La prova consisteix en:

 • Dues preguntes comunes, una de 3 punts i una altra de 2 punts.
 • Dues sèries de preguntes (A i B) de les quals cal escollir-ne una. Així mateix cadascuna conté dues preguntes: una de 3 punts i una altra de 2 punts.

En tots els casos, cada pregunta està constituïda per tantes subpreguntes com punts valgui, de forma que cada subpregunta sempre valdrà 1 punt. Algunes subpreguntes poden estar subdividides en apartats, pensats per guiar-te en les respostes, no pas per incrementar el nombre d'ítems a avaluar ni la complexitat de la pregunta.


En els exàmens hi haurà tanta varietat de continguts com sigui possible en funció dels blocs temàtics. Cal tenir en compte que cada pregunta pot incloure continguts d'un o de més d'un d'aquests blocs.


Continguts i procediments


Continguts

 • Metabolisme.
 • Immunologia.
 • Genètica mendeliana i evolució.
 • Disseny experimental.
 • Biologia molecular (biomolècules i biotecnologia).
 • Microbiologia.
 • Ecologia.

 

Aquests blocs de continguts recullen el primer nivell de concreció de la matèria de Biologia de 2n de Batxillerat (Decret 142/2008, DOGC Núm. 5183, del 29/7/2008, pàgines 59224 a 59234), tal i com especifica el Reial Decret 1892/2008 (BOE 14-11-2008), tot i que aquests estan fonamentats en els continguts de primer curs, que cal conèixer per respondre les preguntes que es poden formular. 

Procediments 

Competència comunicativa:

 • Comentar textos.
 • Interpretar textos.
 • Redactar correctament textos.
 • Detectar errades en textos.
 • Detectar errades en esquemes.


Competència en la gestió i el tractament de la informació:

 • Interpretar gràfics, taules i esquemes.
 • Fer gràfics, taules i esquemes.
 • Fer petits càlculs numèrics per a la resolució de problemes senzills. 
 • Interpretar pedigrís.
 • Fer pedigrís.
 • Utilitzar claus dicotòmiques per a la identificació d'espècies.

 

Competència en recerca:

 • Interpretar resultats experimentals.
 • Realitzar dissenys experimentals.

 

Competència en el coneixement i interacció amb el món:

 • La totalitat de continguts i procediments de la matèria.

 

Tipologies de les preguntes:

 • Qüestions obertes.
 • Comentari científic de textos (de nivell adequat).
 • Elaboració i interpretació de gràfiques, esquemes i taules.
 • Interpretació de resultats experimentals.
 • Resolució de problemes.
 • Dissenys experimentals.
 • Detectar errades en textos i esquemes (de nivell adequat).

 

Els continguts de les preguntes estan expressament pensats per poder valorar el teu nivell sobre:

 • Coneixements: has de demostrar que saps explicar, descriure, identificar, classificar, relacionar, etc.
 • Capacitat d'anàlisi: has de fer una interpretació o lectura de dades referents a la matèria, inclosos gràfics i esquemes senzills.
 • Capacitat d'aplicació: has de saber realitzar gràfics i esquemes senzills, utilitzar els teus coneixements en situacions noves i aplicar correctament càlculs numèrics també per a la resolució de problemes.
 • Valoració de situacions: saber valorar i avaluar situacions concretes contextualitzades relatives als continguts de la matèria. 

Els ítems generals a avaluar coincideixen amb els objectius fixats en relació amb la temàtica de la matèria:

 • Coneixement.
 • Comprensió.
 • Aplicació.
 • Anàlisi i valoració crítica.
 • Lectura, interpretació i elaboració de gràfics i taules.
 • Formulació d'hipòtesis.
 • Planificació experimental.


Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. A més de valorar el contingut de la resposta es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, els processos, les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la contextualització segons l'enunciat. A més es valorarà l'ús d'esquemes sobretot quan es demanin explícitament.

La resposta que no sigui coherent o que suposi una confusió o un disbarat afectarà negativament a la puntuació de la pregunta concreta. També afectaran negativament les faltes ortogràfiques en els termes científics i la il·legibilitat del text. Els noms científics d'espècies d'éssers vius han d'estar escrits correctament.

En el cas que una pregunta plantegi una resposta que tingui una probabilitat molt alta de ser contestada correctament a l'atzar, no es donarà puntuació total si no es raona o justifica la resposta (tanmateix sempre que es demani una justificació o un raonament es plantejarà de forma explícita en l'enunciat).

Als problemes (si hi figuren) es valorarà l'exposició dels passos seguits (raonaments i càlculs). Els càlculs s'han de resoldre correctament i sense errades. Si l'exercici no està totalment resolt es puntuarà en funció de les parts realitzades.

En les preguntes sobre petits dissenys experimentals o experiències, les respostes han de ser lògiques i factibles. No cal que facis el disseny o l'experiència concreta exposada. Es pot respondre utilitzant, transferint, extrapolant, etc, els continguts adquirits en altres dissenys o experiències semblants o simplement recordant els procediments de laboratori més corrents i senzills i els instruments, estris i aparells més comuns a l'abast.

En les respostes obertes cal que mostris una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzis de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, allò que es respon i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.

 • Bolígraf (blau o negre).
 • Llapis: cal tenir en compte que les respostes definitives han de ser escrites necessàriament en bolígraf blau o negre.
 • Goma.
 • Calculadora científica (no s'autoritza l'ús d'aquelles que porten informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).
 • Regle.

En aquest enllaç, pots trobar més informació sobre el temari i recursos docents. A més, trobaràs les Orientacions per a l'examen de biologia en l'enllaç de la dreta. 

Data d'actualització:  15.01.2019