• Imprimeix

Llatí

 

La prova consta de dues opcions (A i B), en cadascuna de les quals es valoren els coneixements lingüístics i culturals que teniu sobre llatí, la literatura llatina i la civilització romana. Cada opció està dividida en quatre exercicis d'acord amb la distribució següent:

 

1r exercici (versió d'un text): es vol comprovar si heu assolit la competència d'interpretar d'una manera coherent el contingut d'un text en prosa de dificultat mitjana-baixa tot aplicant els coneixements morfosintàctics i lèxics bàsics de la llengua llatina. Haureu de proposar una versió en català o en castellà d'un text escrit en llatí. Aquest text, comú per a ambdues opcions, està precedit d'un encapçalament que us orientarà sobre el tema del qual tracti. El text consta de diferents frases sintàcticament independents i la seva longitud total oscil·la entre 35-45 mots aproximadament. El grau de dificultat de les frases és divers ja que s'alternen frases de comprensió immediata amb frases de sintaxi més complexa, sempre d'acord amb els objectius terminals assenyalats en el currículum.

Per fer la versió del text podreu usar el diccionari i l'apèndix gramatical que habitualment acompanya el diccionari. No és permet utilitzar cap altre tipus de material. Es proporciona un petit glossari amb el lèxic més singular (topònims i antropònims poc habituals, mots amb una accepció poc freqüent, etc). Eventualment també pot haver notes aclaridores en funció del grau de dificultat morfològica o sintàctica d'algun fragment. 


2n exercici (morfosintaxi): heu de mostrar que heu assolit la capacitat de reflexionar sobre els conceptes morfosintàctics propis del llatí. L'exercici consta de qüestions concretes relacionades amb alguns aspectes de morfologia i/o de sintaxi del text proposat.


3r exercici (ús d'expressions llatines, literatura, civilització romana i patrimoni arqueològic): a través de preguntes de resposta ràpida heu de relacionar fets lingüístics del llatí amb altres de les llengües que en deriven, així com identificar i reconèixer les principals obres literàries i de la civilització romana. L'exercici consta de qüestions concretes que haureu de respondre amb brevetat sobre el significat o l'ús en un context determinat d'expressions llatines adaptades o incorporades com a llatinismes al català; sobre els continguts de literatura, o bé sobre els continguts de civilització romana i el patrimoni arqueològic. Les qüestions poden ser d'opció múltiple o d'elecció entre verdader/fals. Els continguts que apareguin en aquesta 3r exercici es complementen amb els que apareguin en el 4art exercici de la mateixa opció. 


4r exercici (tema de literatura o de civilització romana i patrimoni arqueològic): heu d'identificar i reconèixer les principals obres literàries i de la civilització romana o bé heu d'extreure informació de textos que pertanyen als diferents gèneres literaris tot distingint-ne els trets essencials. Es pot tractar de respondre a una pregunta d'assaig amb qüestions que serveixin de guia per a la resposta; un comentari d'una de les lectures o fragment de lectura proposats; un comentari sobre un text que tingui una relació clara amb alguna de les lectures o dels temes de literatura proposats, o bé un comentari d'un text o d'una imatge (plànol, planta, alçat, etc) referits als continguts de civilització, etc.1r exercici (versió d'un text): es puntua amb un màxim de 5 punts. Es valora si heu reflectit amb coherència i cohesió el sentit general del text i el de cadascuna de les frases, encara que això vagi en detriment de la "literalitat" estricta. Cadascun dels fragments o de les frases del text té una valoració independent, de manera que podeu obtenir puntuacions parcials pels encerts parcials. La interpretació d'aquelles frases o construccions que tinguin una dificultat especial -ja sigui morfosintàctica, lèxica o estilística- es valora amb més puntuació. Podeu emprar el mètode que creieu més convenient per obtenir la vostra versió, sense cap mena de restricció.


2n exercici (morfosintaxi): es qualifica amb un màxim d'1 punt que es pot fraccionar segons el nombre de qüestions proposades.


3r exercici (ús d'expressions llatines, literatura, civilització romana i patrimoni arqueològic): heu de resoldre un màxim de vuit qüestions de resposta ràpida. Si hi ha preguntes d'elecció múltiple o de verdader/fals les respostes incorrectes penalitzen. 

 

4r. Desenvolupament d'un tema de literatura o bé civilització romana i patrimoni arqueològic: podeu obtenir un màxim de 2 punts. Heu de ser precisos i clars en el redactat i heu de tractar les qüestions que apareguin en l'enunciat del tema. 


Per tant, heu d'evitar les respostes telegràfiques, heu de cenyir-vos a les qüestions que se us plantegin i a allò que sigui realment significatiu, tot evitant la divagació. Una resposta general que no tingui en compte les qüestions que es demanen, malgrat que reflecteixi que teniu altres coneixements, no es valora. En canvi, sí que es valora positivament qualsevol resposta que ampliï o aprofundeixi alguna de les qüestions proposades com a guia.

 
Les pautes específiques de correcció de cada prova contemplen una distribució de la puntuació global per a cadascuna de les qüestions proposades com a guia, atenent al seu grau de dificultat o al volum d'informació requerida. De manera especial, en aquesta qüestió es valorarà positivament la correcció, la coherència, la cohesió i l'adequació del text. Aquests aspectes poden resultar decisius a l'hora d'arrodonir la qualificació final de la prova.

Podeu trobar les orientacions per a l'examen de Llatí en l'enllaç de la dreta.

Data d'actualització:  03.03.2017