• Imprimeix

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 9,732

Codi: 31099

Places orientatives: 50

Nom de l'assignatura Coeficient
Biologia 0,10
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Dibuix Tècnic 0,10
Disseny 0,10
Economia 0,10
Economia de l'Empresa 0,10
Electrotècnia 0,20
Física 0,20
Matemàtiques 0,20
Química 0,10
Tecnologia Industrial 0,20

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya

Professio regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 138
Optatives 24
Treball fi de grau 18
Total 240

Període de pràctiques:
12 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Públic

Règim: Temps complet

Període lectiu: Quadrimestral

Modalitat: Modalitat presencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Anglès
Català
Castellà

Objectius

Formar professionals en l'àmbit de l'electrònica, amb capacitat per treballar en un entorn multidisciplinari. Proporcionar les bases matemàtiques, científiques i tecnològiques associades a l'electrònica.

Competències professionals

 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

Competències

 • Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
 • Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en l'enginyeria.
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre lleis generals de mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme, a més de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, així com tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • Capacitat per avaluar els avantatges i els inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
 • Capacitat per concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la posada en marxa i la millora contínua i coneixent-ne l'impacte econòmic i social.
 • Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus dispositius emissors i receptors corresponents.
 • Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.
 • Capacitat per utilitzar diferents fonts d'energia, especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com d'aplicar els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
 • Capacitat per diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, els serveis de veu, de dades, d'àudio i de vídeo i els serveis interactius i multimèdia.
 • Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació i el dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de trànsit.
 • Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia des del punt de vista dels sistemes electrònics.
 • Capacitat per seleccionar circuits i dispositius electrònics especialitzats per a la transmissió i l'encaminament, i també per seleccionar els terminals, tant en entorns fixos com mòbils.
 • Capacitat per dissenyar circuits d'electrònica analògica i digital, de conversió analògica-digital i digital-analògica, de radiofreqüència, d'alimentació i de conversió d'energia elèctrica per a aplicacions de telecomunicació i computació.
 • Capacitat per dissenyar dispositius d'interfície, captura de dades i emmagatzematge, i terminals per a serveis i sistemes de telecomunicació.
 • Capacitat per especificar i utilitzar instrumentació electrònica i sistemes de mesura.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

 • Electrònica de consum.
 • Telecomunicació.
 • Microtecnologia i nanotecnologia.
 • Indústria de l'automòbil.
 • Automàtica i robòtica.
 • Multimèdia, imatge i so.
 • Energia i sostenibilitat.
 • Biomedicina i sanitat.
 • Fotònica i tecnologies de la llum.
 • Indústria aeronàutica i aeroespacial.
 • Centres d'R+D+I.

Perspectives de futur de la titulació

La titulació neix de la necessitat de l'entorn empresarial de disposar de professionals amb coneixements sobre el funcionament de l'electrònica en la seva vessant més propera als components físics. El contacte entre el departament d'enginyeria electrònica i les empreses de l'entorn és una eina que permet adaptar els continguts de la titulació a les necessitats del sector. La titulació, per tant, estarà en evolució contínua en un entorn caracteritzat per canvis i millores constants, tant en l'esfera tecnològica com científica.

On

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona  (UPC)

Centre propi

Campus Nord

Edifici B3

C. de Jordi Girona, 1-3

08034 - Barcelona

Telèfon 93 401 68 00

www.etsetb.upc.es

Informació relacionada