• Imprimeix

Enginyeria Física

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 12,732

Codi: 31067

Places orientatives: 40

Nom de l'assignatura Coeficient
Biologia 0,10
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Dibuix Tècnic 0,10
Disseny 0,10
Economia 0,10
Economia de l'Empresa 0,10
Electrotècnia 0,10
Física 0,20
Matemàtiques 0,20
Química 0,20
Tecnologia Industrial 0,10

Històric de notes de tall

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Enginyeria Física per la Universitat Politècnica de Catalunya

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 120
Optatives 30
Treball fi de grau 30
Total 240

Període de pràctiques:
0 Crèdits obligatoris
12 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Públic

Règim: Temps complet

Període lectiu: Quadrimestral

Modalitat: Modalitat presencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Català
Anglès
Castellà

Objectius

 • Preparar professionals amb una formació sòlida en els fonaments de l'enginyeria, i proporcionar-los flexibilitat i iniciativa davant nous reptes tecnològics. 
  En concret, les persones graduades reben una preparació de perfil polivalent, amb una formació àmplia en física fonamental, matemàtiques i diverses branques de l'enginyeria —electrònica, comunicacions, informàtica—, complementada amb coneixements de química i biologia.
 • Aportar a l'estudiantat els coneixements de les bases científiques i les aplicacions tecnològiques de diverses tecnologies emergents: nanotecnologies, biotecnologies, microelectrònica i nanoelectrònica, nous materials i fotònica, i la seva aplicació en diversos camps de l'enginyeria, incloent-hi les tecnologies espacials.
  La característica comuna d'aquestes tecnologies emergents és que són transversals als diversos sectors industrials, ja que proporcionen solucions a problemes d'enginyeria molt diversos.
 • Capacitar per a la utilització dels coneixements teòrics i pràctics adquirits en la definició i el plantejament de problemes i en la recerca de les seves solucions tant en contextos acadèmics com professionals.
 • Integrar aspectes econòmics i d'impacte social, i preparar les persones joves graduades per incorporar-se tant al mercat laboral més pròxim com al mercat global en expansió.

Competències

 • Coneixement del mètode científic i aptitud per formular hipòtesis i fer anàlisis crítiques; coneixement de les tècniques experimentals en l'àmbit de la física, l'enginyeria i la nanotecnologia. Domini de les metodologies numèriques fonamentals en física i enginyeria.
 • Comprensió de les lleis de la física i de les aplicacions matemàtiques en física i enginyeria. Coneixement de les aplicacions dels mètodes numèrics i d'optimització, i capacitat per relacionar la realitat física amb els seus models matemàtics i viceversa.
 • Coneixements de termodinàmica, transmissió de calor i mecànica de fluids, i la seva aplicació en enginyeria, aerodinàmica i geofísica.
 • Coneixement de l'estructura de la matèria i de les aplicacions estructurals i funcionals dels materials. Comprensió de la interacció radiació-matèria i aplicacions en materials, sistemes electrònics i biofísica. Coneixement de la interacció entre les escales de la matèria.
 • Coneixement de les lleis de la química, de les bases químiques dels sistemes biològics i de les bases de la química orgànica, i com utilitzar-les en la producció de materials complexos. Coneixement dels principals mètodes químics de producció de materials i nanomaterials.
 • Coneixement de les lleis de l'electromagnetisme i les seves aplicacions en enginyeria. Comprensió dels principis físics dels semiconductors; funcionament dels dispositius electrònics i circuits integrats. Coneixement dels dispositius microelectrònics.
 • Coneixement de la teoria de control. Realimentació. Aptitud per dissenyar un sistema de control de processos.
 • Domini de la programació d'ordinadors, ús de sistemes operatius i eines informàtiques (programari científic).
 • Comprensió de la interacció entre radiació i matèria en sistemes fotònics. Coneixement dels dispositius fotònics i de les seves aplicacions en nanotecnologia, materials, comunicacions i biofísica.
 • Coneixement de l'estructura dels éssers vius, del nivell cel·lular al sistèmic. Comprensió de les limitacions imposades per les lleis físiques sobre els sistemes biològics, i coneixement de les solucions biològiques als problemes d'enginyeria. Capacitat per analitzar els sistemes biològics com a sistemes complexos.
 • Coneixements bàsics de física estel·lar, cosmologia, astrofísica i ciència planetària. Coneixement de les tecnologies d'aplicació en ciències de l'espai, aplicacions dels satèl·lits artificials i òrbites.
 • Coneixement de les propietats de la matèria en la nanoescala, dels mètodes de síntesi de nanomaterials i de les aplicacions de la nanotecnologia.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

