació del quadern d'examen equival a un no presentat i, per tant, no ponderarà per al càlcul de la nota d'admissió. 

No, cada títol de grau de cada universitat està adscrit a una única branca de coneixement, que serà la que es tindrà en compte a l'hora de fer el càlcul de la nota d'admissió. 

Data d'actualització:  19.02.2018