L'examen de llengua italiana consta de tres parts:

Parts de l’examen  Durada Valor 
Comprensió d’un text oral 30 minuts 30% de la nota
Comprensió escrita 60 minuts 30% de la nota
Expressió escrita 40% de la nota

Les preguntes i les instruccions de l'examen estan formulades en italià i has de respondre-les en aquest idioma sense l'ajut del diccionari ni de cap altre material didàctic o dispositiu.


Comprensió d'un text oral
En la prova s'utilitza un enregistrament de caràcter monologal o dialogal, de dificultat mitjana, sobre un tema de cultura general. Consta de respondre vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c i d) amb un valor de 0,375 punts cadascuna.

La realització d'aquesta prova s'articula de la següent manera:

a. Una breu introducció per familiaritzar-te amb les veus, el tema, el ritme i l'acústica de la gravació. El text de la introducció podrà ser llegit alhora que escoltat.
b. Una pausa inicial perquè llegeixis les preguntes de comprensió.
c. 1ª audició del text.
d. Temps per completar les respostes.
e. 2ª audició del text.
f. Temps per completar les respostes.

Comprensió escrita
Consisteix en una activitat de comprensió d'un text escrit en llengua estàndard, no especialitzada. Avalua estrictament el teu nivell de comprensió escrita. L'exercici consta de vuit preguntes sobre el text proposat, amb un valor de 0,375 punts cadascuna, amb quatre opcions de resposta (a, b, c i d) d'entre les quals has de triar la resposta correcta.


Expressió escrita
La prova d'expressió escrita, qualificada amb un total de 4 punts, consisteix en una redacció d'un mínim de 100 paraules sobre un tema relacionat amb el text anterior. 

Audició (3 punts): 

 • 0,375 punts per cada resposta correcta a una pregunta d'opció múltiple (vuit preguntes).
 • Les respostes incorrectes seran penalitzades (- 0,125).

 

Comprensió lectora (3 punts):

 • 0,375 punts per cada resposta correcta a una pregunta d'opció múltiple (8 preguntes).
 • Les respostes incorrectes seran penalitzades (- 0,125).


Expressió escrita (4 punts): s'avaluarà la teva capacitat expressiva en els aspectes següents:

 • Gramàtica (2 punts): ús correcte i apropiat de les estructures morfosintàctiques i varietat i complexitat de les estructures emprades.
 • Lèxic (1 punt): riquesa i adequació lèxica.
 • Estructuració discursiva (1 punt): coherència de l'estructura del discurs; correcció i varietat dels connectors emprats, i ús correcte de la puntuació.
 • Podran sol·licitar l'exempció de la matèria de llengua estrangera a la PAU, els/les alumnes amb deficiència auditiva que estiguin en possessió de l'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.
 • La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seves seus dins del termini establert per a cada convocatòria.
 • La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la resolució d'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.
 • Podran sol·licitar l'exempció de la prova auditiva (listening) de la matèria de llengua estrangera, els/les alumnes amb dèficit auditiu que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seves seus dins del termini establert per a cada convocatòria.
 • La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és el certificat de l'organisme competent que acrediti aquesta condició i resum del dictamen tècnic facultatiu.
Data d'actualització:  15.01.2019