L'examen consta de dues parts. La primera part és comuna i consta de dos exercicis obligatoris (exercici 1 i exercici 2), mentre que la segona part és optativa i consta d’un sol exercici a triar entre l'opció A i la B (exercici 3).

Tots els exercicis tindran diversos apartats.

Tots els exercicis partiran de documents gràfics.

La primera part de l’examen valdrà 6 punts [3 punts per a cadascun dels dos exercicis que cal realitzar]. Es realitzarà amb bolígraf blau o negre.

Exercici 1: L’objectiu d’aquest exercici és que l’alumnat identifiqui el possible argument d’una producció artística i el moviment al que pertany a través de les característiques formals i/o iconogràfiques, que permeten emmarcar-la en un context politico-social, situant en el temps els esdeveniments rellevants de la història del món contemporani propers a l’any de producció de la imatge i, si fos el cas, els que puguin estar referenciats a partir de la imatge.

Exercici 2: La finalitat d’aquest exercici és que l’alumnat mostri la capacitat reflexiva i l’actitud crítica a través de l’anàlisi i la descripció comparativa dels elements bàsics de la imatge i la memòria semàntica davant dues produccions artístiques d’àmbit diferent i marc històric distint.

 

La segona part de l‘examen valdrà 4 punts i es centrarà en resoldre una activitat a triar entre tres opcions: una de pensament associatiu i visual (opció A) i una altra de pensament lingüístic i analític (opció B).

Exercici 3. Opció A: En aquesta opció es tracta de desenvolupar un tema representat (croquis, perspectiva o narrativa visual) a partir d’identificar les característiques d’una imatge que possibilitin l'anàlisi i la comprensió del moviment artístic al que podria pertànyer, així com la capacitat de persuadir de les relacions amb el seu context social. No es tracta de dibuix o de disseny, sinó de la voluntat d’unir text i grafisme per a l’argumentació.

Es podrà demanar relacionar el medi bidimensional i el tridimensional per desenvolupar la proposta, però sempre es respectarà la possibilitat d'elecció d'àmbit de la producció artística per resoldre-la: la perspectiva d’una escultura, instal·lació, performance, escenografia o un espai habitable, o bé el croquis d’una pintura, disseny d’objecte, gràfic o d’indumentària; també el desenvolupament d’una producció audiovisual, videojoc, videoart, net.art, un còmic o formes híbrides de narrativa visual.

Es realitzarà en el format DIN A3 que obtindrem de les dues pàgines DIN A4 del quadern de la prova i es podrà fer servir el mateix bolígraf amb el que s’ha realitzat l’exercici 1 o un llapis, llapis de colors, retoladors o bé qualsevol altre procediment sec que l’alumne consideri coherent al seu treball. L’alumne podrà fer intervenir altres elements a la seva proposta com, per exemple, el cos humà.

Exercici 3. Opció B: En aquesta opció es tracta d’identificar un tema a partir de les paraules d’un text que possibilitin l'anàlisi i la comprensió del moviment artístic al que podria pertànyer, així com la capacitat d’establir les relacions amb el seu context social. No es tracta d’un comentari de text, sinó de la voluntat d’unir text i opinió per a l’argumentació.

Es podrà demanar l’observació d’una font documental (manifest artístic, carta o diari) o bé d’una font crítica (ressenya d’exposició, comentari d’obra, entrevista a l’artista o crònica documental).

Exercici 3. Opció C: En aquesta opció es tracta d’identificar els trets distintius fonamentals dels principals moviments artístics i vincular-los a un concepte (al·legoria, metàfora, atzar, desmitificació, expansió, pinzellada gestàltica, etc.), així com a una cronologia i context històric i social (segon terç del s. XIX, a l’inici del s. XX, als anys 60, al principi de l’era espacial, a la dècada dels 80, al començament del s XXI, etc.). No es tracta d’un vincle semàntic, sinó de la voluntat d’unir patrons comuns en una sintaxi compartida.

Es podrà demanar vincular autors, moviments artístics i èpoques a imatges, o a la inversa. També la vinculació entre imatges o d’imatges a fonts documentals, així com vincular llenguatges artístics, innovacions tècniques o materials a imatges.

Part comuna.

