L'examen consta de dues parts amb dos exercicis cadascuna.

 • La primera part és comuna i té una puntuació total d'entre 4 i 6 punts.
 • La segona part té dues opcions (A i B) entre les quals cal triar-ne una.
 • El primer exercici de la 1ª part està format per cinc qüestions amb quatre respostes de les quals només una és correcta. No es pot triar més d'una resposta per qüestió. Cada resposta correcta té un valor de 0,5 punts. Si és incorrecta es penalitza amb -0,16 punts, i si es deixa en blanc no es penalitza.
 • La resta d'exercicis són, en general, de tipus resolutiu més que no pas expositiu. Sovint es demanen resultats numèrics expressats en unitats del Sistema Internacional amb els múltiples i submúltiples corresponents. Aquests exercicis es puntuen amb entre 1,5 i 3,5 punts en funció de la seva dificultat i extensió. Dins de cada exercici pot haver-hi diferents apartats amb una puntuació explícita compresa entre 0,5 i 1,5 punts.

 

Objectius que es valoren:

 • El coneixement de conceptes i lèxic bàsic de la matèria. 
 • La capacitat d’aplicar els models matemàtics a l’anàlisi de situacions i artefactes relacionats amb aspectes bàsics i simples de la tecnologia. Es presenten de manera que els puguis analitzar correctament mitjançant els models algèbrics tot i que hi hagi models diferencials.
 • La capacitat d’arribar a resultats concrets amb les unitats correctes: valors numèrics, gràfics, esquemes, etc.

 

Aspectes a considerar en l’avaluació:

Si es considera que un apartat es divideix en plantejament, desenvolupament i resolució fins arribar al resultat, cal presentar de manera endreçada i intel·ligible el desenvolupament. Un resultat es desestima si no s’indica la procedència, però cal tenir en compte que no s’ha de copiar o recrear l’enunciat.

Per obtenir la màxima puntuació cal:

 • Indicar el resultat numèric correcte amb unitats correctes (del Sistema Internacional amb els múltiples i corresponents).
 • Presentar els gràfics amb les escales amb unitats correctes.
 • Presentar els esquemes, diagrames de blocs, etc., sense ambigüitats.

Es valoren positivament la pulcritud, concisió, precisió i claredat en la presentació. És bo fer a part els esborranys, càlculs previs, etc., del desenvolupament i resolució que es donen per bons. Aquests, en general, només cal que incloguin comentaris concisos ("suposant el frec negligible s’obté...").

Es penalitzen fortament fins a anul·lar la puntuació en un apartat:

 • Els errors dimensionals i conceptuals en els raonaments.
 • Els resultats sense unitats o expressats en unitats no pertanyents al Sistema Internacional amb els múltiples i submúltiples corresponents.
 • Els errors numèrics que portin a resultats raonables (per exemple dins de l’ordre de magnitud del resultat correcte) només es penalitzen lleument. Altres errors numèrics, com per exemple un canvi de signe, poden arribar a ser considerats errors conceptuals (per exemple una pressió absoluta negativa).
 • En preguntes encadenades no es penalitzen els errors derivats dels resultats anteriors, sempre i quan prendre aquests com a dades no representi un error conceptual i els resultats que se’n derivin siguin raonables.

El material per a l'examen de tecnologia és el següent: regle, escaire, llapis, goma d'esborrar i calculadora. No s'autoritza l'ús d'aquelles calculadores que porten informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.


El Sistema Internacional (SI) d'unitats: recorda que el sistema d'unitats que cal utilitzar és el sistema internacional (SI). Als enllaços de la dreta, pots consultar les orientacions per a l'examen d'electrotècnia i el resum de magnituds i unitats.

Data d'actualització:  23.10.2018