La prova consta de sis exercicis dels quals només n'has de respondre cinc. Cada exercici té una valoració màxima de 2 punts. Es pot portar calculadora però no s'autoritza l'ús d'aquelles que porten informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

S'avalua el grau de coneixements sobre la matèria tot valorant la comprensió i el raonament fonamentat en relació a les qüestions plantejades. No es valora la precisió dels càlculs numèrics i les tècniques concretes.


En el cas dels exercicis numèrics, l'avaluació es basa prioritàriament en els criteris següents:

a. La qualitat i coherència del comentari sobre el resultat obtingut (argumentació, raonament i/o justificació).
b. La relació de les dades obtingudes amb altres elements/conceptes o amb altres dades/informacions.
c. La correcció formal de l'opinió personal de l'alumne/a.
d. La qualitat de l'expressió, l'ús correcte del vocabulari tècnic i/o específic, l'ús de definicions correctes i la correcció formal de l'escrit.

Addicionalment, es valora l'aplicació correcta de les fórmules, l'encert en l'obtenció del resultat numèric concret i el procés de resolució emprat. Tot això haurà de subordinar-se als quatre criteris esmentats.


En el cas de les qüestions teòriques, els/les correctors/es avaluen bàsicament:

a. La definició i/o classificació correcta.
b. La interrelació de conceptes i la qualitat de l'argumentació i/o justificació emprades.
c. La utilització d'exemples i/o gràfiques per il·lustrar el concepte o la resposta.
d. L'establiment de supòsits, principalment quan la pregunta sigui susceptible de ser interpretada o resolta de maneres diferents.
e. La qualitat de l'expressió i l'ús correcte del vocabulari tècnic específic.

Pots trobar les orientacions per a aquesta prova en l'enllaç situat a la dreta.

Data d'actualització:  03.12.2018