L'objectiu de la prova és avaluar els teus coneixements i habilitats lingüístiques en relació amb la llengua italiana. La prova, que consta de tres parts, té una durada de 90 minuts. Aquesta és l'estructura de la prova:

 

Seqüència de l’examen  Durada Valor 
Comprensió d’un text oral 30 minuts 20% de la nota
Comprensió lectora 60 minuts 40% de la nota
Expressió escrita 40% de la nota

 

La part de comprensió oral consisteix a escoltar un document oral de dificultat mitjana (l'enregistrament d'una entrevista, d'un monòleg o un diàleg, etc) i contestar vuit preguntes de resposta múltiple. Abans d'escoltar el document per primera vegada, disposes de tres minuts per llegir les preguntes i les respostes d'opció múltiple. A continuació pots començar a seleccionar les preguntes i finalment, després d'una pausa de dos minuts per repassar les respostes, el document es torna a reproduir per segona i darrera vegada.


La part de comprensió lectora consisteix a llegir un text en italià de dificultat mitjana i contestar vuit preguntes de resposta múltiple sobre aquest text. Les vuit preguntes tant poden referir-se als continguts com a l'expressió del text (plantejant alternatives a una determinada formulació que s'hi expressa.)


La part de comprensió escrita és un exercici de redacció en el qual se't demana que triïs un tema entre dos (relacionat amb el text utilitzat en l'exercici de comprensió lectora) i el desenvolupis per escrit (amb una extensió màxima de 150 paraules).

Dues parts de la prova d'italià avaluen la comprensió d'un document auditiu i d'un escrit. En totes dues se't demana que triïs la resposta correcta (opció de resposta múltiple).

La part referida a la comprensió d'un document auditiu dóna una puntuació màxima de 2 punts on cada resposta correcta val 0,25 punts. Les respostes incorrectes es penalitzen amb -0,08 punts i les respostes en blanc no penalitzen.

La part referida a la comprensió d'un text té una puntuació màxima de 4 punts, a raó de 0,5 punts per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes es penalitzen amb -0,16 punts i les respostes en blanc no penalitzen.

La part d'expressió escrita també permet obtenir fins a 4 punts sobre el total de la prova. S'hi avaluaran, en particular, els aspectes següents:

  • Competència gramatical (fins a 2 punts): correcció en l'ús de la morfologia i les estructures sintàctiques, així com la varietat i la complexitat de les estructures emprades. 
  • Lèxic (fins a 1 punt): riquesa i la varietat del vocabulari.
  • Estructuració del text (fins a 1 punt): exposició coherent de les idees i maduresa en la reflexió sobre el tema triat, així com l'ús correcte dels connectors i de la puntuació.

 

Informació addicional d'interès

Les preguntes i instruccions de l'examen estan formulades en italià i les hauràs de respondre en aquesta llengua, sense l'ajut del diccionari ni de cap altre material didàctic o dispositiu. En el mateix document de l'examen es faciliten ajudes puntuals referents al vocabulari o a d'altres informacions concretes. Si la redacció no s'adequa clarament al tema triat, aquesta pregunta es considerarà no contestada.

Si es donen indicacions específiques, la composició escrita ha de respectar el format indicat (carta formal o informal, una argumentació, narració, etc.). Si aquest format no es respecta, es penalitzarà fins a 1 punt.

Una extensió insuficient (per sota de les 100 paraules) es penalitza, fins a 1 punt. Si es reprodueixen de manera abusiva segments sencers del text també es penalitza, fins a 1 punt.

Podran sol·licitar l'exempció de la matèria de llengua estrangera a la PAU, els/les alumnes amb deficiència auditiva que estiguin en possessió de l'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seves seus dins del termini establert per a cada convocatòria.

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la resolució d'exempció de la matèria de llengua estrangera de batxillerat concedida per la Direcció General d'Educació Bàsica Obligatòria i Batxillerat.

Podran sol·licitar l'exempció de la prova auditiva (listening) de la matèria de llengua estrangera, els/les alumnes amb dèficit auditiu que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La sol·licitud s'ha de presentar a l' Oficina d'Accés a la Universitat i a les seves seus dins del termini establert per a cada convocatòria.

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és el certificat de l'organisme competent que acrediti aquesta condició i resum del dictamen tècnic facultatiu.

Data d'actualització:  01.06.2017