• Imprimeix

Prova d'accés per a més grans de 25 anys

La matrícula per a la prova per a qualsevol universitat catalana, tant pública com privada, es formalitza a través del portal Accesnet.

Pots presentar-te a aquestes proves si reuneixes els requisits següents:

  • Tenir 25 anys durant l'any natural en què et presentis a la prova.
  • No tenir superada la PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

Sí, tanmateix cal tenir present que tindran prioritat d'accés els estudiants examinats a Catalunya amb opció concordant. Si queden places vacants s'assignaran a estudiants examinats a universitats de fora de Catalunya amb opció concordant, i finalment les places encara vacants s'assignaran als estudiants amb opció no concordant, independentment de si s’han examinat a Catalunya o a fora de Catalunya.

La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys es convoca una vegada a l'any. Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per a superar-la.

No, la qualificació final de la prova serveix per accedir a la universitat en aquell curs acadèmic o en cursos posteriors.

Tantes vegades com vulguis, per tal de millorar-ne la qualificació.

La qualificació final obtinguda es determina per una puntuació de 0 a 10 punts, completada amb tres decimals. Has superat la prova d'accés quan obtens un mínim de 5 punts -sobre un màxim de 10- en la qualificació final. Aquesta qualificació és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions globals de la fase general i de la fase específica. No se'n pot fer la mitjana si alguna de les qualificacions globals, de la fase general o de la fase específica, és inferior a 4 punts; per tant, en aquest supòsit hauries suspès.

Si s'examines de l'opció de Ciències de la Salut tindràs prioritat d'accés als títols de grau adscrits a aquesta branca de coneixement. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar a les taules de ponderació.

Els estudis de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona estan adscrits a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, de manera que els estudiants examinats d'aquesta opció hi tenen preferència d'accés. Si queden places vacants, s'assignaran a estudiants amb opció no concordant.

Aquesta prova és comuna per a totes les universitats catalanes.

No és necessari. Pots matricular-te de la prova en qualsevol universitat amb independència de la universitat on vulguis cursar posteriorment els estudis universitaris.

La selecció de candidats/es per a cadascun dels ensenyaments es fa d'acord amb l'opció de la qual s'han examinat (que dóna preferència d'accés a uns estudis universitaris) i la qualificació final obtinguda en les proves.

Sí, si t'examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés t'hauràs examinat de més d'una opció, i per tant tindràs preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

Cal fer servir el català en la prova de llengua catalana, el castellà en la prova de llengua castellana i l'idioma estranger en la prova de llengua estrangera. En totes les altres matèries, pots triar la llengua (catalana o castellana) en què vols fer l'examen.

No hi ha exempcions, tots/es els/les candidats/es s'han d'examinar obligatòriament de llengua catalana.

Qualsevol llibre homologat de batxillerat.

Sí, únicament la de la convocatòria inmediatament anterior, sempre que la qualificació de la fase sigui més gran o igual a 5 punts. En formalitzar la matrícula caldrà:

  • Fer constar la fase de la qual vols recuperar la qualificació.
  • Matricular-te obligatòriament de la totalitat de la prova, fer-ho en la mateixa universitat i de les mateixes matèries de la fase que vols recuperar.
  • Matricular-te de les matèries que vulguis de la nova fase.

T'hauràs de matricular en totes dues fases:

  • En la fase general (amb la mateixa llengua estrangera que vas triar) per tal de poder recuperar la nota.
  • En la fase específica pots triar la nova opció que vulguis.

Pots optar per millorar la nota de la fase que vols recuperar presentant-te als exàmens o bé pots no presentar-te a les proves d'aquella fase. Sempre se't tindrà en compte la qualificació de la fase més alta fins i tot després de demanar-ne revisió d'examen.

No, sempre es tindrà en compte la qualificació final de la fase, mai les qualificacions individuals de les matèries.

Sí, cada titulació i cada centre ha de reservar almenys un 3% de la totalitat de les places per a aquests/es estudiants.

Data d'actualització:  03.03.2017