L'examen de llengua alemanya consta de tres parts: 

 

Parts de l’examen

Durada

Valor

Comprensió d’un text oral

30 minuts

20% de la nota

Comprensió escrita

60 minuts

40% de la nota

Expressió escrita

40% de la nota

 

Les preguntes i les instruccions de l'examen estan formulades en alemany i has de respondre-les en aquesta llengua sense l'ajut del diccionari ni de cap altre material didàctic o dispositiu.

 

Comprensió d'un text oral
En la prova s'utilitza un enregistrament de caràcter monologal o dialogal de dificultat mitjana, autèntic o simplificat, sobre un tema de cultura actual que aparegui en els mitjans de comunicació. Hauràs de respondre vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c i d) amb un valor de 0,25 punts cadascuna.


La realització d'aquesta prova s'articula de la següent manera:

a. Breu introducció per familiaritzar-vos amb les veus, el tema, el ritme i l'acústica de la gravació. El text de la introducció podrà ser llegit alhora que escoltat.
b. Una pausa inicial per a què llegeixis les preguntes de comprensió.
c. 1ª audició del text.
d. Temps per completar les respostes.
e. 2a audició del text.
f. Temps per completar les respostes.


Comprensió escrita
Consisteix a comprendre un text alemany escrit en llengua estàndard, no especialitzat. Consta de vuit preguntes amb un valor 0,50 punts cadascuna. Aquestes preguntes avaluen el teu nivell de comprensió escrita. Es valora el fet que siguis capaç de comprendre i seleccionar la informació requerida i triïs la resposta correcta (a, b, c i d).


Expressió escrita
Es tracta de fer un comentari personal, d'unes 100 paraules, relacionat amb el text utilitzat per a la part de comprensió escrita. Pots triar entre dos tipus de registre d'expressió diferents per elaborar la resposta. La puntuació màxima d'aquesta part és de 4 punts i s'avalua la capacitat d'expressar-se d'una manera gramaticalment correcta. Els punts es concedeixen segons els següents criteris:

  • Competència gramatical (1 punt): sintaxi, morfologia i ortografia.
  • Competència de l'estructuració textual (1 punt): coherència, utilització i domini de connectors, presència d'estructures complexes, etc.
  • Fluïdesa expressiva i riquesa lèxica (1 punt).

Comprensió d'un text oral (2 punts): 0,25 punts per a cada resposta correcta. Les respostes incorrectes es penalitzen amb un descompte del 0.08 (=1/3 del valor de la qüestió). No es descompta res si es deixa la resposta en blanc.

Comprensió escrita (4 punts): 0,5 punts per a cada resposta correcta. Les respostes incorrectes es penalitzen amb un descompte del 0.16 (=1/3 del valor de la qüestió). No es descompta res si es deixa la resposta en blanc.

Expressió escrita (4 punts): s'avalua la teva capacitat expressiva:

1. Competència gramatical (fins a 2 punts): ús correcte i apropiat de les estructures morfològiques i sintàctiques, i varietat i complexitat de les estructures utilitzades.

2. Lèxic (fins a 1 punt): riquesa i varietat lèxica.

3. Estructuració del text (fins a 1 punt): exposició coherent de les idees, i ús correcte dels connectors i de la puntuació.

Podran sol·licitar l'exempció de la matèria de llengua estrangera a les PAU, els/les alumnes amb deficiència auditiva que estiguin en possessió de l'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seus territorials dins del termini establert per a cada convocatòria.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: resolució d'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

Podran sol·licitar l'exempció de la prova auditiva (listening) de la matèria de llengua estrangera, els/les alumnes amb dèficit auditiu que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seus territorials dins del termini establert per a cada convocatòria.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificat de l'organisme competent que acrediti aquesta condició i resum del dictamen tècnic facultatiu.

Data d'actualització:  03.03.2017