Exercici 1 [tres punts]: Es valora la capacitat:

  • d’identificar el possible argument d’una producció artística i el moviment al que pertany a través de les seves característiques formals i/o iconogràfiques, que permetran emmarcar-la en un context politico-social.
  • de situar en el temps els esdeveniments rellevants de la història del món contemporani propers a l’any de producció de la imatge i, si fos el cas, els que puguin estar referenciats a partir de la imatge, amb expressions com segon terç del s. XIX, a l’inici del s. XX, als anys 60, al principi de l’era espacial, a la dècada dels 80, al començament del s XXI, etc.

Exercici 2 [tres punts]: Es valora la capacitat reflexiva i l’actitud crítica a través de l’anàlisi i la descripció comparativa dels elements bàsics de la imatge i la memòria semàntica davant dues produccions artístiques d’àmbit diferent i marc històric distint.

 

Part optativa.

Exercici 3. En funció de l’opció triada es valoren distintes competències.

Opció A: Pensament associatiu i visual.

En aquesta opció es valora:

  • la capacitat de desenvolupar un tema representat (croquis, perspectiva o narrativa visual) a partir d’identificar les característiques d’una imatge que possibilitin l'anàlisi i la comprensió del moviment artístic al que podria pertànyer.
  • la capacitat de persuadir de les relacions amb el seu context social. No es tracta de dibuix o disseny, sinó de la voluntat d’unir text i grafisme per a l’argumentació.
  • la capacitat de relacionar el medi bidimensional i el tridimensional per desenvolupar la proposta, però sempre es respectarà la possibilitat d'elecció d'àmbit de la producció artística per resoldre-la: la perspectiva d’una escultura, instal·lació, performance, escenografia o un espai habitable, o bé el croquis d’una pintura, disseny d’objecte, gràfic o d’indumentària; també el desenvolupament d’una producció audiovisual, videojoc, videoart, net.art, un còmic o formes híbrides de narrativa visual.

No es valora tant la resolució tècnica com la capacitat per a transformar la imatge mitjançant les característiques de moviments o les aportacions d’artistes que l’alumne mencioni com a referents per a realitzar l’exercici.

 

Opció B: Pensament lingüístic i analític.

En aquesta opció es valora:

  • la capacitat d’identificar un tema a partir de les paraules d’un text que possibilitin l'anàlisi i la comprensió del moviment artístic al que podria pertànyer.
  • la capacitat d’establir les relacions del moviment artístic amb el seu context social i interpretar-lo.
  • la capacitat d’observar una font documental (manifest artístic, carta o diari) o bé d’una font crítica (ressenya d’exposició, comentari d’obra, entrevista a l’artista o crònica documental) i establir connexions entre diferents àmbits de producció artística per reflexionar sobre el canvi històric des del s. XIX en la difusió i recepció de l’obra cultural.

 

Opció C: Pensament convergent: afinitat associativa i analítica.

En aquesta opció es valora:

  • la capacitat d’apreciar els trets distintius fonamentals de moviments artístics i vincular-los a un concepte, així com a una cronologia i context històric i social.
  • la capacitat de vincular autors, moviments artístics, o una cronologia i context històric i social a imatges, o bé a la inversa.
  • la capacitat d’establir una vinculació entre diverses imatges, o bé entre imatges i diferents fonts documentals, així com vincular imatges a distints llenguatges artístics, innovacions tècniques o materials diversos.

 

 

Els enllaços de la dreta permeten accedir a orientacions més detallades per a l’examen de Fonaments de les arts i a un model de prova i tipologia d’enunciats.

Material permès:

Llapis i barres de grafit de diferents dureses, goma d’esborrar, carbó, draps, goma d’esborrar especial per carbó, colors i altres tipus de material i instrumental coherent a la proposta de treball, però sempre aplicables amb tècniques seques (per tècniques seques s’entenen aquelles que no requereixen l’ús de cap diluent, ja sigui basat en l’aigua o elaborat químicament). Els grafismes, esbossos i dibuixos es realitzaran a mà alçada, sense regles ni escaires, perquè es demana realitzar una representació d’ideació, que no necessita la resolució tècnica pròpia d’altres proves. La proposta realitzada a la prova de Fonaments pot quedar en una fase inicial.

S’exclouen:

  • Els regles i escaires.
  • Les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc.) però s'accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc.).
  • S'exclou l'ús de coles, fixadors o altres productes que s'apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament.
  • També s'exclou la utilització d'imatges de referència, digitals o impreses, que no siguin estrictament les que figuren en l'enunciat de l'examen. L’ús dels dispositius electrònics i telemàtics, siguin fixes o mòbils, queda també exclòs.
Data d'actualització:  28.11.2018