La prova té dues opcions (A i B) i n'has de triar només una.

 1. Cada opció consta de dos exercicis (1 i 2).
 2. Cada exercici té un valor de 5 punts.
 3. En cada opció el 1er exercici consta d'un mapa i el 2n exercici consta d'una font no cartogràfica (quadre estadístic, gràfic, fotografia, dibuix, text breu, etc).
 4. En cada exercici has de contestar 4 preguntes.
 5. Les preguntes de cada exercici responen a l'estructura següent:
  • En la primera pregunta es demana una descripció del contingut de la font (1 punt).
  • En la segona pregunta es demana la definició breu de dos conceptes relacionats amb el tema general de l’exercici (1 punt).
  • En la tercera pregunta es demana una anàlisi, comentari o explicació d'algun element, procés o fenomen geogràfic relacionat amb el contingut del mapa o el gràfic (1,5 punts). 
  • En la quarta pregunta heu de fer una exposició breu d’unes qüestions relacionades amb el tema general que s’ha introduït i que correspon a algun o alguns dels enunciats de concreció del currículum (1,5 punts). 


Tingues present que en la primera pregunta es demana només una descripció de les dades o de la informació representada: el tipus de font, la procedència, l'any, el tipus de dades o d’informació, la localització geogràfica del fenomen representat, la forma de representació de les dades, escala o escales de la font (enteses com a àmbits territorials i no com a "escales" del mapa) i el resum de les idees principals, etc. No cal efectuar una explicació causal del fenomen representat perquè aquesta ja es farà a les preguntes següents.

Es tenen en compte els següents criteris:

 • Has de respondre les quatre qüestions amb concreció i claredat.
 • En tots els exercicis es valora la utilització dels termes i els conceptes de la Geografia i les capacitats d'anàlisi i de comunicació o síntesi dels elements, agents i processos implicats en els fenòmens geogràfics.
 • Es tenen en compte els següents aspectes generals: una correcta estructura i organització de la resposta, l’ordre lògic, la precisió i el rigor conceptual, la capacitat d'argumentació, la comprensió i comunicació dels coneixements, la riquesa del llenguatge emprat (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic de la Geografia).
 • La correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i una cal·ligrafia llegible també es valoren.

En l'enllaç de la dreta trobaràs les orientacions per a l'examen de Geografia i un model de prova PAU.

Data d'actualització:  18.10.2017