• Imprimeix

Prova d'accés per a més grans de 25 anys

La matrícula per a la prova per a qualsevol universitat catalana, tant pública com privada, es formalitza a través del portal portal d'accés a la universitat.

Pots presentar-te a aquestes proves si reuneixes els requisits següents:

  • Tenir 25 anys durant l'any natural en què et presentis a la prova.
  • No tenir superada la PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

Sí, tanmateix cal tenir present que tindran prioritat d'accés els estudiants examinats a Catalunya amb opció concordant. Si queden places vacants s'assignaran a estudiants examinats a universitats de fora de Catalunya amb opció concordant, i finalment les places encara vacants s'assignaran als estudiants amb opció no concordant, independentment de si s’han examinat a Catalunya o a fora de Catalunya.

La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys es convoca una vegada a l'any. Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per a superar-la.

No, la qualificació final de la prova serveix per accedir a la universitat en aquell curs acadèmic o en cursos posteriors.

Tantes vegades com vulguis, per tal de millorar-ne la qualificació.

La qualificació final obtinguda es determina per una puntuació de 0 a 10 punts, completada amb tres decimals. Has superat la prova d'accés quan obtens un mínim de 5 punts -sobre un màxim de 10- en la qualificació final. Aquesta qualificació és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions globals de la fase general i de la fase específica. No se'n pot fer la mitjana si alguna de les qualificacions globals, de la fase general o de la fase específica, és inferior a 4 punts; per tant, en aquest supòsit hauries suspès.

Si s'examines de l'opció de Ciències de la Salut tindràs prioritat d'accés als títols de grau adscrits a aquesta branca de coneixement. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar a les taules de ponderació.

Els estudis de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona estan adscrits a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, de manera que els estudiants examinats d'aquesta opció hi tenen preferència d'accés. Si queden places vacants, s'assignaran a estudiants amb opció no concordant.

Aquesta prova és comuna per a totes les universitats catalanes.

No és necessari. Pots matricular-te de la prova en qualsevol universitat amb independència de la universitat on vulguis cursar posteriorment els estudis universitaris.

La selecció de candidats/es per a cadascun dels ensenyaments es fa d'acord amb l'opció de la qual s'han examinat (que dóna preferència d'accés a uns estudis universitaris) i la qualificació final obtinguda en les proves.

Sí, si t'examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés t'hauràs examinat de més d'una opció, i per tant tindràs preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

Cal fer servir el català en la prova de llengua catalana, el castellà en la prova de llengua castellana i l'idioma estranger en la prova de llengua estrangera. En totes les altres matèries, pots triar la llengua (catalana o castellana) en què vols fer l'examen.

No hi ha exempcions, tots/es els/les candidats/es s'han d'examinar obligatòriament de llengua catalana.

Qualsevol llibre homologat de batxillerat. Consulta el temari.

Sí, únicament la de la convocatòria inmediatament anterior, sempre que la qualificació de la fase sigui més gran o igual a 5 punts. En formalitzar la matrícula caldrà:

  • Fer constar la fase de la qual vols recuperar la qualificació.
  • Matricular-te obligatòriament de la totalitat de la prova, fer-ho en la mateixa universitat i de les mateixes matèries de la fase que vols recuperar.
  • Matricular-te de les matèries que vulguis de la nova fase.

T'hauràs de matricular, a la mateixa universitat que l’any anterior, en totes dues fases:

  • En la fase general (amb la mateixa llengua estrangera que vas triar) per tal de poder recuperar la nota.
  • En la fase específica pots triar la nova opció que vulguis.

Pots optar per millorar la nota de la fase que vols recuperar presentant-te als exàmens o bé pots no presentar-te a les proves d'aquella fase. Sempre se't tindrà en compte la qualificació de la fase més alta fins i tot després de demanar-ne revisió d'examen.

No, sempre es tindrà en compte la qualificació final de la fase, mai les qualificacions individuals de les matèries.

Sí, cada titulació i cada centre ha de reservar almenys un 3% de la totalitat de les places per a aquests/es estudiants.

Data d'actualització:  19.02.2018