• Imprimeix

Informació dia de la prova

 • Cal presentar-se amb el DNI/passaport i el resguard de matrícula mitja hora abans de començar els exàmens.
 • Els exàmens són anònims. Qualsevol marca d’identificació personal anul·la la prova.
 • En el primer examen dels tres dies (Llengua castellana, Història i Física/Geografia), no es podrà sortir de l’aula fins a les 10.00 hores. També els tres dies, en l’última franja horària d’examen, no es podrà sortir de l’aula fins a les 17.00 hores. En la resta d’exàmens els estudiants poden sortir transcorreguda mitja hora des de l’inici de la prova. En cas d'extrema necessitat, podràs sortir acompanyat/ada per algun vocal del tribunal.
 • Si t'examines de matèries coincidents en una mateixa franja horària realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir de l'aula.
 • En començar la prova se't lliurarà un joc d'etiquetes amb un codi de barres que t'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. Has de comprovar que les dades són correctes i enganxar amb cura i sense arrugues dues etiquetes en els requadres corresponents de cada quadern d'examen: una a la cara anterior i l’altra a la cara posterior del quadern d’examen. Un cop començada la prova no s'admetrà cap canvi respecte a allò que apareix al full d'etiquetes.
 • Si només t'examines de matèries de la fase específica i de la prova d'aptitud personal (PAP) rebràs les etiquetes identificatives el dia i en la franja horària del primer examen que realitzis.
 • Els telèfons mòbils, smart watches o qualsevol aparell de telecomunicació  han d’estar desconnectats i guardats a les bosses o motxilles. L’ús d’aquestes aparells i d’altre material no autoritzat està rigorosament prohibit. En cas que es detecti que un estudiant el té activat o en fa ús, serà expulsat de la PAU, amb les conseqüències que se’n derivin.
 • Durant la realització dels exàmens tots els alumnes han de tenir els pavellons auditius (les orelles) descoberts per a la verificació que no s’estan utilitzant dispositius auditius no permesos. Durant l’examen els alumnes han de tenir sempre les dues mans visibles.
 • Guardar silenci absolut i comportar-se de manera correcta durant les proves. Els vocals del tribunal poden expulsar de la PAU qualsevol estudiant que incompleixi aquestes normes, amb les conseqüències que se’n derivin.
 • Utilitzar un sol quadern de resposta per matèria. Els quaderns inclouen fulls suficients per respondre, fer esborranys, esquemes, etc.
 • Lliurar sempre els exàmens, encara que s’hagin deixat en blanc. No lliurar el quadern d’algun examen en la fase general comporta l’anul·lació del conjunt de la prova d’accés.
 • És obligatori respondre en la llengua corresponent els exàmens de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura catalana, Literatura castellana i les Llengües estrangeres s'han de contestar en les llengües respectives.
 • No es pot respondre amb llapis (llevat de les matèries en què explícitament s’autoritzi), ni amb tinta vermella o verda i tampoc amb bolígrafs de tinta borrable.
 • Per veure la resta de normes has de consultar la pestanya “Instruccions alumnes PAU

Has de portar sempre el seu full de matrícula i el DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-te en qualsevol moment de la prova a requeriment de qualsevol membre del tribunal. 

Si necessites acreditar l'assistència a la prova pots sol·licitar el justificant corresponent al president o presidenta del seu tribunal.

Assignatures d'arts:

 

Dibuix artístic

Material obligatori: paper de 70 cm x 50 cm, fulls A4, llapis i barres de grafit de diferents dureses, goma d'esborrar, carbó, goma d'esborrar especial per a carbó, draps i colors aplicables amb tècniques seques (per tècniques seques s'entenen aquelles que no requereixen l'ús de cap diluent, ja sigui basat en l'aigua o elaborat químicament).

Un suport completament rígid de 70 cm x 50 cm que servirà per col·locar-hi el paper. S'aconsella que sigui un tauler de fusta contraplacada de 0,8 cm de gruix.

Optativament pots portar qualsevol tipus de material i instrumental d'acord amb les teves preferències expressives.

S'exclouen: les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc) però s'accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc); l'ús de coles, fixadors o altres productes que s'apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament; la utilització d'imatges de referència ja siguin digitals o impreses i que no siguin estrictament les que figuren en l'enunciat de l'examen.

Disseny

És necessari dur estris de dibuix com llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, i llapis de colors i/o retoladors. Convé també dur papers de colors, tisores, cola, cinta adhesiva, etc, i es recomana portar una carpeta rígida DIN A3. Pel que fa a la proposta definitiva del projecte de disseny que es demana a l'exercici 3 (tant de l'opció A com la B) s'haurà de desenvolupar a la part central del quadern de respostes ja que el quadern obert dóna una mida de DIN A3.

Cultura audiovisual

Bàsicament es treballa en el quadern de respostes, tot i que per a algunes proves o opcions poden ser necessaris materials i estris de dibuix variats com ara llapis, goma, regle i llapis de colors.

 

Assignatures de tecnologia:

 

Regle, escaire, llapis, goma d'esborrar i calculadora però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Biologia, Economia de l'empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials i Química

És aconsellable portar regle graduat i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).

Ciències de la terra i del medi ambient

Regle o escaire d'uns 20 cm de llargada, un transportador d'angles, llapis de colors i calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Dibuix tècnic

Llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs, plantilles de corbes, transportador d'angles i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). No es poden utilitzar models de figures geomètriques. Opcionalment pots portar també tauleta d'una mida una mica superior al DIN A3 en el cas que no puguis realitzar l'examen en una taula convencional.

 

Assignatures de llengua:

 

Grec i Llatí

Diccionari. Es permet l'ús de l'apèndix gramatical annexat al diccionari.

En la redacció de la resolució de la prova cal mostrar el saber i el saber fer. Per això, és aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions següents:

 • El vocabulari adient, una bona puntuació i ortografia, i una expressió sintàctica correcta són sempre requisits indispensables en tota la prova ja que demostren riquesa de llenguatge, domini gramatical i competència lingüística.
 • La presentació pulcra i clara és un valor afegit.
 • La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de tota la prova.
 • És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar la capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements assolits, llevat del cas que es desprengui de l'enunciat que no cal fer-ho.
 • Cal tenir cura tant de les estratègies o plantejaments fets com dels desenvolupaments: les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els aspectes de les respostes o resolucions.
 • Es valora l'ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i dels llenguatges usats.
 • Tots els exàmens són avaluats en funció d'allò que es deixa per escrit.
Data d'actualització:  10.01.2018