• Imprimeix

Preus dels doctorats

Els preus dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols de doctorat, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, que s'imparteixen a les universitats públiques de Catalunya els aprova cada curs acadèmic el Govern de la Generalitat de Catalunya. Enguany s'estableixen mitjançant el Decret 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019 (Decret 131/2018).

Les persones aspirants que, si escau, siguin admeses a un programa de doctorat adaptat a l’espai europeu d’educació superior, d'acord amb el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau; el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, abonaran, en funció de les circumstàncies acadèmiques, un preu pels conceptes següents:

  • Per la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.
  • Per la lectura i defensa de la tesi doctoral. El preu s’abonarà el curs en què tingui lloc aquesta.

Els cursos, seminaris o altres activitats de formació investigadora que organitzin les universitats en els estudis oficials de doctorat, sempre que estiguin estructurats en crèdits, es fixen de la mateixa manera i amb els mateixos imports que els màsters universitaris oficials.

Data d'actualització:  28.06.2018