L'examen de llengua anglesa consta de tres parts:

Parts de l'examen  Durada Valor 
Comprensió d'un text oral 30 minuts 20% de la nota
Comprensió escrita 60 minuts 40% de la nota
Expressió escrita 40% de la nota

Les preguntes i les instruccions de l'examen estan formulades en anglès i les has de respondre en anglès sense ajut del diccionari ni de cap altre material o dispositiu.


Comprensió d'un text oral
La prova conté un text, autèntic o simplificat, de dificultat mitjana sobre un tema de cultura general actual que hagi aparegut en els mitjans de comunicació. Hauràs de respondre vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c i d) amb un valor de 0,25 punts cadascuna.

La realització d'aquesta prova s'articula de la següent manera:

a. Una breu introducció per familiaritzar-te amb les veus, el tema, el ritme i l'acústica de la gravació.
b. Temps per llegir les preguntes de comprensió.
c. 1ª audició del text.
d. Temps per completar les respostes.
e. 2ª audició del text.
f. Temps per completar les respostes.

Comprensió escrita
Consisteix en la comprensió d'un text anglès escrit en llenguatge estàndard, no especialitzat. L'exercici, amb un valor global de fins a 4 punts, avalua el teu nivell de comprensió escrita. Consta de vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c i d) amb un valor de 0,5 punts cadascuna.

Expressió escrita
Consisteix a escriure una redacció personal. Has de triar una de les dues opcions i escriure una redacció d'una extensió de més de 100 paraules. L'exercici serà qualificat amb un total de quatre punts. 

 

Audició (2 punts):

 • 0,25 punts per cada resposta correcta a una pregunta d'opció múltiple (vuit preguntes).
 • Les respostes incorrectes seran penalitzades (-0,08).

Comprensió lectora (4 punts):

 • 0,5 punts per cada resposta correcta a una pregunta d'opció múltiple (8 preguntes).
 • Les respostes incorrectes seran penalitzades (-0,16).

Composició (4 punts):
Els següents aspectes s'avaluaran per separat en una escala de 0 a 10 punts.


1. Gramàtica (1 punt)
En aquest apartat es valoraran dos aspectes diferents:

 • L'ús correcte de les estructures morfològiques i sintàctiques.
 • L'ús (varietat i complexitat) de les estructures utilitzades.

2. Vocabulari (1 punt)
Es consideraran dos aspectes principals:

 • L'ús apropiat del vocabulari (varietat de camps semàntics, riquesa, verbs compostos [phrasal verbs], connectors, expressions idiomàtiques, paraules d'enllaç, etc.).
 • Ortografia correcta.

 

3. Construcció del text/paragraph (1 punt)
Es tindran en compte dos aspectes principals:

 • La claredat de l'organització de les idees dins de l'oració, el paràgraf i el text.
 • L'ús clar i correcte dels marcadors de puntuació i de text.

 

4. Raonament (1 punt)
Aspectes contemplats en aquesta categoria:

 • El bon coneixement del tema (pensament clar, bon esquema, idees ben raonades, creativitat, etc).
 • L'ús d'un registre adequat.

 

Recordatoris

 • Format incorrecte: Si una composició no sgueix el format correcte (carta, diàleg, reportatge, diari, pros i contres en l'argumentació, descripció, narrativa) es penalitza amb fins a 1 punt.
 • Llargada insuficient: les composicions de menys de 100 paraules seran penalitzades amb fins a 1 punt.
 • Tema equivocat: No es donarà cap punt a una composició escrita sobre un tema no inclòs en les opcions donades. 

Podran sol·licitar l'exempció de la matèria de llengua estrangera a les PAU, els/les alumnes amb deficiència auditiva que estiguin en possessió de l'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seus territorials dins del termini establert per a cada convocatòria.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: resolució d'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

 

Podran sol·licitar l'exempció de la prova auditiva (listening) de la matèria de llengua estrangera, els/les alumnes amb dèficit auditiu que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seus territorials dins del termini establert per a cada convocatòria.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificat de l'organisme competent que acrediti aquesta condició i resum del dictamen tècnic facultatiu.

Data d'actualització:  03.03.2017