• Imprimeix

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 6,916

Codi: 31086

Places orientatives: 220

Nom de l'assignatura Coeficient
Biologia 0,10
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Dibuix Tècnic 0,10
Disseny 0,10
Economia 0,10
Economia de l'Empresa 0,10
Electrotècnia 0,20
Física 0,20
Matemàtiques 0,20
Química 0,10
Tecnologia Industrial 0,20

Històric de notes de tall

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya

Professio regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Mencions: Sistemes electrònics / Sistemes audiovisuals / Sistemes telemàtics / Sistemes de telecomunicació

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 96
Optatives 66
Treball fi de grau 18
Total 240

Període de pràctiques:
12 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Públic

Règim: Temps complet i temps parcial

Període lectiu: Quadrimestral

Modalitat: Modalitat presencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Castellà
Anglès
Català

Objectius

Formar professionals amb un perfil polivalent, amb una formació àmplia i profunda en enginyeria de telecomunicació i amb capacitat per concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en els àmbits dels sistemes de telecomunicació, la telemàtica, l'electrònica i els sistemes audiovisuals.

Aquest estudi segueix la iniciativa CDIO (conceive, design, implement, operate), que han incorporat les principals universitats del món per a la formació integral en enginyeria. La CDIO inclou el treball de les competències i habilitats que s'adapten al perfil que necessiten les empreses o institucions, perquè les persones titulades puguin esdevenir emprenedors i empresaris o puguin fer recerca.

Competències professionals

 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

 • Telecomunicacions
 • informàtica
 • consultoria de negoci
 • aeronàutica i aeroespacial
 • sanitat
 • indústria
 • transport
 • universitat i recerca

Sortides professionals

 • Assessor/a tecnològic/a i consultor/a en solucions TIC.
 • Dissenyador/a de sistemes i aplicacions TIC.
 • Administrador/a de telecomunicacions i maquinari.
 • Administrador/a de sistemes de telecomunicació, telemàtics, audiovisuals i electrònics.
 • Desenvolupador/a i programador/a d'aplicacions de telecomunicació, telemàtiques, audiovisuals i electròniques.
 • Investigador/a, innovador/a i dissenyador/a de productes.

Perspectives de futur de la titulació

Està comprovat que la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació milloren la productivitat i, per tant, les persones expertes en aquestes tecnologies seran cada cop més requerides per les empreses. No es tracta solament d'introduir internet per a finalitats comercials o de comunicació entre empleats, sinó que també cal introduir tecnologies de valor afegit. Això implica aplicacions de futur en sectors tan diferents com la sanitat o l'energia.

D'altra banda, l'accés a la informació i a un ús massiu d'aquesta requereix unes infraestructures de telecomunicació millors; així doncs, s'espera que hi hagi un augment del desplegament de xarxes de fibra òptica i un augment de cobertura de les comunicacions mòbils de quarta generació.

També, les comunicacions seran cada cop més necessàries en diversos àmbits i escenaris i amb diverses tecnologies a més de les esmentades; per exemple, la nova generació de GPS a Europa, el sistema Galileu o les tecnologies WiMAX o LTE.

Així mateix, les ciutats es faran més intel·ligents amb la implantació de xarxes de sensors que recullin informació d'utilitat.

Finalment, la seguretat de les xarxes de comunicació també requerirà professionals amb formació en l'àmbit de les telecomunicacions.

Així doncs, podem concloure que les persones titulades tindran unes òptimes perspectives de futur pel que fa a inserció laboral.

On

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona  (UPC)

Centre propi

Campus Nord

Edifici B3

C. de Jordi Girona, 1-3

08034 - Barcelona

Telèfon 93 401 68 00

www.etsetb.upc.es

Informació relacionada