• Imprimeix

Preus d'estudis universitaris

Tram

El sistema de preus públics dels crèdits universitaris a Catalunya s’ajusta a la situació econòmica i familiar dels estudiants. L’import que finalment abonaràs pren en consideració els ingressos i el nombre de membres de la unitat familiar, sempre que no se sobrepassin determinats barems de patrimoni. El preu dels ensenyaments oficials de les universitats públiques i de la UOC és fixat cada curs per part del Govern a través d’un decret.

S’han establert set trams de renda familiar i depenent del teu obtindràs una rebaixa de fins al 50% del preu de la matrícula a través de les Beques Equitat.

El tram 0 correspon als estudiants que compleixen els requisits per accedir a una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD). Els trams de l’1 al 5 s’apliquen als estudiants que es poden beneficiar d’una Beca Equitat. El tram 6 es reserva als estudiants que no poden accedir a una beca però sí demanar, igual que la resta, el pagament fraccionat (FINAN).

Si vols conèixer amb més detall les modalitats especials de pagament  i fraccionament de les matrícules a cada universitat, pots visitar l'apartat de matriculació dels diversos centres:

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Membres computables en unitat familiar:

A banda de tu, comptabilitzen com a membres de la teva unitat familiar el pare i la mare o, si s'escau, el tutor o tutora legal; els germans solters menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l'últim exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.

En cas que constitueixis una unitat familiar independent, també es consideren membres computables el o la cònjuge o, si s'escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n'hi hagués.

Càlcul de la renda familiar:

El càlcul de la renda familiar s'ha de fer de totes les declaracions dels diferents membres de la unitat familiar, però en cas dels membres que no siguin la persona sustentadora principal o el seu cònjuge o la persona unida en anàloga relació, només computa el 50% de l'import resultant de les corresponents declaracions IRPF.

El càlcul s'efectua a partir de la informació de les següents caselles de les declaracions de renda dels membres computables.

366 + 377 - 367 + 370 + 372 - 373 - 371 - 532

El resultat et permetrà situar-te en el què serà la teva renda familiar computable (tenint en compte que hi ha deduccions que es poden aplicar a la renda familiar en casos de disminucions, famílies nombroses, etc.).

Per al càlcul dels membres que no estiguin obligats a presentar declaració d'IRPF, de la suma d'ingressos obtinguts es deduiran els pagaments a compte efectuats.

Càlcul del patrimoni familiar:

El càlcul per al compliment dels requeriments de patrimoni també s'efectua principalment a partir de la informació de la declaració d'IRPF. Es calcula a partir de les següents caselles de les declaracions de renda dels membres computables (tenint en compte que en cas dels membres que no siguin la persona sustentadora principal o el seu cònjuge o la persona unida en anàloga relació, només computa el 50% de l'import resultant) .

Capital mobiliari 372 + 47 + 212 + 366 + 370 - 263 - 265

Volum de facturació d'activitats econòmiques 96 + 154 + 129 + 195

El preu dels crèdits dels estudis de màster universitari s’estableix segons la seva modalitat:

  • Màsters que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades, i aquells que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  • Màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades.

 

Pel que fa als estudis de màster universitari impartits a la Universitat Oberta de Catalunya, no s'estableix cap tipus de diferenciació i s'aplica un import únic per a tots els crèdits.

Des del curs 2017-2018, els màsters habilitadors per a l’exercici de professions regulades es beneficien de l'aplicació progressiva del sistema de tarifació social. Aquests en són els preus del crèdit en funció del tram de renda:

Més informació

 

Atès que aquest màster s’ofereix de forma coordinada entre totes les universitats que l’imparteixen, aquestes van acordar que el preu per crèdit fos el que fixés el decret de preus dels serveis acadèmics de cada curs.

Més informació sobre els preus del màster de formació del professorat.

En funció de les circumstàncies acadèmiques, si vols fer un doctorat abonaràs un preu pels següents conceptes: d’una banda, per la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; de l’altra, per la lectura i defensa de la tesi doctoral.

Els cursos, seminaris o altres activitats de formació investigadora que organitzin les universitats en els estudis oficials de doctorat, sempre que estiguin estructurats en crèdits, es fixen de la mateixa manera i amb els mateixos imports que els màsters universitaris oficials.

Més informació sobre els preus dels doctorats.

Data d'actualització:  28.06.2018