Durada: 1:30h

Contingut general de la prova: la prova de dibuix artístic consisteix a donar una resposta de caràcter pràctic i teòric que demostri les teves capacitats per representar bidimensionalment la realitat, reflectir l'imaginari personal, utilitzar una riquesa expressiva, manifestar la fluïdesa d'idees i la disposició a la recerca de plantejaments innovadors, així com les capacitats de percepció, d'anàlisi visual i d'interpretació tant de l'entorn perceptiu quotidià com de les imatges que configuren el context històric i cultural.

Les proves estan estructurades de la següent manera:


Títol: indica el marc temàtic global de la prova. Les diferents parts de la prova i el seu contingut s'estructuren a partir d'aquest títol o tema extret de l'apartat de "Continguts de Dibuix Artístic" ressenyats al DOGC.


Exercici 1 (2 punts)
De la seqüència de preguntes que es presenten, (normalment dues), n'has de respondre una de forma breu i concisa que tractarà sobre aspectes concrets relatius a l'anàlisi de les imatges proposades i la capacitat d'establir relacions entre elles. Ha de demostrar els coneixements de caràcter teòric, tècnic, analític, històric, així com les capacitats d'interpretació personal i de descripció dels valors denotatius i connotatius de la imatge en la qual s'ha d'usar la terminologia pròpia de la matèria. Algunes respostes s’acompanyaran de croquis que complementen el text.

Aquest exercici es realitzarà en el quadern de resposta.


Exercici 2 (8 punts)
Consisteix a donar respostes de caràcter pràctic que demostrin les teves capacitats per a la representació bidimensional en funció de la proposta de l'exercici.

Aquest exercici té dues parts: esbossos preparatoris sobre aspectes concrets i el desenvolupament definitiu que tindrà opcionalitat entre monocrom i cromàtic. Els esbossos es realitzaran al fulls del quadern d'examen.

El desenvolupament definitiu es resoldrà en un paper de 50 x 70 cm, col·locat verticalment o horitzontalment, segons cada enunciat.

Exercici 1 [2 punts]. Es valorarà:

 • L'ús adequat de la terminologia.
 • La comprensió del context creatiu.
 • La capacitat d'analitzar visualment les imatges.
 • La capacitat de llegir i interpretar imatges i obres d'art.
 • La capacitat de relacionar i comparar diferents obres.

 

Exercici 2 [8 punts].

2.1 Esbossos [2 punts]: Es valoraran:

Ÿ   Les habilitats gràfiques per plantejar un projecte artístic segons la demanda concreta de l’enunciat

2.2  Dibuix gran [6 punts]. Es valoraran:

 • Les capacitats de representació gràfica.
 • L'ús expressiu dels mitjans gràfics.
 • La composició.
 • La proporcionalitat.
 • La representació de l'espai.
 • La representació del clarobscur.
 • L'ús del color.
 • La representació de l'imaginari.
 • La creativitat.
 • Els valors estètics

Material per a l'examen de Dibuix Artístic:

Material obligatori: paper de 50 x 70 cm, fulls A4, llapis i barres de grafit de diferents dureses, goma d'esborrar, carbó, goma d'esborrar especial per carbó, draps i colors aplicables amb tècniques seques (per tècniques seques s'entenen aquelles que no requereixen l'ús de cap diluent ja sigui basat en l'aigua o elaborat químicament). Regles i escaires. Un suport completament rígid de 50 x 70 cm que servirà per col·locar-hi el paper, s'aconsella que sigui un tauler de fusta contraplacada de 0,8 cm de gruix.

Altres tipus de material i instrumental d'acord amb les preferències expressives personals.

S'exclouen:

 • Les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc.) però s'accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc.).
 • S'exclou l'ús de coles, fixadors o altres productes que s'apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament.
 • També s'exclou la utilització d'imatges de referència ja siguin digitals o impreses i que no siguin estrictament les que figuren en l'enunciat de l'examen i l’ús dels dispositius electrònics,  telemàtics fixes o mòbils. .

 

Data d'actualització:  23.10.2018