• Imprimeix

Continguts Digitals Interactius

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 5,000

Codi: 11071

Places orientatives: 80

Nom de l'assignatura Coeficient
Biologia 0,10
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Dibuix Tècnic 0,20
Disseny 0,10
Economia 0,10
Economia de l'Empresa 0,10
Electrotècnia 0,20
Física 0,20
Matemàtiques 0,20
Química 0,10
Tecnologia Industrial 0,20

Històric de notes de tall

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Continguts Digitals Interactius per la Universitat de Barcelona

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Branca secundària: Ciències socials i jurídiques

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 144
Optatives 24
Treball fi de grau 12
Total 240

Període de pràctiques:
0 Crèdits obligatoris
12 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Privat fixat per la universitat o pel centre

Règim: Temps complet i temps parcial

Període lectiu: Semestral

Modalitat: Modalitat presencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Anglès
Català
Castellà

Objectius

 • Proveir la indústria dels continguts digitals interactius de professionals formats en les últimes tecnologies i amb capacitat d'aplicar aquests coneixements a altres sectors rellevants de l'economia.
 • Permetre la generació a Catalunya d'un clúster de videojocs que proporcioni el talent i la creativitat que constitueixen el brou de cultiu imprescindible per construir l'entramat productiu sòlid i amb projecció internacional que requereix aquest sector tan competitiu.

Competències

 • Coneixement i comprensió de l'arquitectura dels ordinadors, així com de les característiques, les funcionalitats i l'estructura dels models dels sistemes operatius i les xarxes informàtiques.
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i capacitat per aplicar-los per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • Coneixement i comprensió en un nivell introductori dels principals enfocaments en l'estudi del comportament i l'activitat mental.
 • Comprensió dels esquemes conceptuals bàsics de la física i la formulació, i capacitat per resoldre problemes físics senzills identificant els principis físics rellevants mitjançant l'ús de simulacions per ordinador.
 • Comprensió i domini dels elements que configuren la narració audiovisual interactiva, i capacitat per distingir els recursos narratius característics dels diferents gèneres i formats en arquitectura en el seu context històric.
 • Comprensió i domini del llenguatge i les eines gràfiques per modelitzar, simular i resoldre problemes, reconeixent i valorant les situacions i els problemes susceptibles de ser tractats en l'àmbit del disseny.
 • Capacitat per dissenyar i crear continguts audiovisuals per a videojocs i productes multimèdia amb prou qualitat tècnica, que transmetin un concepte decidit prèviament i que estiguin elaborats segons unes restriccions temporals establertes.
 • Coneixement de l'estructura dels agents i els actors implicats en la producció, la distribució i la comercialització de continguts digitals interactius, i capacitat per identificar els canvis rellevants en les tendències fonamentals dels sectors vinculats a continguts digitals.
 • Comprensió dels elements que integren l'arquitectura de programari d'un videojoc i domini dels principals tipus d'eines i llenguatges que s'utilitzen en la construcció dels diferents mòduls que els componen.
 • Coneixement dels fonaments, els paradigmes i les tècniques propis dels sistemes en xarxa, així com dels sistemes intel·ligents, i capacitat per dissenyar i construir aplicacions multimèdia i d'entreteniment interactiu que utilitzen aquestes tècniques.
 • Coneixement i comprensió dels processos involucrats en el desenvolupament conceptual del disseny d'un videojoc per a una plataforma concreta, incloent-hi els principis estructurals, estètics i formals que caracteritzen una experiència de joc satisfactòria.
 • Elaboració de projectes de caràcter professional en grups multidisciplinaris en l'àmbit del disseny i el desenvolupament de videojocs i continguts digitals interactius en què se sintetitzin i s'integrin les competències adquirides.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

