• Imprimeix

Informació dia de la prova

 • Cal presentar-se amb el DNI, NIE o passaport i el resguard de matrícula mitja hora abans de començar els exàmens.
 • La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal.
 • En el primer examen dels dos primers dies (Llengua castellana i Història), has de romandre a l'aula fins que hagi transcorregut una hora des de l'inici de la prova. En la resta d'exàmens, pots sortir transcorreguda mitja hora des de l'inici de la prova. En cas d'extrema necessitat podràs sortir acompanyat/ada per algun vocal del tribunal.
 • Si t'examines de matèries coincidents (en una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir de l'aula.
 • En començar la prova se't lliurarà un joc d'etiquetes amb un codi de barres que t'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. Has de comprovar que les dades són correctes i enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada quadern d'examen: una en la portada i l'altra en la contraportada. Un cop començada la prova no s'admetrà cap canvi respecte a allò que apareix al full d'etiquetes.
 • Si només t'examines de matèries de la fase específica i de la prova d'aptitud personal (PAP) rebràs les etiquetes identificatives el dia i en la franja horària del primer examen que realitzis.
 • No es permet utilitzar durant la prova cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc), ni telèfons mòbils o qualsevol aparell de telecomunicació. L'ús d'aquests aparells i d'altres materials no autoritzats està rigorosament prohibit. En cas que es detecti que algú el té activat serà expulsat de la PAU amb les conseqüències que se'n derivin.
 • Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i també té capacitat per anul·lar-los la prova.
 • Per a la realització de cada prova només se't lliurarà un únic quadern d'examen.
 • L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat encara que s'hagi deixat en blanc.
 • En el cas que no es lliuri un quadern d'examen en la fase general s'anul·larà el conjunt de la prova d'accés.
 • Els exàmens de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, literatura catalana, literatura castellana i llengües estrangeres s'han de contestar en les llengües respectives.
 • Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el dibuix artístic i el dibuix tècnic) ni amb tinta vermella o verda.

Has de portar sempre el seu full de matrícula i el DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-te en qualsevol moment de la prova a requeriment de qualsevol membre del tribunal. 

Si necessites acreditar l'assistència a la prova pots sol·licitar el justificant corresponent al president o presidenta del seu tribunal.

Assignatures d'arts:

 

Dibuix artístic

Material obligatori: paper de 70 cm x 50 cm, fulls A4, llapis i barres de grafit de diferents dureses, goma d'esborrar, carbó, goma d'esborrar especial per a carbó, draps i colors aplicables amb tècniques seques (per tècniques seques s'entenen aquelles que no requereixen l'ús de cap diluent, ja sigui basat en l'aigua o elaborat químicament).

Un suport completament rígid de 70 cm x 50 cm que servirà per col·locar-hi el paper. S'aconsella que sigui un tauler de fusta contraplacada de 0,8 cm de gruix.

Optativament pots portar qualsevol tipus de material i instrumental d'acord amb les teves preferències expressives.

S'exclouen: les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc) però s'accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc); l'ús de coles, fixadors o altres productes que s'apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament; la utilització d'imatges de referència ja siguin digitals o impreses i que no siguin estrictament les que figuren en l'enunciat de l'examen.

Disseny

És necessari dur estris de dibuix com llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, i llapis de colors i/o retoladors. Convé també dur papers de colors, tisores, cola, cinta adhesiva, etc, i es recomana portar una carpeta rígida DIN A3. Pel que fa a la proposta definitiva del projecte de disseny que es demana a l'exercici 3 (tant de l'opció A com la B) s'haurà de desenvolupar a la part central del quadern de respostes ja que el quadern obert dóna una mida de DIN A3.

Cultura audiovisual

Bàsicament es treballa en el quadern de respostes, tot i que per a algunes proves o opcions poden ser necessaris materials i estris de dibuix variats com ara llapis, goma, regle i llapis de colors.

 

Assignatures de tecnologia:

 

Regle, escaire, llapis, goma d'esborrar i calculadora però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Biologia, Economia de l'empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials i Química

És aconsellable portar regle graduat i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).

Ciències de la terra i del medi ambient

Regle o escaire d'uns 20 cm de llargada, un transportador d'angles, llapis de colors i calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Dibuix tècnic

Llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs, plantilles de corbes, transportador d'angles i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). No es poden utilitzar models de figures geomètriques. Opcionalment pots portar també tauleta d'una mida una mica superior al DIN A3 en el cas que no puguis realitzar l'examen en una taula convencional.

 

Assignatures de llengua:

 

Grec i Llatí

Diccionari. Es permet l'ús de l'apèndix gramatical annexat al diccionari.

En la redacció de la resolució de la prova cal mostrar el saber i el saber fer. Per això, és aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions següents:

 • El vocabulari adient, una bona puntuació i ortografia, i una expressió sintàctica correcta són sempre requisits indispensables en tota la prova ja que demostren riquesa de llenguatge, domini gramatical i competència lingüística.
 • La presentació pulcra i clara és un valor afegit.
 • La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de tota la prova.
 • És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar la capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements assolits, llevat del cas que es desprengui de l'enunciat que no cal fer-ho.
 • Cal tenir cura tant de les estratègies o plantejaments fets com dels desenvolupaments: les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els aspectes de les respostes o resolucions.
 • Es valora l'ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i dels llenguatges usats.
 • Tots els exàmens són avaluats en funció d'allò que es deixa per escrit.
Data d'actualització:  10.01.2018