La prova parteix del text d’un filòsof i es demana que es respongui una sèrie de preguntes relacionades amb aquest text. Es vol avaluar la maduresa intel·lectual, la capacitat d’anàlisi i la capacitat de raonament crític, així com la comprensió de les principals teories i conceptes filosòfics estudiats en la matèria Història de la Filosofia.

La prova inclou dues opcions, cada opció té un text i cinc preguntes associades a aquest text. S’ha de triar una opció i respondre les preguntes corresponents. Cadascun dels textos serà d’un dels autors i materials seleccionats (que s’indiquen més avall).

En les cinc preguntes de la prova es demana el següent:

  1. Explicar breument les idees principals del text i com hi estan relacionades (2 punts).
  2. Explicar breument el significat de dues paraules o expressions del text (1 punt).
  3. Explicar les raons de l’autor a favor d’una determinada afirmació que fa en el text. Per explicar aquestes raons, s’haurà de fer referència als aspectes pertinents de pensament de l’autor, encara que no siguin explícitament expressats en el text. (3 punts)
  4. Comparar un concepte o idea important en el pensament de l’autor amb un altre concepte o idea del propi autor o d’algun altre/a autor/a o corrent de pensament.  (El concepte o idea de l’autor que cal comparar serà un concepte o idea que apareix en les lectures proposades però no té necessàriament per què aparèixer en el text de l’examen) (2 punts).
  1. Fer una avaluació raonada i personal d’una tesi filosòfica relacionada amb les temàtiques discutides per l’autor del text (la tesi que es proposi avaluar no té per què estar relacionada directament amb la tesi o tesis que l’autor discuteix en el text de l’examen) (2 punts).

 

Autors seleccionats a partir del currículum per a la PAU de 2018:

  1. Època antiga i medieval: Plató
  2. Època moderna: Descartes i Locke.
  3. Època contemporània: Mill i Nietzsche.

 

Materials dels quals se seleccionaran els textos de l’examen de la PAU de 2018:

Els textos que sortiran a la prova de les PAU de 2018 seran dels llibres, capítols i seccions que s’indiquen a continuació. Ara bé, cal tenir present que això no implica que hagis d’estudiar només aquests textos. Tal com es pot inferir de la descripció de l’estructura de la prova, per fer un bon examen cal demostrar un bon coneixement dels aspectes rellevants del pensament general dels autors seleccionats. Així mateix, la prova exigeix demostrar maduresa en la comprensió de conceptes filosòfics, i una bona manera d’adquirir aquesta maduresa és reflexionant sobre els aspectes bàsics del pensament de, si més no, una part dels autors principals de la tradició filosòfica occidental

Grup A

Plató: La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a.

Grup B

B1. Descartes: Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI.
B2. Locke, Assaig sobre l'enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12), i Segon tractat sobre el govern civil (capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX).

Grup C

C1. Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat i seccions II i IV de L'utilitarisme.
C2. Nietzsche: Genealogia de la Moral (1ª part) i Sobre veritat i mentida en sentit extramoral.

Nota en referència al Llibre I de l’Assaig sobre l'enteniment humà de Locke: el capítol II porta per títol No hi ha principis innats en la ment (No innate Principles in the Mind) i és el que ve immediatament després de la introducció (que és el capítol I). (Aquesta numeració dels capítols correspon a la numeració estàndard de les darreres edicions en anglès de l’assaig; concretament, l’edició de P. Nidditch d'Oxford University Press. S’esmenta això atès que s’ha detectat que hi ha alguna edició que empra una numeració dels capítols del Llibre I diferent).

1a pregunta 

Explicar breument el contingut del text (2 punts).

Per respondre aquesta pregunta has de llegir uns quants cops, amb deteniment, el que diu el text i has de mirar d’entendre bé què és el que diu. La teva resposta ha de consistir en fer un breu resum d’allò més important que diu el text. En el teu resum has de mostrar que saps identificar quines són les idees principals del text, i quina és l’estructura argumentativa bàsica del text. L’objectiu de la pregunta és detectar si has comprès bé el text. És important que no et limitis a enunciar idees sinó que mostri comprensió de l’estructura argumentativa del text. 

Per altra banda, en aquesta pregunta no es demana que l’alumne mostri que coneix els detalls de la filosofia de l’autor. S’ha de resumir allò que diu el text. No s’ha d’explicar res (sobre la filosofia de l’autor o sobre qualsevol altra qüestió) que no sigui part del que diu el text.

