• Imprimeix

Matemàtiques

Els continguts de la matèria es poden consultar en el següent enllaç

La prova consta de 6 preguntes de les quals n'heu de respondre només cinc. Podeu obtenir un màxim de 2 punts per cada resposta correcta. 

Podeu portar calculadora però no s’autoritzarà l’ús d'aquelles que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Heu d'explicar el perquè de totes les respostes, de manera que mostreu el raonament que heu fet. Una qüestió amb un resultat correcte pot ser valorada amb un 0 si no expliqueu suficientment el procés que heu seguit en la resolució. Les qüestions que no estiguin resoltes completament es valoren en funció de les parts realitzades.

En les preguntes de caràcter conceptual es valora si teniu clars els conceptes, encara que hàgiu comès errors en l'exposició. En cap cas el/la corrector/a posa l'èmfasi en el rigor formal de les respostes.

Les qüestions no demanen, per regla general, la realització de càlculs massa llargs. Per això cal que us esforceu en fer correctament els càlculs. Les errades de càlcul es tenen en compte en la puntuació total, encara que amb una importància relativa.

Si es demana un esquema senzill de la gràfica d'una funció heu de fer un dibuix elemental amb els màxims, mínims, intervals de creixement i decreixement, límits a l'infinit i asímptotes. No cal que sigui un dibuix a escala. Com que moltes calculadores dibuixen gràfiques de funcions haureu d'explicar els raonaments, com per exemple, la funció és creixent en cert interval ja que la seva derivada és positiva. Una gràfica d'una funció, encara que sigui correcta, no té cap valor si no està raonada.

Es valoren negativament les incorreccions en la notació matemàtica de les respostes. Per exemple, la confusió entre una matriu i un determinant, la no indicació o la mala col·locació d'un signe d'igual, la no utilització de parèntesis en productes amb factors negatius, etc.

Consulteu les orientacions per a l'examen de matemàtiques que es troben en l'enllaç de la dreta.

Data d'actualització:  03.03.2017