La prova consta de tres exercicis:

Exercici 1 (4 punts): Té una durada total prevista de 20 minuts. És un exercici tipus test en el qual s'ha de vincular una audició a un dels conceptes presents en els continguts del currículum. Aquest exercici consta de 10 audicions amb quatre respostes de les quals només una és la correcta.

Exercici 2 (4 punts):  Té una durada total prevista de 45 minuts. Les peces escoltades en aquest exercici sempre es troben inscrites en el temari. S'analitza un fragment o obra musical (àudio) estructurat en les següents parts:

a. Anàlisi formal-estructural (3 punts):
Exercici plantejat de forma mixta (tipus test/tipus obert) segons les característiques de l'audició seleccionada: 

 1. Aspectes estructurals/ formals.
 2. Aspectes melòdics.
 3. Aspectes rítmics.
 4. Aspectes dinàmics.
 5. Aspectes tímbrics/agrupació instrumental.
 6. Aspectes texturals.
 7. Aspectes referits a la relació formal i semàntica del text amb la música (en el cas que es tracti de música vocal).


b. Anàlisi estilística (1 punt):
Exercici obert en el qual s'ha de vincular l'obra o el fragment d'obra escoltada a un determinat estil, gènere, època, ubicació geogràfica i context cultural (extensió de 100 a 150 paraules). 

Exercici 3 (2 punts): Té una durada total prevista de 25 minuts. Cal fer un comentari sobre un text breu de temàtica musical. El comentari consisteix en una resposta de caràcter obert, si bé ha de seguir una determinada estructura que s'exposa en l'apartat d'avaluació. L'extensió del comentari no ha de superar les 250 paraules.

 • El text s'ha d'ajustar a alguna d'aquestes tres tipologies:
  • crítica musical.
  • entrevista a un compositor o intèrpret.
  • fragment d'un assaig o article de reflexió sobre el fet musical.
 

En el següent enllaç, pots consultar els continguts de la matèria.

Audicions

Les audicions proposades en l’exercici 1 són lliures mentre que les de l’exercici 2 estan extretes sempre de la selecció de 40 peces que figura en el llistat d’obres de la matèria.

En cadascun dels exercicis i apartats de la prova s'especifiquen quins aspectes i continguts es valoren i com es fa aquesta avaluació. També s'indiquen quins són els indicadors d'assoliment.

Exercici 1. Criteris de correcció: s'aplica una escala de puntuació sumativa en la qual els encerts tenen el valor d'una part proporcional dels punts atorgats a cada ítem. Les respostes equivocades no descompten cap punt.

Exercici 2: cal tenir en compte les següents observacions:

 • Les peces escoltades sempre es troben inscrites en el temari i concretades en el llistat d'obres de la matèria d'Anàlisi Musical.
 • En el cas d'una música amb text se't lliura una còpia escrita del text, juntament amb la seva traducció.
 • Aquesta audició podria anar acompanyada d'un suport gràfic: partitura d'un fragment de l'obra escoltada o bé la notació d'alguns dels seus elements més destacats. 
 • L'audició consisteix en l'escolta d'una obra breu o fragment d'una peça musical més extensa que presenta, en la seva percepció auditiva, suficients elements per ser conceptualitzats, ordenats i integrats en sistemes organitzatius de referència específics de la matèria impartida, sempre d'acord amb una metodologia analítica de caràcter essencialment perceptiu.
 • No has de portar un aparell reproductor MP3 perquè les audicions corresponents als exercicis 1 i 2 es faran des d'un CD.
 • Les preguntes corresponents a l'apartat a) Anàlisi formal-estructural, s'inscriuen en la següent tipologia: preguntes amb resposta oberta, amb resposta verdader/fals o d'elecció múltiple. En qualsevol cas però, dels set paràmetres contemplats en l'anàlisi formal-estructural, només un màxim de dos hauran de ser contestats d'acord amb la tipologia de resposta oberta. La resta obeirà a les possibilitats de verdader/fals o bé d'elecció múltiple.
 • La pregunta corresponent a l'apartat b) Anàlisi estilística té una pregunta de caràcter obert que consisteix a elaborar un breu comentari (de 100 a 150 paraules) descriptiu, classificador i de contextualització de l'obra o fragment conseqüent amb les respostes de l'apartat a).

