La prova permet triar entre dues opcions (A i B). Cada opció conté 3 preguntes entre les quals les dues primeres tenen caràcter teòric, i la tercera és un comentari de text. Les tres preguntes es refereixen a tres lectures diferents. Pel que fa a la tercera pregunta, si una opció proposa el comentari d’un text poètic, l’altra proposa el d’un text dramàtic o narratiu.

Primera part (teòrica)

Has de demostrar que coneixes els aspectes fonamentals de cada lectura, com per exemple, el context històric i literari de l’obra, l’estructura narrativa o dramàtica, els personatges i les seves relacions o els aspectes formals. Les preguntes 1 i 2 serveixen per valorar de manera separada la capacitat de generalització i la de descriure amb precisió aspectes més acotats.

  • Pregunta 1 (3 punts): Té un abast ampli i consisteix en l’exposició raonada de característiques literàries generals (temes, estructura, personatges, interpretació, situació estètica o històrica). Es pot respondre en forma de tema. L’enunciat indica el sentit de la pregunta i inclou orientacions. L’enunciat es pot fonamentar en un text crític o de l’autor mateix.
  • Pregunta 2 (2 punts): Demana una resposta breu. Consisteix a saber identificar, descriure o relacionar motius, símbols, formes, procediments, tècniques, arguments, etc. L’enunciat és clar, explícit i es pot fonamentar en un text crític o de l’autor/a.

 

Segona part (comentari)

  • Pregunta 3 (5 punts): Comentari d’un text complet (poema o narració breu) o bé d’un fragment extret d’una de les sis lectures. El comentari és obert i de redacció lliure, però l’enunciat indica aquells punts que has de tenir en compte necessàriament. Per exemple: el significat del text; el valor dels símbols i l'anàlisi de la mètrica; la situació del text dins l’obra, l'anàlisi del tema que s’hi tracta i els procediments narratius o dramàtics que l’autor hi fa servir, etc.

Els 5 punts amb els quals es valora aquesta segona part es distribueixen així:

  • 3 punts per avaluar els continguts a partir de les indicacions de l’enunciat i la capacitat d’anàlisi del text.
  • 2 punts per valorar aspectes metodològics del comentari, la capacitat d’argumentació, l’ordre de les idees, la coherència del discurs i, en general, la qualitat de la redacció.

S’avaluen fonamentalment els continguts i, per tant, es valora per sobre de tot l’adequació de les respostes a les indicacions dels enunciats. Les respostes han de demostrar un coneixement suficient de l’obra. Has de ser capaç de contextualitzar l’obra en la producció de l’autor i en el seu marc estètic (corrents i moviments literaris), cultural i històric, d'explicar-ne els aspectes més rellevants i de comentar-ne fragments significatius o les parts que la componen.

L'enunciat indica quins punts imprescindibles has de desenvolupar obligatòriament. També pots explicar altres aspectes del tema proposat que no estiguin indicats expressament en l’enunciat; si ho fas de manera correcta i pertinent se't pot donar 1 punt extra (sense sobrepassar mai la puntuació de la pregunta). Es valora que sapigues descriure amb precisió i interpretar amb una certa profunditat a partir de les dades i orientacions de l’enunciat.

L’avaluador/a considera error tant allò que no es diu i s’hauria de dir -d’acord amb l’enunciat- com totes les afirmacions errades.

En el comentari de text no s’admet com a vàlida la simple paràfrasi -llevat que es demani expressament o que es faci servir com a punt de partida per a la interpretació-. Es valora positivament la capacitat de relacionar els aspectes formals amb el contingut del text. Es valoren negativament, en canvi, els comentaris que es limiten a constatar evidències, a acumular afirmacions inconnexes o a exposar idees generals sobre l’obra, l’autor o el context sense partir de l’anàlisi del text. El farciment amb informacions innecessàries i no pertinents es considera negatiu en el còmput dels punts dedicats als aspectes metodològics.

 

Penalització per errors gramaticals

No hi ha un barem que penalitzi cada error. La nota final de l’examen es pot reduir fins a 2 punts en casos d’errors gramaticals molt greus, redacció molt deficient i problemes de comprensió. La pauta és la següent:

  • Pocs errors lleus o lapsus clars: 0 punts.
  • Errors lleus abundants i repetits: 0,5 punts.
  • Molts errors lleus i alguns de greus: 0,75 punts.
  • Molts errors greus: 1 punt.

S’entenen per errors greus les errades ortogràfiques com la confusió entre b/v, i/y; l’ús erroni de la lletra h; la mala puntuació; els castellanismes lèxics, morfològics i sintàctics; l’omissió de pronoms àtons; els anacoluts sistemàtics, etc. Són poc greus o lleus l’oblit ocasional d’accents, l’ús de la dièresi incorrecta, els relatius col·loquials, l’ortografia dels pronoms febles, etc.

En l'enllaç de la dreta trobaràs el llistat de lectures obligatòries per a la matèria de Literatura catalana per a la PAU 2019.

Data d'actualització:  13.11.2018