• Imprimeix

Ciència i Enginyeria de Dades

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 12,018

Codi: 31089

Places orientatives: 50

Nom de l'assignatura Coeficient
Biologia 0,20
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Dibuix Tècnic 0,10
Disseny 0,10
Economia 0,10
Economia de l'Empresa 0,10
Electrotècnia 0,10
Física 0,20
Matemàtiques 0,20
Química 0,10
Tecnologia Industrial 0,10

Històric de notes de tall

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Ciència i Enginyeria de Dades per la Universitat Politècnica de Catalunya

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 126
Optatives 36
Treball fi de grau 18
Total 240

Període de pràctiques:
12 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Públic

Règim: Temps complet

Període lectiu: Quadrimestral

Modalitat: Modalitat presencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Anglès
Castellà
Català

Objectius

Preparar professionals amb una formació sòlida en els fonaments de l'enginyeria i, especialment, en matemàtiques, informàtica i processament del senyal, i proporcionar-los, alhora, flexibilitat i iniciativa davant dels nous reptes tecnològics.

Competències

Capacitat per:

 • Analitzar fenòmens complexos mitjançant la probabilitat i l'estadística, i plantejar models d'aquests tipus en situacions concretes. Formular i resoldre problemes d'optimització matemàtica.
 • Utilitzar els sistemes de computació actuals, inclosos sistemes d'alt rendiment, per al processament de grans volums de dades des del coneixement de la seva estructura, funcionament i particularitats.
 • Dissenyar i aplicar tècniques de processament de senyal, escollint entre diferents eines tecnològiques, incloses les de visió artificial, de reconeixement del llenguatge parlat i de tractament de dades multimèdia.
 • Construir o utilitzar sistemes de processament i comprensió del llenguatge escrit, integrant-lo en altres sistemes dirigits per les dades. Dissenyar sistemes de cerca d'informació textual o hipertextual i d'anàlisi de xarxes socials.
 • Aplicar les eines necessàries per a l'emmagatzematge i el processament de les dades, i per a l'accés a aquestes dades.
 • Escollir i utilitzar tècniques de modelització estadística i anàlisi de dades avaluant la qualitat dels models, validant-los i interpretant-los.
 • Visualitzar la informació per facilitar l'exploració i l'anàlisi de dades, inclosa l'elecció de la seva representació adequada i l'ús de tècniques de reducció de dimensionalitat.
 • Aplicar el procés d'innovació, proposar models i plans de negoci basats en explotació de dades, analitzar-ne la viabilitat i comunicar-los de manera convincent dins del context corporatiu.
 • Aplicar les pràctiques de la gestió de projectes en la gestió integral del projecte d'enginyeria d'explotació de dades, en les àrees d'abast, temporal, econòmica i de riscos.
 • Planificar, concebre i dur a terme projectes de caire professional de forma individual en l'àmbit de l'enginyeria de les dades, liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua, i valorant-ne l'impacte econòmic i social.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Àmbits tan diversos com la biotecnologia, la genòmica, el comerç electrònic, l'automoció, les finances, la realitat virtual, la medicina, l'esport, l'energia, el transport, la domòtica, etc., estan immersos en quantitats colossals d'informació que requereixen un tractament matemàtic, estadístic i computacional.

Sortides professionals

 • Científic/a
 • tècnic/a
 • investigador/a

Perspectives de futur de la titulació

La formació del grau en Ciència i enginyeria de dades serà una competència amb un valor creixent en el futur. Tot just som a l'inici d'un nou període de la història on les responsabilitats sobre l'anàlisi de les dades i la presa de decisions es desplacen gradualment dels humans als ordinadors.

Els cotxes autònoms, el comerç electrònic, la fabricació robotitzada, etc., són alguns dels nombrosos exemples que indiquen una tendència de futur on les competències adquirides durant la titulació seran cada vegada més necessàries.

On

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona  (UPC)

Centre propi

Campus Nord

Edifici B3

C. de Jordi Girona, 1-3

08034 - Barcelona

Telèfon 93 401 68 00

www.etsetb.upc.es

On

Facultat d'Informàtica de Barcelona  (UPC)

Centre propi

Campus Nord

Edifici B6

C. de Jordi Girona, 1-3

08034 - Barcelona

Telèfon 93 401 70 00

www.fib.upc.edu