El currículum de batxillerat de la matèria Història de l’art estructura els continguts en blocs, atesa l’amplitud que comporta referir-se al conjunt de la creació artística occidental, i la dificultat d’abastar-lo en tota la seva complexitat. El primer bloc té caràcter introductori i tranversal, ja que és un bloc de continguts comuns sobre conceptes generals de metodologia i anàlisi de l’art. Els altres tres blocs corresponen, respectivament, a l’art del món antic i medieval, a l’art modern i a l’art contemporani. El currículum prescriu que cal fer una selecció equilibrada dels continguts que en prioritzi l’aprofundiment, desenvolupant obligatòriament el primer dels blocs, i que faci una especial atenció a l’art contemporani.

L’estructura de la prova de la PAU d’aquesta matèria, els criteris generals d’avaluació i el llistat d’obres susceptible d’ésser demanat als exàmens, responen a aquestes indicacions curriculars.


Estructura de la prova

1. Cada prova constarà de dos exercicis.

2. Cada exercici contindrà opcions diferenciades.

3. Cada exercici valdrà 5 punts.

4. Exercici 1

El primer exercici contindrà dues opcions (A i B). L’alumne n’haurà de triar una.

Aquest primer exercici serà sempre d’art de l’època contemporània, entenent aquesta com el període que abasta des de finals del segle XVIII (neoclassicisme) fins a l'actualitat.

En aquest exercici es plantejaran dues preguntes de resposta oberta. En la primera, que valdrà 1 punt, es demanarà sobre la forma de comentar una obra pictòrica o arquitectònica o escultòrica [cf. especialment el punt 2 dels Criteris d’avaluació del currículum de batxillerat]; i en la segona, que valdrà 4 punts, s'haurà de comentar aplicant l'esquema anterior una obra d'art contemporani (des de finals del segle XVIII –neoclacissisme- i fins a l'actualitat). Les preguntes sempre es formularan de la mateixa manera:

 1. Resumeix o esquematitza el procediment que segueixes per comentar una obra arquitectònica o pictòrica o escultòrica
 2. Aplica aquest esquema de comentari a l'obra "x"

 

5. Exercici 2

En el segon exercici es proposaran tres obras (Obra 1, Obra 2 i Obra 3). Aquestes tres obres seran sempre:

 • Una d'art clàssic (Grècia i Roma)
 • Una d'art medieval (Romànic, Gòtic, Bizantí i Islàmic)
 • Una d'art modern (segles XV, XVI, XVII i XVIII)

D'aquestes tres obres només n'hauràs de comentar una a lliure elecció, responent cinc qüestions. Cada qüestió valdrà 1 punt.

Amb independència de quina sigui la tipologia (pintura, escultura o arquitectura) de cadascuna de les tres obres d'aquest segon exercici, les qüestions plantejades seguiran un mateix esquema.

A la qüestió a) es demanarà situar l'obra en el seu espai cronològic, històric i cultural.

A la qüestió b) es demanaran característiques formals o conceptuals d’una de les tipologies no coincidents amb la de la imatge a comentar. Així si la imatge es pintura, les característiques demanades seran d'arquitectura o escultura.

A la qüestió c) les preguntes es formularan en funció de la tipologia de l’obra, i incidiran en aspectes relatius a característiques formals, compositives, tècniques i estructurals. (materials, reconeixement d’espais, tipus de coberta, organització d’una façana,...)

A la qüestió d) les preguntes versaran sobre característiques conceptuals, i, segons la tipologia de l’obra, incidiran, si es tracta de pintura o escultura, sobre la iconografia, tema, models literaris o plàstics, significat i funció; i, si es tracta d'arquitectura, només en l'anàlisi del seu significat i funció.

Finalment, la formulació de la qüestió e) pot respondre a diversos tipus d'enunciat, com ara (aquests enunciats són assenyalats a tall d'exemple):

 • Relacionar obres i autors d'un mateix període.
 • Indicar sobre una planta, un alçat o una façana els noms de les parts numerades en obres del mateix període diferents a l’analitzada.
 • Definir termes de vocabulari i moviments artístics.
 • Comparar dues obres en relació a la perspectiva; a les característiques formals o conceptuals.
 • Enumerar obres, artistes o arquitectes d'una determinada època.
 • Ordenar cronològicament determinats períodes, moviments o tendències.
 • Relacionar l'obra amb una altra del seu mateix context cronològic i/o estilístic, o amb una obra del període contemporani...

 

6. Les obres d'art que poden ser objecte d'examen a la PAU, seran obres considerades mestres i de popularitat innegable que solen ser presents a tots els manuals d'Història de l'Art. Tanmateix, es proposen a l'annex uns llistats d'obres de cada període. Cal recordar que no és preceptiu que treballis totes aquestes obres, tot i que és aconsellable tenir una visió general de totes les èpoques.

7. En el conjunt de la prova hi haurà almenys una obra d'art catalana.

8. Les obres d'art aniran identificades amb el seu títol i nom de l'autor o autora, si és conegut.

9. Es procurarà que l'obra d'art contemporani de cada opció no sigui del mateix vehicle (si a una opció és una pintura, a l'altra serà una obra arquitectònica o una imatge escultòrica) i mantinguin una certa distància en el temps, la qual cosa no vol dir que una sigui forçosament del XIX i una altra del XX.

10. Es procurarà que les obres d’època antiga, medieval i moderna no siguin del mateix vehicle (si una és una pintura, les altres seran una obra arquitectònica i l’altra escultòrica.)

1. Es valorarà d’una manera especial la correcció lingüística, l’ordre en l’exposició, la claredat en la utilització del vocabulari general i la precisió en l’ús del vocabulari artístic.

2. A la primera pregunta de l’Exercici 1 es valorarà la coherència i riquesa de l’esquema que proposis. En cas de dubte per mancances notòries s’observarà, abans de qualificar-lo, la seva aplicació a l’obra concreta que es demana a la segona pregunta d’aquest primer exercici per tal de valorar-ne la pertinència. A tall d’orientació es considera que un esquema ha de respondre a tres grans blocs: documentació general, anàlisi formal i estilístic, i interpretació, els quals cal que s’especifiquin amb més detall segons la tipologia de l’obra a comentar. Tanmateix són perfectament admissibles altres tipus d’esquema, especialment si estan justificats o argumentats.

3. Atès que la primera i la segona pregunta de l’Exercici 1 estan íntimament relacionades, es valorarà específicament no tant la quantitat de coneixements sobre l’obra proposada, sinó l’aplicació ordenada i coherent del resum o l’esquema donats com a resposta a la primera pregunta. Per tant, un comentari que no tingui res a veure o molt poc amb aquest resum o esquema es considerarà que no respon la segona pregunta del primer exercici.

4. Hauràs d’analitzar l’obra de l’Exercici 2 contestant, una a una, les qüestions a), b) c) d), i e).

5. En les obres no figuratives contemporànies s’hauran de comentar les raons que, en cada cas, poden explicar la manca d’una iconografia temàtica. Així mateix, quan en algunes obres els conceptes de significació i funcionalitat puguin confondre’s, sempre que ho comentis i/o ho justifiqui explícitament, serà valorat de manera positiva.

6. Tot i que es penalitzin els errors sempre es tindrà més en compte i es valorarà positivament allò que aportis de manera correcta, més que no pas allò que deixis de dir. 

En els enllaços de la dreta trobaràs el Llistat d'obres d'Història de l'art, un esquema d'anàlisi d'obra, un Model de prova PAU ajustat a l'actual estructura de l'examen, així com el currículum de batxillerat.

Data d'actualització:  15.01.2019