S'hi inclouen tots els sectors productius en què les noves tecnologies poden proporcionar un avantatge competitiu: des dels sectors propis de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) fins als àmbits de la indústria i els serveis. Alguns d'aquests sectors, amb més o menys incidència, són els següents:

 • Empreses de telecomunicacions, incloent-hi les comunicacions per satèl·lit.
 • Empreses de biotecnologia.
 • Empreses de micro i nanotecnologia, microelectrònica i afins.
 • Indústria d'alta tecnologia, incloent-hi la fotònica.
 • Indústria aeroespacial.
 • Docència no universitària, universitària i recerca.

Sortides professionals

 • Càrrecs de direcció.
 • Empresari/ària o emprenedor/a.
 • Assessor/a tecnològic/a i consultor/a en noves tecnologies.
 • Tasques de disseny de sistemes i serveis basats en noves tecnologies.
 • Tasques de recerca, innovació i disseny de productes.
 • Formació.

Perspectives de futur de la titulació

El document SEC (2009), 1257, de la Comissió Europea del Parlament Europeu, defineix les key enabling technologies (KET), les tecnologies que seran clau en el desenvolupament de nous productes en la propera dècada, i identifica cinc KET com a indispensables per al futur econòmic del continent: nanotecnologies, biotecnologies, micro i nanoelectrònica, nous materials i fotònica. Moltes d'aquestes tecnologies s'aplicaran en diverses branques de l'enginyeria i, en particular, en les ciències de l'espai, una àrea d'enginyeria clarament multidisciplinària.

Les KET gaudeixen d'una vitalitat extraordinària. El nombre de patents en l'àmbit de la nanotecnologia s'ha multiplicat per deu en els darrers deu anys. Inversors públics i privats consideren que les empreses de biotecnologia estan entre les empreses amb una capacitat més alta de benefici potencial. La micro i nanotecnologia estan penetrant totes les àrees de la indústria tradicional. Les aplicacions de la fotònica augmenten incessantment, des de les més conegudes en sistemes de telecomunicació fins a les mèdiques. Les tecnologies espacials no estan limitades a aplicacions de telecomunicació; serveis com el GPS han generat negocis insospitats. I totes aquestes tecnologies se sustenten en el desenvolupament de nous materials amb noves propietats funcionals o estructurals, sovint nanoestructurats.

La demanda professional en aquests sectors s'està nodrint de professionals procedents de disciplines properes: la física, la química, la ciència de materials, les enginyeries de telecomunicació i electrònica, etc. Aquest grau proporciona una formació àmplia per permetre que les persones graduades s'incorporin a la cadena coneixement-recerca-innovació amb la capacitat d'adaptar-se als canvis continus que es produiran en aquests camps que podem catalogar com d'“enginyeria en la frontera del coneixement”.

Els graduats i graduades seran, per tant, professionals versàtils, amb facilitat per assimilar noves tecnologies, canviar d'àmbit de treball i adaptar-se als nous reptes de futur.

On

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona  (UPC)

Centre propi

Campus Nord

Edifici B3

C. de Jordi Girona, 1-3

08034 - Barcelona

Telèfon 93 401 68 00

www.etsetb.upc.es