 

2a pregunta 

Explicar el significat, en el text, de termes o expressions. (1 punt).

Es tracta que mostris que has entès quin és el significat que el terme o expressió té per a l’autor en el text. Aquest significat pot coincidir amb el significat habitual que generalment té aquest terme, o pot ser que tingui un significat particular o tècnic que has de saber identificar.

 

3a pregunta 

Explicar les raons de l’autor a favor d’una tesi. (3 punts)

Aquesta pregunta busca avaluar si has entès bé cert aspecte important del pensament de l’autor. Per avaluar això, es demana que expliquis com certa afirmació (que l’autor fa en el text) es justifica dins del marc de les propostes filosòfiques de l’autor. Encara que l’enunciat indiqui que cal referir-se al pensament de l’autor, cal tenir present que el que es demana no és una exposició general del seu pensament. Només es tindran en compte les idees que siguin pertinents per a la afirmació que es vol explicar i les raons per les quals aquestes idees expliquen l’afirmació. 

Aquesta pregunta no busca avaluar si l’alumne és capaç de repetir una descripció general sobre certs aspectes del pensament de l’autor (que l’alumne pot simplement haver après de memòria), sinó que busca avaluar si l’alumne ha entès aquests aspectes del pensament de l’autor. Un bon examen serà aquell que trobi el paper que l’afirmació particular juga en el conjunt del pensament del filòsof. Una exposició general i correcta del pensament de l’autor pot no respondre el que es demana si no explica com el pensament general de l’autor justifica la tesi particular que és objecte de la pregunta.

És absolutament essencial i imprescindible, doncs, que en la resposta a aquesta pregunta facis referència a l’afirmació de l’autor que és objecte de la pregunta: la resposta a aquesta pregunta ha d’explicar com aquesta afirmació particular encaixa i es justifica dins del pensament general de l’autor. 

 

4a pregunta 

Comparar un concepte o idea de l’autor amb un altre (2 punts).

El concepte o idea de l’autor a comparar apareix en les lectures proposades però no té necessàriament que aparèixer en el text de l’examen. En qualsevol cas, es tracta d’un concepte o idea que es relaciona directament amb allò que l’autor tracta en algun dels textos seleccionats. Per avaluar aquesta pregunta es té en compte:

  1. La identificació adequada i precisa dels dos termes (dues concepcions d’un problema dos conceptes diferents) en la comparació demanada.
  2. El contrast pertinent dels dos termes de la comparació.

En qualsevol cas, podeu triar fer una caracterització de les dues concepcions o idees de manera prèvia i independentment a la comparació, o bé fer-ne la caracterització implícita en termes de les seves diferències. També podeu escollir fer una caracterització prèvia d’una de les dues concepcions i d’escriure l’altra per contrast. En tot cas, l’estratègia que trieu no pot afectar l’avaluació del corrector/a. Ara bé, és imprescindible que feu una comparació, ja sigui de forma explícita o implícita. 

 

5a pregunta 

Consideració raonada a favor o en contra d’una tesi (2 punts).

Es tracta d’avaluar una tesi que està relacionada amb les temàtiques que va tractar l’autor del text  (però pot no estar directament relacionada amb la temàtica del text de l’examen). Has d’intentar justificar la teva postura a favor o en contra de la tesi tot fent-ne una valoració personal (la teva postura pot consistir també, és clar, en explicar, de forma raonada, perquè de fet no estàs ni a favor ni en contra de la tesi).

No es demana, doncs, que expliquis què és el que tu creus que pensaria l’autor del text sobre aquesta tesi, sinó que es tracta que facis l’esforç d’argumentar d’una forma personal, clara i coherent a favor o en contra de la tesi.

És important que no et limitis simplement a fer afirmacions, sinó que facis l’esforç de proporcionar arguments o consideracions a favor de la postura que vols defensar: és a dir cal que facis l’esforç de justificar perquè estàs a favor o perquè està en contra de la tesi.

D’altra banda, l’acord del corrector/a amb la tesi que defenseu no podrà tenir-se en compte en avaluar aquesta pregunta, ni tampoc el fet que potser ignoreu fets o arguments històricament importants.

Informació relacionada

Data d'actualització:  19.12.2017