 

Avaluació de l'apartat a) Anàlisi formal-estructural: els ítems que s'avaluen en la correcció d'aquesta primera part de l'exercici són els següents:

 1.  Aspectes estructurals/ formals. Discriminació i anàlisi perceptiva de:
  • Elements estables (motius, temes, frases).
  • Elements de transició (passatges pont i conductius).
  • Les principals característiques estructurals del conjunt d'una secció.
  • El nombre de seccions.
  • La forma global de l'obra en el cas que aquesta s'escolti íntegrament.
 2. Aspectes melòdics. Discriminació i anàlisi perceptiva de:
  • La tessitura i l'àmbit.
  • Els començaments (anacústic, tètic, acèfal) i el finals (suspensiu-conclusiu) de la frase.
  • Els processos complementaris de tensió i distensió i d'antecedent-conseqüent.
  • El tractament del material melòdic: diatonisme tonal, modal i cromatisme.
  • L'evolució melòdica predominant per graus conjunts, salts o equilibri d'ambdós.
  • En el cas que es tracti de música vocal s'avalua la relació del fraseig musical amb els versos o l'estructura estròfica del poema.
 3. Aspectes rítmics. Discriminació i anàlisi perceptiva de:
  • Els patrons i els canvis de figuració rítmica.
  • La mètrica i el compàs.
  • La rellevància del factor rítmic en l'obra.
 4. Aspectes dinàmics. Discriminació i anàlisi perceptiva dels diferents graus d'intensitat sonora:
  • L'ús de crescendo i/o decrescendo (paper dels reguladors).
  • L'ús dels contrasts entre f i p.
  • La importància del paràmetre de la dinàmica en l'obra.
 5. Aspectes tímbrics/agrupació instrumental. Discriminació i anàlisi perceptiva en:
  • El reconeixement de la formació instrumental i/o vocal en la seva globalitat (orquestra, grup de cambra, cor, orquestra i cor, duet, solista acompanyat, etc).
  • El reconeixement dels principals instruments o de la tessitura de les principals veus solistes.
  • La determinació dels diàlegs més sobresortints entre instruments, veus o entre veus i instruments.
 6. Aspectes texturals. Discriminació i anàlisi perceptiva de:
  • La textura polifònica o contrapuntística.
  • La textura homofònica o acòrdica.
  • La textura de la melodia acompanyada.
  • L'heterofonia en la música contemporània i algunes músiques de caire ètnic o popular, música contemporània (el puntillisme) i algunes músiques ètniques.
  • La importància del factor textural en l'obra.
 7. Aspectes referits a la relació formal i semàntica del text amb la música (en el cas que es tracti de música vocal). Anàlisi i comentari sobre la relació formal i semàntica que mantenen la música i el text en la peça escoltada tot tenint en compte:
  • El gènere literari al qual pertany el text (poesia amorosa, text ritual, etc.).
  • La funció del text en la música.
  • Les correspondències formals que poden establir-se entre les parts del text i les seccions musicals.
  • La determinació dels versos o paraules que queden especialment reforçades per la música.

 

Criteris de correcció

 • En les preguntes tipus test s'aplicarà una escala de puntuació sumativa, en la qual l'encert valdrà una part proporcional dels punts atorgats a cada ítem. Per cada resposta equivocada es restaran 0,1 punts.
 • En les preguntes obertes s'aplicaran, segons els casos, els mateixos indicadors d'assoliment indicats al final de l'exercici.


Avaluació de l'apartat a) Aspectes estructurals-formals:

 • Estructura és la disposició interna de les parts del discurs musical, és a dir, tots els paràmetres anteriorment contemplats serien elements estructurals.
 • Forma és el resultat global de la disposició interna com una unitat extensa que podem vincular a alguns dels tipus generals que figuren en la graella exposada a continuació.
 • L'anàlisi s'ha de centrar en l'estructura interna del discurs, en els dos nivells esmentats, si s'escau.
 • En les audicions podran observar-se els següents tipus formals:

 

Tipus

Exemples

Formes per successió de seccions diferents

Desplegament basat en la juxtaposició de seccions diferents A, B, C, D i E que trobem en:

 • algunes peces de polifonia antiga.
 • algunes peces de música contemporània.
 • algunes peces de músiques ètniques o improvisades.

Formes per repetició exacte o tipus primari

Formes 'iteratives' (repetició constant habitualment amb petites variants d'un disseny melòdic o rítmic a a’ a’’ a’’’  presents  en algunes músiques ètniques ì en algunes obres minimalistes.

