• Imprimeix

Anglès

L'examen de llengua anglesa consta de tres parts:

Parts de l'examen  Durada Valor 
Comprensió d'un text oral 30 minuts 20% de la nota
Comprensió escrita 60 minuts 40% de la nota
Expressió escrita 40% de la nota

Les preguntes i les instruccions de l'examen estan formulades en anglès i les heu de respondre en anglès sense ajut del diccionari ni de cap altre material o dispositiu.


Comprensió d'un text oral
La prova conté un text, autèntic o simplificat, de dificultat mitjana sobre un tema de cultura general actual que hagi aparegut en els mitjans de comunicació. Haureu de respondre vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c i d) amb un valor de 0,25 punts cadascuna.

La realització d'aquesta prova s'articula de la següent manera:

a. Una breu introducció per familiaritzar-vos amb les veus, el tema, el ritme i l'acústica de la gravació.
b. Temps per llegir les preguntes de comprensió.
c. 1ª audició del text.
d. Temps per completar les respostes.
e. 2ª audició del text.
f. Temps per completar les respostes.

Comprensió escrita
Consisteix en la comprensió d'un text anglès escrit en llenguatge estàndard, no especialitzat. L'exercici, amb un valor global de fins a quatre punts, avalua el vostre nivell de comprensió escrita. Consta de vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c i d) amb un valor de 0,5 punts cadascuna.

Expressió escrita
Consisteix en escriure una redacció personal. Heu de triar una de les dues opcions i escriure una redacció d'una extensió de més de cent paraules. L'exercici serà qualificat amb un total de quatre punts. 

 

Listening comprehension (2 points):

 • 0,25 points for each correct answer to a multiple choice question (8 questions).
 • wrong answers will be penalized (-0,08).

 

Reading comprehension (4 points):

 • 0,5 points for each correct answer to a multiple choice question (8 questions).
 • wrong answers will be penalized (-0,16).

 

Composition (4 points):
The following aspects will be evaluated separately on a scale from 0 to 10 points.


1. Grammar (1 point)
Two different aspects will be contemplated under this heading:

 • the correct and appropriate use of morphological and syntactic structures.
 • the range (variety and complexity) of structures used.

 

2. Vocabulary (1 point)
Two main aspects will be considered:

 • the range and appropriate use of vocabulary (variety of semantic fields, richness, phrasal verbs, collocations, idiomatic expressions, linking words, etc).
 • correct spelling.

 

3. Text / Paragraph building (1 point)
Two main aspects will be examined:

 • The clarity of organization of ideas within the sentence, the paragraph and the text.
 • The clear and correct use of punctuation and text markers.

 

4. Maturity (1 point)
Aspects contemplated in this category:

 • The skilful handling of the topic (clear thinking, good outline, well-reasoned ideas, creativity, etc).
 • The use of an adequate register.

 

Reminders

 • Wrong format: if a composition does not follow the correct format (letter, dialogue, news report, diary, for and against argumentation, description, narrative) it is penalized up to 1 point.
 • Insufficient length: compositions under 100 words will be penalized up to 1 point.
 • Wrong topic: No points will be given to a composition written about a topic not included in the given options.

Podran sol·licitar l'exempció de la matèria de llengua estrangera a les PAU, els alumnes amb deficiència auditiva que estiguin en possessió de l'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seus territorials dins del termini establert per a cada convocatòria.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: resolució d'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

 

Podran sol·licitar l'exempció de la prova auditiva (listening) de la matèria de llengua estrangera, els alumnes amb dèficit auditiu que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seus territorials dins del termini establert per a cada convocatòria.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificat de l'organisme competent que acrediti aquesta condició i resum del dictamen tècnic facultatiu.

Data d'actualització:  03.03.2017