• Imprimeix

Llengua castellana

Objectius de la prova 
Heu de demostrar que podeu analitzar, comprendre i produir textos en llengua castellana, així com respondre qüestions sobre llengua i literatura. Les proves de Llengua castellana i literatura tenen la funció fonamental d'avaluar les vostres habilitats lingüístiques bàsiques independentment de quins siguin els estudis que vulgueu cursar.

D'acord amb el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 24.11.2008) els continguts avaluables en la prova d'accés a la universitat corresponen al 2n curs de batxillerat.


Estructura de l'examen
Cadascuna de les proves té una durada d'una hora i mitja i consta de tres parts: en la primera s'avalua la comprensió de textos, en la segona l'expressió escrita i en la tercera es plantegen qüestions lingüístiques específiques.

La prova consta de dues opcions i només heu de triar una opció. Cada opció té un text al qual fan referència algunes preguntes de la primera i la segona part. Els tipus de textos de les dues opcions són complementaris: el primer text és literari i el segon pertany a un altre registre (científic, tècnic, jurídic, administratiu, humanístic, periodístic, publicitari, etc). El text literari podrà ser extret d'alguna de les lectures prescriptives fixades pel Departament d'Ensenyament.

En la 1ª part les preguntes de comprensió pretenen avaluar la capacitat d'anàlisi i de síntesi de l'alumne/a, així com comprovar l'assoliment de les lectures literàries prescriptives. Es formulen diversos tipus de preguntes d'aquest tipus:

 • Preguntes de lectura crítica.
 • Preguntes orientades a determinar el significat d'una paraula, locució, frase feta o expressió en el seu context. 
 • Preguntes destinades a demostrar que l'estudiant ha entès la informació rellevant que aporta el text, per mitjà de l'elaboració d'una síntesi breu o un esquema, d'una proposta de títol, d'un comentari breu sobre algun aspecte del text, etc.
 • Preguntes de lectura destinades a relacionar parts d'un text entre si o amb el conjunt, a fer inferències i reconèixer implicacions, a seguir la lògica d'un argument i a sospesar la coherència o incoherència d'un raonament.
 • Preguntes destinades a demostrar que l'estudiant reconeix el tipus de text, la seva estructura, i la intenció de l'autor.
 • Preguntes adreçades a avaluar l'habilitat d'analitzar idees, opinions i arguments.
 • Preguntes sobre relacions anafòriques, correlacions de temps verbals i sobre l'ús dels connectors discursius que permeten valorar el grau de coherència i de cohesió del text.
 • Preguntes sobre els recursos expressius del text.

 

Les preguntes d'aquesta part són totes, genèricament, de tipus objectiu (amb resposta a triar, verdader o fals, resposta curta, etc) i s'hi inclourà sempre una pregunta de control sobre les lectures prescriptives corresponents al 2n curs de batxillerat. Aquesta pregunta apareixerà en totes les opcions i models d'examen.

 • Lectures objecte d'avaluació per a la PAU de 2016:
  • Fernando de Rojas, «La Celestina».
  • Miguel Mihura, «Tres sombreros de copa».
 •  Lectures objecte d'avaluació per a la PAU 2017:
  • Juan Marsé, «Últimas tardes con Teresa».
  • Segunda antología de poesía española (únicament poemes del segle XX).

 

En la 2ª part, dedicada a l'expressió escrita, heu de demostrar la vostra capacitat d'elaborar i manipular textos. D'una band,a heu de saber estructurar, desenvolupar i argumentar idees entorn a alguns dels temes o motius que es proposen (relacionats amb el text de l'opció triada o bé amb els continguts i competències específiques de la matèria especificats al currículum de 2n de batxillerat). D'altra banda, heu de demostrar un domini de les habilitats i estratègies lingüístiques necessàries per comprimir o ampliar textos, canviar la intenció de l'autor/a, reformular un model textual en diferents registres, entre d'altres.

La segona part s'estructura en dos exercicis. El primer consisteix en la redacció d'un comentari personal, adequat, ben estructurat i argumentat, sobre algun tema que pugui suggerir la lectura dels textos inclosos en l'examen o sobre un dels temes abordats durant el curs en la matèria de Llengua castellana i literatura. El segon exercici, de caràcter divers, pot incloure propostes de correcció, redacció, reelaboració o compleció d'un text breu.


La 3ª part comuna, a les dues opcions de l'examen, avalua la capacitat de reflexió lingüística, el coneixement de les estructures gramaticals de la llengua i el domini de la norma amb preguntes específiques sobre aspectes morfològics, sintàctics, lèxics, semàntics o ortogràfics. En 3a tercera part es poden fer preguntes sobre:  

 • L'estructura del text: els connectors i altres marques textuals. 
 • La flexió dels elements verbals i nominals, i els usos correctes dels pronoms.
 • Funcions sintàctiques i l'oració composta.
 • Lèxic: polisèmia, homonímia, sinonímia, antonímia, hiperonímia i hiponímia.
 • Procediments de creació de neologismes, locucions i frases fetes.
   

Les preguntes de la 3ª part són també de tipus objectiu com a la 1a part.

La puntuació màxima que podeu obtenir en la 1ª part sobre la comprensió de textos és de 4 punts. En la 2ª part, sobre expressió escrita, la puntuació màxima és de 3 punts i en la 3ª part, sobre reflexió lingüística, podeu aconseguir 3 punts.

La nota final pot quedar rebaixada pels errors de normativa (gramaticals, lèxics, ortogràfics). En aquests casos es descompten 0,1 punts per cada error, sigui del tipus que sigui i sense limitació. El descompte per faltes s'aplica a tot l'examen un cop s'hagi sumat la puntuació de les tres parts. El còmput total de la qualificació de cadascuna de les tres parts mai pot ser inferior a 0.

Tant a la 1ª part com a la 3ª poden haver preguntes de tipus objectiu amb la tria d'una resposta (opció múltiple o verdader/fals). El valor de cada resposta correcta s'indica a l'enunciat, així com el descompte aplicat en cas de resposta errònia. 

Els criteris d'avaluació de la 2ª part (expressió escrita) es fonamenten en la coherència i adequació de l'escrit, la riquesa i la precisió lèxica, la maduresa sintàctica i discursiva. És a dir, heu d'escriure un text coherent i cohesionat que sigui comunicatiu en el qual presenteu la informació necessària perquè el lector la interpreti sense entrebancs. Heu d'expressar les idees i els conceptes, d'acord amb allò que se us demana, en un registre adequat al context comunicatiu. El text ha d'estar ben planificat i ben resolt amb les parts ben travades. En el cas d'una argumentació, heu de presentar la tesi i els arguments de manera ordenada.

La riquesa i la precisió lèxica es pot mesurar tot tenint en compte la varietat, les relacions lèxiques (sinonímia, hiperonímia, etc),i l'adequació al registre o la propietat amb què s'usen els mots. La maduresa sintàctica i discursiva es pot valorar amb la varietat d'estructures utilitzades (en l'ús d'oracions compostes, per exemple), l'ús adequat de l'ordre de les paraules, els pronoms, o bé la capacitat d'usar de manera pertinent diversos connectors discursius i signes de puntuació amb varietat de recursos.

Us recomanen la lectura del document Orientacions prova llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura. Podeu accedir a través de l'enllaç situat a la dreta.

Data d'actualització:  03.03.2017