Formes per repetició per seccions

Forma estròfica, binària, ternària, rondó, amb ritornello.

Formes per repetició mitjançant la variació

Tema amb variacions, baix obstinat, ground...

Formes per repetició per mitjà de la imitació

Cànon, fuga, polifonia imitativa...

Formes per repetició per mitjà del desenvolupament

Sonata clàssica i romàntica

Formes progressives

Desplegament unitari del discurs musical a partir de la transformació contínua dels motius que trobem, per exemple, en:

 • Algunes peces instrumentals o simfòniques a partir de la segona meitat del segle XIX.
 • En el drama romàntic i post-romàntic (Verdi, Wagner, Strauss).
 • En algunes obres contemporànies.

Formes lliures

Estructures obertes que trobem, per exemple:

 • en algunes fantasies o preludis instrumentals.
 • en algunes obres de caràcter descriptiu.
 • en la música aleatòria o indeterminada.
 • en algunes peces de jazz o de caràcter improvisat.

 
Avaluació de l'apartat b) Anàlisi estilística
Exercici obert en el qual s'ha de vincular l'obra o el fragment de l'obra escoltada a un estil, gènere, època, ubicació geogràfica i context cultural. Se us demana que elaboreu un breu comentari (de 100 a 150 paraules) que sigui conseqüent amb les respostes de l'apartat a).

Els ítems que s'avaluen són els referents a la descripció i l'anàlisi perceptiva, artística i cultural de:

 • L'estil de l'obra.
 • El gènere musical al qual pertany l'obra.
 • L'època en la qual l'obra es va composar, el lloc geogràfic en el qual l'obra pot situar-se.
 • El context cultural (històric, artístic, polític, etc.) en el qual l'obra pot inscriure's.

 
Criteris de correcció

 • L'ús adequat de la terminologia.
 • La capacitat d'identificació de gèneres i estils musicals.
 • La comprensió del context creatiu i/o interpretatiu de la música escoltada.
 • La capacitat d'establir interrelacions entre els diferents aspectes de l'anàlisi (so, context, etc.).
 • La justificació argumentada de les pròpies decisions.

 

Exercici 3. Indicadors d'assoliment: 

 • La comprensió general del text proposat.
 • La focalització en les preguntes que acompanyen el text.
 • La capacitat d'identificació dels termes i conceptes musicals que apareguin en el text, d'acord amb aquelles preguntes.
 • L'habilitat per destriar allò que és essencial d'allò anecdòtic.
 • La capacitat de distanciació i de reflexió crítica en relació a les tesis defensades en el text.
 • La justificació argumentada de les pròpies decisions.
 • La destresa a l'hora d'expressar-se amb rigor i claredat.

 

Avaluació de l'exercici 3: en aquest exercici s'avaluen els següents apartats:

a. La senyalització i l'enumeració dels principals conceptes o termes musicals que apareixen al llarg del text.

b. La determinació de les principals afirmacions que el crític, el compositor, l'intèrpret, o l'assagista exposa al llarg del text.

c. El resum de la tesi general exposada per l'autor o l'artista entrevistat.

d. La conclusió interpretativa o crítica en relació a aquella tesi (amb quin estil està redactat el text, a quin públic va adreçat, quina és la seva finalitat, amb quines altres idees es pot relacionar la tesi fonamental exposada, etc.).


En tractar-se d'un exercici obert s'avalua la vertebració clara del comentari en les parts que anteriorment s'han establert, l'expressió precisa i succinta, i la capacitat d'inferència ben argumentada a tall de conclusió.


Criteris de correcció
En tractar-se d'una pregunta amb resposta oberta s'apliquen els següents indicadors d'assoliment.

 • La comprensió general del text proposat.
 • La focalització en les preguntes que acompanyen el text.
 • La capacitat d'identificació dels termes i conceptes musicals que apareixen en el text, d'acord amb aquelles preguntes.
 • L'habilitat per destriar el que és essencial d'allò anecdòtic.
 • La capacitat de distanciació i de reflexió crítiques en relació a les tesis defensades en el text.
 • La justificació argumentada de les pròpies decisions.
 • La destresa a l'hora d'expressar-se amb rigor i claredat.

El llistat d'obres d'anàlisi musical, els seus criteris i observacions es troben en els enllaços de la dreta.

Data d'actualització:  15.01.2019