• Imprimeix

Cultura audiovisual

La prova consta d'una part comuna i una part optativa. 

Part comuna (exercici núm. 1) 

Heu de respondre tres qüestions concretes de forma breu, per tal de demostrar els vostres coneixements de caire històric, teòric, tècnic i un ús adequat de la terminologia apropiada de la matèria. Aquest exercici es puntua amb tres punts, un punt per cada pregunta.

Part optativa (exercici núm. 2)

Heu de respondre una pregunta de caràcter pràctic-teòric que demostri el vostre nivell de reflexió i capacitat analítica sobre una part del currículum. D'aquesta manera es vol valorar l'experiència que heu obtingut en els diferents àmbits de la matèria durant el batxillerat. L'estructura d'aquesta part és variable ja que pot tractar-se d'una única pregunta o dividir-se en dues o tres preguntes, totes al voltant del mateix concepte teòric. Donat que l'exercici núm. 2 ofereix dues opcions i n'heu de triar només una, heu de tenir en compte que el contingut teòric de cada opció és diferent. Aquest exercici es puntua amb set punts.

Exercici núm. 1: es valora la resposta breu i concisa a les preguntes formulades, d'acord amb els següents aspectes:

 • Correcta adequació de la resposta a la pregunta de l'exercici.
 • Correcta aplicació del llenguatge específic de la matèria. 
 • Correcta exposició i ordenació d'idees, jerarquia de conceptes, etc. 
 • Comprensió del tema dins del context històric i la seva relació amb l'entorn quotidià.
   

Exercici núm. 2: el text escrit com a resposta serà valorat d’acord amb els següents elements:

 • Correcta adequació de la resposta a la pregunta de l’exercici.
 • Correcta aplicació i fluïdesa del llenguatge específic de la matèria.
 • Correcta exposició i ordenació d’idees, jerarquia de conceptes, etc.
 • Comprensió del tema dins del context històric i la seva relació amb l’entorn quotidià.
 • Capacitat imaginativa: la capacitat d’analitzar visualment la imatge.
 • Capacitat deductiva i d’atenció en l’anàlisi:
  - La comprensió d'allò que es demana.
  - L'aplicació de conceptes visuals i audiovisuals.
  - La justificació de les pròpies decisions. 
   

Tant a les respostes de l’exercici 1 com de l’exercici 2, a més de la resposta escrita es demana fer un dibuix. En aquest cas, es valora el procés de realització i la correcta execució dels dibuixos, d’acord amb els següents aspectes:

Capacitat resolutiva:

 • El dibuix, tot i ser esquemàtic, ha de ser polit. Cal evitar línies imprecises i brutes o tintes planes que no ho siguin (llevat que es cerqui un efecte expressiu molt clar).
 • Es tracta de dibuixar de forma intel·ligible i que el dibuix sigui comprensible per si mateix. No s’accepta una explicació per escrit sobre allò que s’ha volgut dibuixar.
 • En cas de fer ombres, aquestes han de ser creïbles i coherents.
 • La composició de l’enquadrament ha d’estar justificada.
 • La tipografia ha de ser apropiada i s’ha d’entendre.

Capacitat imaginativa:

 • La previsió de resultats.
 • La capacitat d'establir interrelacions entre els diferents llenguatges de la matèria: text, so, imatge, moviments, etc.
 • La capacitat d'analitzar visualment la imatge.
 • La capacitat expressiva i comunicativa mitjançant les diferents tecnologies dins del context creatiu.
   

Capacitat deductiva i d'atenció:

 • La comprensió d'allò que es demana.
 • La planificació del treball.
 • L'aplicació de conceptes visuals i audiovisuals.
 • La justificació de les pròpies decisions.
   

En el cas específic que la pregunta sigui dibuixar un guió il·lustrat caldrà tenir en compte el següent:

a) Format: la proporció dels dibuixos als guions il·lustrats haurà de ser estàndard (16:9 o 4:3 en TV). En el cas del còmic, les vinyetes poden modificar el seu format segons criteris compositius i expressius.

b) Informació mínima que han de tenir per cada pla (si es demana): 

 • Ordre de seqüència i pla.
 • Dibuix (d’acord amb les especificacions generals).
 • Tipus de pla (cal assenyalar-lo).
 • Duració estimada del pla.
 • Descripció de l’acció en text.
 • Informacions complementàries com transicions, moviments, efectes diversos, etc.

Es suggereix que porteu diferents materials de dibuix, de tècniques seques, per realitzar la part gràfica:

 • Bolígraf.
 • Retoladors (nous, no gastats i que no travessin massa el paper).
 • Llapis de fama tova i de diverses dureses.
 • Ploma estilogràfica.
 • Retoladors amb punta de pinzell.
 • Llapis de colors.
 • Una regla petita i escaires.
 • Paper de dibuix DIN A4.


Tingueu en compte que no s’accepta l’ús de materials líquids. En els enllaços de la dreta trobareu un “Model de prova PAU” ajustat a l'actual estructura de l'examen i el “Llistat de pel·lícules” amb les 12 millors pel·lícules de la història del cinema. 

Data d'actualització:  03.03.2017