L'examen consta d'una part comuna i d'una part optativa a triar entre l'opció A i la B. La part comuna consta de dues preguntes amb dos apartats cadascuna i la part optativa consta de tres preguntes amb dos apartats cadascuna. Cada pregunta es valora amb un màxim de 2 punts.

En els exercicis i apartats de les proves es pot recollir qualsevol tipus de continguts especificats en el currículum de Física de batxillerat (Decret 142/2008 del DOGC núm. 5183) que abasta els continguts de segon de batxillerat, tal i com especifica el Reial Decret 1892/2008 (BOE 14-11-2008), tot i que cal conèixer i saber utilitzar els continguts de cursos anteriors per resoldre situacions i respondre les preguntes.

En la prova es valorarà el següent:

 • Coneixements: Has de saber explicar, descriure, identificar, classificar, relacionar, etc.
 • Capacitat d'anàlisi: Has de fer una interpretació o lectura de dades referents a gràfics, taules, etc.
 • Capacitat d'aplicació: Has de realitzar gràfics, esquemes, dibuixos, diagrames, entre d'altres, i aplicar càlculs numèrics per a la resolució de problemes.
 • Valoració de situacions: Has de saber avaluar situacions, planificar actuacions, establir comparacions, etc. Cal que intentis contextualitzar les situacions plantejades a les preguntes, sempre que sigui possible.
 • Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. Has de demostrar que tens clars els conceptes de caràcter físic sobre els quals tracta cada pregunta.
 • Es té en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, processos, passos a seguir, hipòtesis, ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la contextualització.
 • En les respostes cal que mostris una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzis de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valora el grau de pertinença de la resposta i les mancances manifestes.
 • Totes les respostes s'han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament correcte es valora. Una resposta correcta sense raonament ni justificació pot ser valorada amb un 0 si el/la corrector/a no és capaç de veure d'on ha sortit el resultat.
 • Els apartats en què es necessiti la solució dels anteriors es qualifiquen independentment del resultat anterior.
 • Els errors d'unitats o el fet de no posar-les resten puntuació.
 • Cal resoldre els exercicis fins al resultat final i no es poden deixar indicades les operacions. Tanmateix els errors en el càlcul es consideren lleus, excepte en el cas que els resultats siguin molt desorbitats i no facis un raonament sobre aquest resultat tot indicant-ne la seva falsedat.
 • Cal fer la substitució numèrica en les expressions que s'usen per resoldre les preguntes per tal d'ajudar a la valoració de la resposta per part del/de la corrector/a.

A l'examen de Física es pot portar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús d'aquelles que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

En l'enllaç de la dreta trobaràs les orientacions per a l'examen de física i l'anàlisi dels errors més freqüents detectats a la prova del juny de 2018.

Data d'actualització:  04.12.2018