L'examen té dues opcions (A i B) i només n'has de triar una.  Les preguntes 1 i 2 són iguals en totes dues opcions:

Pregunta 1 (traducció): caldrà traduir un text de grec clàssic àtic (màxim 25 paraules), en prosa, de baixa dificultat. El text conté una introducció que parafraseja el seu contingut. Si s'escau, se't donaran notes explicatives sobre algunes de les paraules considerades difícils (que no figurin al diccionari o siguin difícils de trobar), enunciats de formes verbals irregulars, etc.

Pregunta 2 (sintaxi): una o més preguntes sobre la funció sintàctica que realitzen alguns dels elements del text de l'exercici 1. L'objectiu és mostrar coherència entre l'anàlisi morfosintàctica i la traducció.

Les preguntes 3, 4 i 5 són diferents per a cada opció, però responen, respectivament, als mateixos blocs de continguts:

Pregunta 3 (morfologia): Exercicis de resposta tancada (d'opció múltiple, detectar intrusos, omplir buits, verdader/fals, etc) sobre la morfologia nominal i verbal del grec clàssic àtic. Aquests exercicis podran prendre com a referència alguna paraula del text de l'exercici 1.

Pregunta 4 (etimologia i lèxic): Per a aquest exercici caldrà estar versat en la vigència en les llengües modernes d'alguns termes grecs fonamentals, i en els procediments d'adaptació al català i al castellà per poder:

- Trobar amb l'ajut del diccionari paraules gregues base de les donades en català o castellà. Les paraules derivades també es consideren encertades.

- Trobar, a partir d'una o més paraules gregues donades, una o dues paraules catalanes o castellanes que se'n derivin. Els noms propis també seran acceptats

Pregunta 5 (cultura i civilització): Pot haver-hi un dels següents tipus d'exercicis de cultura i civilització gregues:

- A partir de l'observació d'una imatge relacionada amb el món grec antic hauràs d'escriure una redacció (entre 150 i 200 paraules) tot tenint en compte les qüestions que es plantegen. Es proporciona una imatge com a pretext per abordar de manera àmplia algun tema del currículum: el teatre grec, la guerra de Troia, els Déus olímpics, etc.

- A partir de la lectura d'un text d'un autor grec o bé d'algun autor modern -que tracti aspectes de cultura i civilització gregues- hauràs d'escriure una redacció (entre 150 i 200 paraules) tot tenint en compte les qüestions que es plantegen.

- Exercici de resposta tancada: haureu de respondre qüestions bàsiques de cultura i civilització gregues mitjançant un model d'avaluació objectiva (resposta múltiple, verdader/fals, detectar intrusos, etc).

  • Pregunta 1 (traducció): Té un caràcter obert i s'avalua tant la fidelitat de la traducció amb l'original com l'expressió correcta i entenedora en la llengua de la traducció. Es valoraran també els encerts parcials. Puntuació: de fins a 3 punts.
  • Pregunta 2 (sintaxi): Es demanen conceptes bàsics de sintaxi, no de morfologia. Per tant, només es consideren respostes vàlides aquelles que esmenten la funció sintàctica de les paraules demanades, i no la seva categoria o descripció morfològica. Tanmateix, cal indicar clarament la funció sintàctica, és a dir, en indicar el "subjecte" s'ha d'indicar de quin verb ho és; un "complement del nom" cal relacionar-lo amb el nom que complementa; o bé en els participis cal dir el substantiu amb el qual concerten. Puntuació de fins a 2 punts.
  • Pregunta 3 (morfologia): La puntuació és de fins a 1 punt.
  • Pregunta 4 (etimologia i lèxic): L'exercici és tancat, tot i que la resposta admet diferents possibilitats. S'accepten les respostes que incloguin qualsevol paraula de la mateixa família (substantiu, adjectiu, verb, etc). Les paraules en grec hauran d'estar correctament escrites: amb els accents, esperits i diacrítics que correspongui; no fer-ho implicarà una penalització de fins a 0,50 punts en el còmput total de l'exercici. La puntuació total és de fins a 2 punts. 
  • Pregunta 5 (cultura i civilització): Els dos primers exercicis tenen caràcter obert i es valora tant el coneixement del tema com la concisió i la claredat en la resposta. Cal ajustar-se al nombre de paraules demanades ja que tant l'excés com el defecte poden implicar descompte en l'avaluació final, amb independència del contingut. El tercer model d'exercici té caràcter tancat i en el cas de resposta múltiple cal que tingueu en compte que els errors descompten. La puntuació màxim és de 2 punts.

 

Es permet utilitzar el diccionari i l'apèndix gramatical en tots els exercicis de l'examen. Pots trobar les orientacions per a l'examen de Grec en l'enllaç de la dreta.

 

 

Data d'actualització:  15.01.2019