 • Videojocs i aplicacions mòbils: a Catalunya més de 40 empreses treballen directament en aquest sector i tenen professionals en els àmbits tant de preproducció, producció i desenvolupament com d'acabament. Els i les professionals vinculats a aquest grau podrien treballar en diferents baules de la cadena d'ambdós sectors, especialment en el desenvolupament, la conceptualització i el disseny creatiu.
 • Audiovisual (cinema, televisió, animació): el sector audiovisual està utilitzant de manera intensiva professionals especialitzats en disseny i desenvolupament de continguts digitals interactius tant per a la conversió en continguts de consum audiovisual, com per a la producció d'efectes audiovisuals o elements promocionals. Per tant, persones especialistes en desenvolupament tècnic i creatiu tindrien oportunitats d'ocupació en productores audiovisuals i canals de continguts audiovisuals.
 • Educació: la necessitat de digitalització de mitjans materials i continguts, així com el desenvolupament de projectes educatius digitals, han generat una demanda de professionals d'aquest àmbit. Aquests nous productes requeriran, en els propers anys, una demanda sostinguda d'especialistes tècnics i creatius que no només permetin la conversió dels continguts analògics actuals, sinó també l'evolució de les primeres generacions de continguts digitals.
 • Publicitat fora de línia i en línia, i mitjans de comunicació: s'estan utilitzant de manera intensiva els mitjans digitals per al disseny i la producció en la indústria de la promoció. D'aquesta manera, la presentació digital i la interactivitat es configuren com dos elements essencials de presentació als consumidors dels diferents productes, incorporant aplicacions interactives específiques. El disseny i el desenvolupament de continguts sol ser l'element fonamental d'inversió i, per això, es requereixen persones especialistes que permetin els desenvolupaments necessaris i que en gestionin la constant evolució.
 • Desenvolupament de solucions de simulació en els àmbits de la salut, la defensa, el turisme, la construcció i l'enginyeria: es requereix la simulació d'entorns per a la formació i per a la presentació d'entorns i productes. Els principals perfils professionals correspondrien amb els de desenvolupament de continguts, tot i que segons la seva complexitat també es requeririen persones especialistes en disseny creatiu.

Sortides professionals

 • En l'àmbit dels videojocs i les aplicacions mòbils, les persones titulades podran exercir com a dissenyadors o dissenyadores de videojocs, programadors o programadores, o artistes.
 • En el sector audiovisual, podran ocupar llocs de programador o programadora d'efectes gràfics o de creador o creadora de continguts en 3D.
 • En educació, podran exercir llocs de disseny i desenvolupament de continguts educatius digitals.
 • En publicitat i mitjans de comunicació, podran ocupar llocs de dissenyador o dissenyadora, de creador o creadora i de desenvolupador o desenvolupadora de productes interactius de màrqueting i comunicació digital.
 • En els àmbits de la salut, la defensa, el turisme i l'enginyeria, podran dissenyar i desenvolupar simulacions interactives amb la finalitat de formar o comunicar.

Perspectives de futur de la titulació

Catalunya té els elements necessaris per poder ser una peça forta en el sector gràcies al seu capital humà. Es tracta d'un territori modern, inscrit a la Unió Europea i, per tant, amb lliure intercanvi de capitals i de persones treballadores amb el Regne Unit i França, on s'ubiquen les seus europees de distribuïdores rellevants. També hi ha el fort vincle amb l'Amèrica Llatina, on aquest mercat encara és incipient.

A més, es tracta d'un país amb infraestructures universitàries, tecnològiques i de transport de primer nivell, amb factors de qualitat i atracció internacional.

El clima i la qualitat de vida faciliten la vinguda de personal tècnic estranger a Catalunya, i aquests resulten molt similars als que es donen a Califòrnia, bressol dels videojocs.

Iniciatives locals de suport a la indústria, amb la integració i la coordinació d'altres iniciatives de les administracions públiques i institucions catalanes, donen un entorn de suport al finançament, la innovació i la internacionalització, tant per a l'àmbit cultural o industrial com tecnològic. Es tracta d'un sector que actua també com a motor de desenvolupament d'altres indústries, facilitant tecnologia i professionals qualificats en la creació de simulacions a l'entorn de la salut i l'educació, per exemple, i canals de distribució i explotació d'altres continguts digitals (cinema, música, televisió, literatura, etc.).

D'altra banda, aquest grau forma part d'una estratègia global amb els sectors públic i privat que treballen en una mateixa direcció sobre l'horitzó d'un clúster del videojoc a Catalunya, que necessitarà professionals qualificats, competitius i amb vocació d'excel·lència i d'internacionalització.

Convalidacions de cicles formatius de grau superior

Assignatura Crèdits reconeguts
Modelatge i animació de personatges 6,00
Pràctiques externes I 6,00
Disseny de videojocs 6,00
Principis de composició i disseny 6,00
Projectes I 6,00
Història dels jocs 6,00
Pràctiques externes II 6,00
Tecnologia de la programació 6,00
Programació en llenguatges interpretats 6,00
Fonaments de programació 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Fonaments de programació 6,00
Tecnologia de la programació 6,00
Programació en llenguatges interpretats 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Programació en llenguatges interpretats 6,00
Tecnologia de la programació 6,00
Fonaments de programació 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Disseny de videojocs 6,00
Modelat d'escenaris 6,00
Principis de composició i disseny 6,00
Pràctiques externes II 6,00
Pràctiques externes I 6,00
Fonaments de programació 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Sistemes operatius i xarxes 6,00
Fonaments de computadors 6,00
Fonaments de programació 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Usabilitat i anàlisi de jocs 6,00
Fonaments de programació 6,00

On

ENTI-Escola de Noves Tecnologies Interactives  (UB)

Centre adscrit

Seminari Conciliar de Barcelona

C. de la Diputació, 231

08007 - Barcelona