L'examen consta de la realització de tres exercicis, corresponents respectivament als blocs 1, 2 i 3. La suma de les puntuacions dels tres exercicis és de 10 punts. L'exercici 1 és un dibuix del bloc 1 o bé un conjunt de preguntes referides a qüestions d'informàtica gràfica, de resposta tancada. El contingut de cada exercici correspon respectivament als temes:


Bloc 1: Geometria plana.
Bloc 2: Dièdric.
Bloc 3: Axonometria.


Per al dibuix de cada bloc es proposen dues opcions, de manera que el total d'enunciats de l'examen és de sis, dos per bloc. Has d'escollir un exercici de cada bloc i resoldre'ls a la mateixa pàgina del seu enunciat. En alguns casos els enunciats es donen amb el dibuix final ja iniciat, per tal d'evitar construccions prèvies innecessàries.


Has de realitzar els dibuixos a llapis per la qual cosa has de portar el següent material de dibuix: llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs, plantilles de corbes, transportador d'angles i calculadora. No es poden usar models de figures geomètriques. De manera opcional, pots portar un suport d'una mida superior al DIN A3 per aquelles casos en què no poguessis realitzar l'examen en una taula convencional.


Les matèries corresponents a cada un dels tres blocs es refereixen als següents punts:

Bloc 1. Geometria plana

 • Proporcionalitat, escales, semblança, teoremes del catet i de l'altura en el triangle rectangle.
 • Secció àuria i figures equivalents.
 • Polígons regulars i irregulars, rectes i punts notables, circumferències vinculades.
 • Transformacions: homologia, homotècia, afinitat i translació. Gir. Simetries.
 • Circumferència, angles vinculats, arc capaç.
 • Tangències, potència, eix radical i centre radical, enllaços i tangències de circumferències entre sí i amb rectes.
 • Construcció d'ovals i ovoides com aplicació dels enllaços.


Bloc 2. Dièdric

 • Mètode directe, criteris de pertinença aplicats a punts, rectes i plans.
 • Paral·lelisme i perpendicularitat aplicats a rectes i plans.
 • Moviments: canvi de pla, gir i abatiment. Vistes o projeccions ortogonals de sòlids segons una direcció.
 • Desabatiment: construcció de figures planes en posicions prefixades.
 • Veritables magnituds de segments, angles i figures planes, distàncies, pendent de rectes i plans.
 • Interseccions aplicades a rectes i plans i a plans entre sí, criteris de visibilitat, triedre trirectangle.
 • Poliedres regulars limitats a cub, tetraedre i octaedre, construcció i variants de posició, intersecció amb recta.
 • Seccions planes, desenvolupaments i transformades.
 • Piràmides i prismes, construcció i variants de posició, recolzament en un pla inclinat, intersecció amb recta.
 • Seccions planes, relacions d'homologia o d'afinitat entre dues seccions planes, desenvolupaments i transformades.
 • Cons i cilindres de revolució, intersecció amb recta, seccions planes, les còniques com a seccions planes de cons i cilindres de revolució, relacions d'homologia o d'afinitat entre dues seccions planes, desenvolupaments i transformades.

 

Bloc 3. Axonometria

 • Construcció gràfica de sòlids concretats en dièdric amb la consegüent lectura dièdrica de les formes.
 • Cossos integrats per formes polièdriques, cilíndriques i còniques.
 • Ternes limitades a ortogonals isomètrica i DIN 5 i a obliqües cavallera i militar en visualitzacions superiors.
 • Convenció d'escala del dibuix en les direccions dels eixos de coordenades.
 • Criteris de grafisme expressiu amb recursos de dibuix de línia.

Qualificació de l'examen

En la qualificació de cadascun dels dibuixos es donarà un màxim del 80% de la puntuació corresponent al procés seguit i a la solució correcta. El 20% restant es destinarà a valorar la qualitat gràfica i la precisió.

El/la corrector/a anotarà en cadascun dels tres exercicis la puntuació i seva justificació i, quan s'escaigui, la indicació d'errors i incoherències. 

Criteris generals de qualificació 

 • El/la corrector/a té en consideració que les condicions de treball (tauler, taula, cadira amb braç, etc.) poden ser diferents segons el centre o l'aula en què es realitzi la prova.
 • En el supòsit que un determinat tema pugui tenir més d'un resultat es valorarà de la mateixa manera totes les solucions amb el resultat correcte. 
 • Es valoren els següents aspectes: el dibuix acabat, el rigor gràfic del procés, les estratègies de resolució o bé de construcció gràfica que siguin àgils i coherents amb el tema, la claredat del dibuix, l'explicitació, el valor de línia, del procés i del resultat.
 • Perden puntuació aquells temes ben encaminats però amb resultats parcials; qualsevol alternativa coherent de resolució o de construcció gràfica; resultats incorrectes derivats d'un error no conceptual (tal com la confusió entre punts o línies auxiliars) i sense un control visual clar.
 • No es valoren les parts amb incoherències clares respecte del tema.
 • No es valora el dibuix amb greus errors conceptuals o desconeixements bàsics respecte del tema.

Criteris específics de qualificació

 • En geometria plana: es valora el rigor geomètric en les determinacions i la intencionalitat de precisió mètrica. Es dóna validesa (amb la minoració de nota consegüent) a resultats amb incompliments tolerables que siguin conseqüència de l'acumulació d'errors gràfics naturals. No es valoren els resultats clarament obtinguts per tempteig.
 • En dièdric: es valora la imatge final amb la seva visibilitat; l'agilitat del procés seleccionat i, quan s'escaigui, el recurs del canvi de pla o l'abatiment). També es valora el coneixement explícit de les propietats de les figures geomètriques representades. Es dóna validesa (amb la minoració de nota consegüent) als processos que, tot i ser coherents amb el tema, comportin una complexitat innecessària. El dibuix en què només es resolgui una de les dues projeccions del tema (en el supòsit que l'enunciat obligui a resoldre les dues) es qualifica amb un màxim del 60% de la corresponent nota. La vista ben construïda però amb la visibilitat errònia es qualifica amb un màxim del 60% de la nota global corresponent (en el supòsit que aquesta no aparegui desglossada a l'enunciat). No es valoren les parts del procés que originin imatges del tema que siguin falses i amb un control visual clar (tal com imatges molt distorsionades), com també les que generin una vista amb una falta de correspondència amb la vista precedent.
 • En axonometria: es valora la imatge final amb la identificació implícita del sòlid donat en dièdric i de les relacions mètriques i posicionals dels seus elements, com també la fluïdesa en el procés de construcció gràfica. Es dóna validesa (amb la minoració de nota consegüent) al dibuix a mà alçada amb una interpretació correcta del sòlid i de les seves mides. El dibuix realitzat amb incompliment de terna o d'orientació del model respecte la terna es valora amb un màxim del 60% de la nota corresponent, excepte quan doni lloc a un procés o a un resultat clarament més senzill que el proposat. En aquest darrer cas es valora amb un màxim del 40% de la nota corresponent. Qualsevol incompliment d'escala es qualifica amb un màxim del 60% de la nota corresponent. No es valora el dibuix o la part del dibuix que manifesti greus errors en la interpretació del sòlid. La substitució de l'el·lipse per l'oval en les axonometries de la circumferència es valora amb un màxim del 50% de la nota corresponent.

 

Pots consultar un model de prova de Dibuix tècnic en l'enllaç de la dreta.

Data d'actualització:  15.01.2019