Durada: 1:30h

Contingut general de la prova: la prova de dibuix artístic consisteix a donar una resposta de caràcter pràctic i teòric que demostri les teves capacitats per representar bidimensionalment la realitat, reflectir l'imaginari personal, utilitzar una riquesa expressiva, manifestar la fluïdesa d'idees i la disposició a la recerca de plantejaments innovadors, així com les capacitats de percepció, d'anàlisi visual i d'interpretació tant de l'entorn perceptiu quotidià com de les imatges que configuren el context històric i cultural.


Títol: indica el marc temàtic global de la prova. Les diferents parts de la prova i el seu contingut s'estructuren a partir d'aquest títol o tema extret de l'apartat de "Continguts de Dibuix Artístic" ressenyats al DOGC.


Exercici 1 (2 punts)
De la seqüència de preguntes que es presenten, (normalment dues), n'has de respondre una de forma breu i concisa que tractarà sobre aspectes concrets relatius a l'anàlisi de les imatges proposades i la capacitat d'establir relacions entre elles. Ha de demostrar els coneixements de caràcter teòric, tècnic, analític, històric, així com les capacitats d'interpretació personal i de descripció dels valors denotatius i connotatius de la imatge en la qual s'ha d'usar la terminologia pròpia de la matèria.

Aquest exercici es realitzarà en el quadern de resposta.


Exercici 2 (8 punts)
Consisteix a donar respostes de caràcter pràctic que demostrin les teves capacitats per a la representació bidimensional en funció de la proposta de l'exercici.

Aquest exercici té dues parts: esbossos preparatoris sobre aspectes concrets i el desenvolupament definitiu que tindrà opcionalitat entre monocrom i cromàtic. Els esbossos es realitzaran al fulls del quadern d'examen i el desenvolupament definitiu en un paper de 50 x 70 cm.

Exercici 1 [2 punts]. Es valorarà:

 • L'ús adequat de la terminologia.
 • La comprensió del context creatiu.
 • La capacitat d'analitzar visualment les imatges.
 • La capacitat de llegir i interpretar imatges i obres d'art.
 • La capacitat de relacionar i comparar diferents obres.

Exercici 2 [8 punts]. Es valorarà:

 • La utilització del dibuix en un projecte artístic.
 • Les capacitats de representació gràfica.
 • L'ús expressiu dels mitjans gràfics.
 • La composició.
 • La proporcionalitat.
 • La representació de l'espai.
 • La representació del clarobscur.
 • L'ús del color.
 • La representació de l'imaginari.
 • La creativitat.

Material per a l'examen de Dibuix Artístic:

Material obligatori: paper de 50 x 70 cm, fulls A4, llapis i barres de grafit de diferents dureses, goma d'esborrar, carbó, goma d'esborrar especial per carbó, draps i colors aplicables amb tècniques seques (per tècniques seques s'entenen aquelles que no requereixen l'ús de cap diluent ja sigui basat en l'aigua o elaborat químicament).
Un suport completament rígid de 50 x 70 cm que servirà per col·locar-hi el paper, s'aconsella que sigui un tauler de fusta contraplacada de 0,8 cm de gruix.

També pots portar qualsevol tipus de material i instrumental d'acord amb les teves preferències expressives.

S'exclouen:

 • Les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc.) però s'accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc.).
 • S'exclou l'ús de coles, fixadors o altres productes que s'apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament.
 • També s'exclou la utilització d'imatges de referència ja siguin digitals o impreses i que no siguin estrictament les que figuren en l'enunciat de l'examen.

 

Data d'actualització:  03.03.2017