• Imprimeix

Francès

L'examen de llengua francesa consta de tres parts:

 

Parts de l’examen  Durada Valor 
Comprensió d’un text oral 30 minuts 20% de la nota
Comprensió escrita 60 minuts 40% de la nota
Expressió escrita 40% de la nota

 

Les preguntes i les instruccions de l'examen estan formulades en francès i heu de respondre-les en aquest idioma sense l'ajut del diccionari ni de cap altre material didàctic o dispositiu.


Comprensió d'un text oral
En la prova s'utilitza un enregistrament de caràcter monologal o dialogal, de dificultat mitjana, sobre un tema de cultura general. Heu de respondre vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c i d) amb un valor de 0,25 punts cadascuna.

La realització d'aquesta prova s'articula de la següent manera:

a. Una breu introducció per familiaritzar-vos amb les veus, el tema, el ritme i l'acústica de la gravació. El text de la introducció podrà ser llegit alhora que escoltat.
b. Una pausa inicial per a què llegiu les preguntes de comprensió.
c. 1ª audició del text.
d. Temps per completar les respostes.
e. 2ª audició del text.
f. Temps per completar les respostes.

Comprensió escrita
Consisteix en una activitat de comprensió d'un text escrit en llengua estàndard, no especialitzada. Avalua estrictament el vostre nivell de comprensió escrita. L'exercici consta de vuit preguntes "à choix multiple" sobre el text proposat, amb un valor de 0,5 punts cadascuna, amb quatre opcions de resposta (a, b, c i d) d'entre les quals heu de triar la resposta correcta.


Expressió escrita
La prova d'expressió escrita, qualificada amb un total de quatre punts, consisteix en una redacció d'un mínim de 100 paraules sobre un tema relacionat amb el text anterior. 

Comprensió d'un text oral (2 punts): 0,25 punts per a cada resposta correcta. Les respostes incorrectes es penalitzen amb un descompte del 0.08 (=1/3 del valor de la qüestió). No es descomptarà res en cas que es deixi la resposta en blanc. 


Comprensió escrita (4 punts): 0,5 punts per a cada resposta correcta. Les respostes incorrectes es penalitzen amb un descompte del 0.16 (=1/3 del valor de la qüestió). No es descomptarà res en cas que es deixi la resposta en blanc. 


Expressió escrita (4 punts): s'avaluarà la vostra capacitat expressiva en els aspectes següents:

  • Gramàtica (2 punts): ús correcte i apropiat de les estructures morfosintàctiques i varietat i complexitat de les estructures emprades.
  • Lèxic (1 punt): riquesa i adequació lèxica.
  • Estructuració discursiva (1 punt): coherència de l'estructura del discurs; correcció i varietat dels connectors emprats, i ús correcte de la puntuació.

Podran sol·licitar l'exempció de la matèria de llengua estrangera a les PAU, els alumnes amb deficiència auditiva que estiguin en possessió de l'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

La sol·licitud s'ha de presentar a l'Oficina d'Accés a la Universitat i a les seves seus dins del termini establert per a cada convocatòria.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: resolució d'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

 

Podran sol·licitar l'exempció de la prova auditiva (listening) de la matèria de llengua estrangera, els alumnes amb dèficit auditiu que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i les seus dins del termini establert per a cada convocatòria.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificat de l'organisme competent que acrediti aquesta condició i resum del dictamen tècnic facultatiu.

Data d'actualització:  03.03.2017