En el següent enllaç, pots consultar els continguts de la matèria.

La prova consta de sis preguntes de les quals n'has de respondre només cinc. Pots obtenir un màxim de 2 punts per cada resposta correcta. 

Pots portar calculadora però no s’autoritzarà l’ús d'aquelles que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Has d'explicar el perquè de totes les respostes, de manera que mostris el raonament que has fet. Una qüestió amb un resultat correcte pot ser valorada amb un 0 si no expliques suficientment el procés que has seguit en la resolució. Les qüestions que no estiguin resoltes completament es valoren en funció de les parts realitzades.

En les preguntes de caràcter conceptual es valora si tens clars els conceptes, encara que hagis comès errors en l'exposició. En cap cas el/la corrector/a posa l'èmfasi en el rigor formal de les respostes.

Les qüestions no demanen, per regla general, la realització de càlculs massa llargs. Per això cal que t'esforcis en fer correctament els càlculs. Les errades de càlcul es tenen en compte en la puntuació total, encara que amb una importància relativa.

Si es demana un esquema senzill de la gràfica d'una funció has de fer un dibuix elemental amb els màxims, mínims, intervals de creixement i decreixement, límits a l'infinit i asímptotes. No cal que sigui un dibuix a escala. Com que moltes calculadores dibuixen gràfiques de funcions hauràs d'explicar els raonaments, com per exemple, la funció és creixent en cert interval ja que la seva derivada és positiva. Una gràfica d'una funció, encara que sigui correcta, no té cap valor si no està raonada.

Es valoren negativament les incorreccions en la notació matemàtica de les respostes. Per exemple, la confusió entre una matriu i un determinant, la no indicació o la mala col·locació d'un signe d'igual, la no utilització de parèntesis en productes amb factors negatius, etc.

A l'enllaç de la dreta, pots consultar les orientacions per a l'examen de Matemàtiques.

Data d'actualització:  11.12.2017