• Imprimeix

Tribunals no ordinaris PAU

Aquest tribunal atén tant a les persones amb un grau de discapacitat (igual o superior al 33%) com a aquelles que han tingut alguna incidència (de les esmentades posteriorment) que no li hagi permès seguir l'horari establert de les proves ordinàries.

 1. Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: han de presentar els següents documents, a l'Oficina d'Accés a la Universitat, amb un temps d'antelació suficient a la realització de les proves:
  • La resolució on s'especifiqui el grau de discapacitat (igual o superior al 33%) i la seva causa, amb un certificat emès per l'organisme del departament competent.
  • La sol·licitud de necessitats educatives especials: es pot indicar si es necessita algun tipus d'estri o d'instal·lació especial.
 2. Transferència d'alumnat que ha patit una incidència: totes aquelles persones que hagin tingut alguna de les incidències indicades posteriorment podran realitzar les proves pendents en aquest tribunal, si ho acrediten tal i com s'especifica a continuació:
  1. Malaltia, accident o indisposició de l'alumne/a durant la realització de les proves: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, l'original o la còpia de l'informe d'ingrés hospitalari o bé un informe mèdic (expedit pel centre d'atenció primària de referència o pel servei d'urgències d'un hospital públic) en el qual s'indiqui que l'alumne/a no es troba en condicions d'examinar-se en el dia concret o durant el nombre de dies que el/la metge/essa consideri apropiats. La transferència a aquest tribunal es farà només per aquelles proves o dies pels quals es presenti el certificat mèdic.
  2. Defunció o ingrés hospitalari d'urgències d'un familiar de primer o segon grau: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, l'original o la còpia del certificat de l'ingrés hospitalari o de la defunció del familiar.
  3. Retard horari motivat per un accident de trànsit: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, l'original o la còpia d'un certificat policial que així ho acrediti.
  4. Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, l'original o la còpia del certificat del responsable del servei corresponent (cap d'estació, cap de la línia o equivalent).

La transferència d’alumnat al TEI ha d’estar autoritzada pel coordinador de la universitat i únicament per a les persones, proves i dies afectats exclusivament per les circumstàncies acreditades.

Abans de les 14.00 h. del dia 15 de juny es notificarà a la persona interessada el resultat de la proposta de transferència.

Aquest tribunal està adreçat a l'alumnat amb dislèxia, atès que disposa d'uns criteris de correcció adaptats a les matèries de llengües. Els/les alumnes diagnosticats amb dislèxia -que actualment cursen 2n de batxillerat- han de tramitar la sol·licitud de ser examinats al tribunal ordinari específic, al seu centre de secundària, tot adjuntant la documentació que s'indica posteriorment.

Els/les alumnes diagnosticats amb dislèxia, amb el batxillerat finalitzat en anys anteriors, han de presentar una sol·licitud a l'Oficina d'Accés a la Universitat, amb els documents acreditatius corresponents, dins del termini de matrícula que els hi pertoca.

A informació relacionada teniu la documentació a presentar per part de l'alumnat amb dislèxia i criteris d'actuació del tribunal :

Hi ha un tribunal  específic per aquest alumnat que tindrà lloc els mateixos dies que el Tribunal ordinari a les seus de Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona.

L’alumnat diagnosticat d’algun trastorn o dificultat d’aprenentatge (TDAH, TDA i altres trastorns), sense minusvalidesa acreditada pel SISPAP igual o superior al 33%, pot sol·licitar disposar de temps addicional (fins a 30 minuts més per examen) per a la realització de la PAU, en un tribunal específic per a alumnes amb algun trastorn d’aprenentatge.

Per a sol·licitar-ho el centre ha de fer arribar a l’Oficina d’Accés a la Universitat una sol·licitud indicant nom del centre, el nom i cognoms de l’alumne, el seu DNI amb lletra i que sol·licita els 30 minuts més per examen en un tribunal específic per a alumnes amb algun trastorn d’aprenentatge.

En els casos de TDAH/TDA, segons el “Protocol per al maneig del Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat infantojuvenil en el sistema sanitari català” del Departament de Salut, per tal de garantir la validesa i la precisió en el diagnòstic, aquest ha d’haver estat fet per un psiquiatre, un psicòleg clínic o un neuropediatra. Per tant, a la sol·licitud s’ha d’indicar que s’ha comprovat que el diagnòstic ha estat fet per un d’aquests professionals. No cal adjuntar el diagnòstic.

 

Documentació que cal adjuntar:

Pla Individual de 1r i 2n de batxillerat. (Model utilitzat pel centre)

Data d'actualització:  23.10.2018