El currículum de batxillerat de segon curs de la matèria Fonaments de les arts estructura els continguts en blocs. El primer bloc inclou continguts comuns sobre conceptes generals de metodologia i anàlisi de l’art. Els altres quatre blocs corresponen a l’art del segle XIX (del Romanticisme al postimpressionisme), al de la primera meitat del s. XX (les primeres avantguardes i el funcionalisme), al de la segona meitat del s. XX (de les segones avantguardes a la postmodernitat) i al fet artístic al segle XXI (la cultura visual i audiovisual contemporània). El currículum prescriu que cal fer una selecció equilibrada dels continguts, amb una especial atenció a l’art contemporani, expressió de l’època més immediata i que alhora permet a l’alumnat disposar d’eines intel·lectuals per comprendre el paper de l’art en el món en què viu.

L’estructura de la prova de la PAU d’aquesta matèria, els criteris generals d’avaluació responen a aquestes indicacions curriculars.

 1. Cada prova consta de dues parts: una part comuna i una part optativa.
 2. La part comuna consta d’un exercici [Exercici 1] i valdrà 4 punts.
 3. La part optativa consta de quatre exercicis [Exercicis 2, 3, 4, 5] dels quals només se n’hauran de triar dos. Aquesta part valdrà 6 punts: 3 punts cada exercici.
 4. L’exercici 1 consisteix a respondre, d’acord amb l’extensió que es demanarà en cada cas, quatre qüestions relacionades amb una obra o manifestació artística que tinguin relació amb els continguts del currículum de batxillerat de segon curs.
 5. Els exercicis de la part optativa consisteixen a respondre, d’acord amb l’extensió que es demanarà en cada cas, tres qüestions relacionades amb una obra o manifestació artística que tinguin relació amb els continguts del currículum de batxillerat de segon curs.
 6. Les qüestions plantejades incidiran sobre:
 • El context cronològic, històric i cultural de l’obra o manifestació artística.
 • Les característiques conceptuals, tema, significat o funció de l’obra.
 • La relació de l’obra o manifestació artística amb altres obres i autors del mateix període o d’altres períodes.
 • La comparació formal o conceptual entre l’obra o manifestació artística o fets artístics del mateix període o d’altres períodes.
 • La ubicació, l’afinitat o la justificació cronològica de diverses obres o manifestacions artístiques en relació amb esdeveniments determinats.
 • La justificació gràfica, esquemàtica o diagramàtica en l’anàlisi formal d’una obra, plànol arquitectònic, pintura, escena teatral o fotografia.

 

 1. Les obres artístiques que poden ser objecte d'examen en aquesta prova seran representatives dels diferents períodes i reflectiran la visió general del fet artístic des del segle XIX fins a l’actualitat que aquesta matèria ha de proporcionar a l’alumnat, d’acord amb el objectius del currículum.
 2. Les obres artístiques aniran identificades amb nom, data, ubicació i autoria.
 3. Els exercicis podran incloure manifestacions arquitectòniques, obres d’art bidimensional (pintura, fotografia, cartellisme...), tridimensional (escultura, monument...), disseny d’objectes i arts visuals.
 4. Es procurarà que els temes plantejats responguin a manifestacions artístiques i tendències culturals diverses, i siguin de diferents vehicles artístics en el conjunt de la prova.
 1. Es valorarà d’una manera especial la precisió en l’ús del vocabulari artístic i la correcció lingüística.
 2. Hauràs de respondre a les qüestions plantejades tenint sempre com a punt de referència el document, l’obra, la manifestació artística o el fet artístic proposat.
 3. Tot i que, lògicament, es penalitzin els errors sempre es tindrà més en compte i es valorarà de forma positiva allò que aportis de manera correcta, més que no pas allò que deixis de dir.

 

 

Data d'actualització:  01.06.2017