L’alumne ha de respondre CINC preguntes, de 2 punts cadascuna. Cada pregunta tindrà DUES subpreguntes d’1 punt cadascuna.

La prova tindrà una part comuna i una part optativa:

 • La part comuna consta de tres preguntes que has de respondre de manera obligatòria (preguntes 1, 2 i 3).
 • La part optativa consta de dues preguntes:
  • Has d'escollir entre respondre la pregunta 4 o bé la pregunta 5.
  • Has d'escollir entre respondre la pregunta 6 o bé la pregunta 7.

  

        PART COMUNA

Pregunta 1   (2 punts)    obligatòria

Pregunta 2   (2 punts)    obligatòria

Pregunta 3   (2 punts)    obligatòria

        PART OPTATIVA

Pregunta 4   (2 punts) 

Pregunta 5  (2 punts)

Cal escollir la pregunta 4 o bé la pregunta 5 

Pregunta 6  (2 punts)

Pregunta 7 (2 punts)

Cal escollir la pregunta 6 o bé la pregunta 7

 

Les preguntes de la prova poden tenir el següent format:

 • Qüestions obertes de tipus conceptual (definir, comparar, descriure, explicar, justificar i argumentar a partir d'un model).
 • Resolució de problemes numèrics.
 • Interpretació i anàlisi de taules, gràfics, diagrames i esquemes.
 • Descripció de procediments experimentals.
 • Interpretació i anàlisi de treballs experimentals.

 

Tot i que en la prova de Química no es contemplen preguntes tipus test, el format de les preguntes garanteix l'aplicació de criteris objectius d'avaluació, prèviament establerts.

Els continguts i criteris d'avaluació de la matèria es poden consultar en el Decret 142/2008, de 15 de juiol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC 5183, de 29/07/2014).

Com a criteris complementaris d’avaluació tenim:

 • L’alumnat ha de mostrar una bona comprensió de les preguntes formulades i organitzar de manera lògica la seva resposta. Aquestes s’han d’ajustar als enunciats de les preguntes i s’han de justificar de manera que el professor corrector pugui seguir el raonament que s’ha seguit.
 • Es consideraran font d'error: els errors de concepte, les respostes incoherents o que suposin un autèntic disbarat, la formulació incorrecta, la igualació incorrecta d'equacions químiques, els errors en els càlculs i en les unitats de les magnituds i constants, les faltes ortogràfiques en els termes científics o la il·legibilitat del text.
 • Una fórmula química equivocada es penalitzarà amb 0,5 punts en la subpregunta en què figuri, és a dir, la meitat de la puntuació de la subpregunta.
 • Els errors en els càlculs es consideraran lleus, excepte en el cas que els resultats siguin il·lògics o absurds i l'alumnat no raoni explícitament els resultats, indicant-ne la seva falsedat.
 • En relació a les unitats, les magnituds s’expressaran preferentment en el Sistema Internacional, per bé que s'acceptarà també l’expressió en altres sistemes. Això no obstant, quan es tracti de calcular el valor de Kp a partir de les pressions parcials dels gasos en l’equilibri, caldrà que l’alumne expressi les pressions parcials en bar (o en atm); es penalitzarà, en aquest càlcul, la utilització de la pressió parcial en pascals (Pa). Cal que les constants d’equilibri Kc i Kp s’expressin sense unitats; es penalitzarà si s’expressen amb unitats.

 

Calculadores: A l’examen es pot portar calculadora, però no s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Enllaços recomanats: es recomanen els següents enllaços on es pot trobar informació molt útil en relació a les pràctiques de laboratori i a continguts i contextos de Química avaluables a les PAU.

a) Web del CDEC:

b) Blog del professor Lorenzo Ramírez:

c) ArticleAlgunes reflexions al voltant del tractament de l’equilibri químic en el batxillerat”, de Francesc A. Centellas (2008), Educació Química EduQ n.1 p 10-16.

        

Documents

En els següents documents en format PDF trobareu les "Orientacions per a l'examen de química" i les "Indicacions sobre formulació inorgànica i orgànica".

 

Data d'actualització:  24.10.2018