• Imprimeix

Ciències de la terra i del medi ambient

La prova consisteix en:

  • Part comuna: dues preguntes amb un valor de 3 punts i 2 punts cadascuna.
  • Part optativa: cal escollir només una opció (A o B) que conté una pregunta amb un valor de 3 punts i una altra pregunta amb un valor de 2 punts.

L'examen (part comuna i opció A o B) es puntua entre 0 i 10 punts. La puntuació màxima de cada exercici s'indica a l'inici de cada pregunta. La part comuna té una puntuació total de 5 punts i la part optativa té una puntuació total de 5 punts. 


Continguts:
En el següent enllaç, pots consultar els continguts de la matèria.

En els exercicis i apartats de les proves es pot recollir qualsevol tipus de contingut de la matèria de 2n curs de Batxillerat (Decret 142/2008, DOGC. 5183, del 29/7/2008), tot i que aquests poden estar fonamentats en els continguts de primer curs.


Tipologia de les preguntes:
El format de les preguntes pot ser qüestions obertes, comentaris de text, interpretació de mapes i gràfics, resolució de problemes, etc. Els continguts de les preguntes valoraran el següent:

  • Coneixements: Has de saber explicar, descriure, identificar, classificar, relacionar, etc.
  • Capacitat d'anàlisi: Has de realitzar i interpretar gràfics (hidrogrames, climogrames, etc.), taules, talls geològics senzills, mapes (topogràfics, geològics senzills, mapes temàtics en general), etc.
  • Capacitat d'aplicació i valoració de situacions: Has de saber avaluar efectes de la gestió, planificar situacions segons els processos actuants (obtenció de recursos, riscos, impactes, etc), establir comparacions, etc.

 

Dins de cada contingut, les preguntes poden tractar sobre els cinc aspectes següents:

  • Conceptes bàsics.
  • Recursos.
  • Riscos.
  • Impactes.
  • Gestió.

Els ítems generals a avaluar coincideixen amb els objectius de la matèria: el coneixement, la comprensió, l'aplicació, l'anàlisi i la valoració crítica, la lectura, la interpretació i l'elaboració de mapes, les taules i els gràfics. També has de tenir en compte que es valora el contingut de les respostes (claredat conceptual, ordre lògic i rigor en l'ús de la terminologia científica).


En els problemes es valora l'exposició dels passos seguits (raonaments i càlculs). Els càlculs s'han de resoldre correctament i sense errades. Si l'exercici no està totalment resolt es puntua en funció de les parts realitzades. Les frases amb molts errors poden ser motiu de penalització respecte a la qualificació de la pregunta concreta de la qual formen part.

Per a la realització d'alguns exercicis es recomanable que portis un regle o un escaire d'uns 20 cm de llargada, un transportador d'angles, llapis de colors i una calculadora científica. Tingues en compte que no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

A la pàgina de la Comissió de Coordinació de l'assignatura de Ciències de la Terra i el medi ambient, trobaràs més informació sobre els exàmens i les pautes de correcció aplicades.

Data d'actualització:  23.10.2018