Has de respondre cinc preguntes que es valoren amb 2 punts cadascuna. La prova té una part comuna i una part optativa:

 • La part comuna consta de tres preguntes que has de respondre de manera obligatòria (preguntes 1, 2 i 3).
 • La part optativa consta de dues preguntes:
  • Has d'escollir entre respondre la pregunta 4 o bé la pregunta 5.
  • Has d'escollir entre respondre la pregunta 6 o bé la pregunta 7.

  

        PART COMUNA

Pregunta 1   (2 punts)    obligatòria

Pregunta 2   (2 punts)    obligatòria

Pregunta 3   (2 punts)    obligatòria

        PART OPTATIVA

Pregunta 4   

Pregunta 5   

Cal escollir la pregunta 4 o bé la pregunta 5 (2 punts)

Pregunta 6  

Pregunta 7 

Cal escollir la pregunta 6 o bé la pregunta 7 (2 punts)

 

Les preguntes de la prova poden tenir el següent format:

 • Qüestions obertes de tipus conceptual (definir, comparar, descriure, explicar, justificar i argumentar a partir d'un model).
 • Resolució de problemes numèrics.
 • Interpretació i anàlisi de taules, gràfics, diagrames i esquemes.
 • Descripció de procediments experimentals.
 • Interpretació i anàlisi de treballs experimentals.

 

Tot i que en la prova de Química no es contemplen preguntes tipus test, el format de les preguntes garanteix l'aplicació de criteris objectius d'avaluació, prèviament establerts.

Els continguts i criteris d'avaluació de la matèria es poden consultar en el Decret 142/2008, de 15 de juiol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC 5183, de 29/07/2014).

Aquests són els criteris complementaris d'avaluació:

Has de mostrar una bona comprensió de les preguntes formulades i organitzar de manera lògica les respostes perquè s'ajustin als enunciats de les preguntes. Has de justificar les respostes i mostrar el raonament que has seguit.

Es consideren no vàlids els errors de concepte, les respostes incoherents, la formulació incorrecta, la igualació incorrecta d'equacions químiques, els errors en els càlculs i en les unitats de les magnituds i constants, les faltes ortogràfiques en els termes científics o la il·legibilitat del text. Una fórmula química equivocada es penalitza amb 0,5 punts en la subpregunta. Els errors en els càlculs es consideren lleus, excepte en el cas que els resultats siguin il·lògics o absurds i no raonis explícitament els resultats, tot indicant-ne la falsedat.

En relació a les unitats, les magnituds s'expressen preferentment en el Sistema Internacional, per bé que s'accepta també l'expressió en altres sistemes. No obstant, quan es tracti de calcular el valor de Kp a partir de les pressions parcials dels gasos en l'equilibri, cal que expressis les pressions parcials en bar (o en atm). En aquest càlcul es penalitza la utilització de la pressió parcial en pascals (Pa). Cal que expressis les constants d'equilibri Kc i Kp sense unitats, ja que si les expresses amb unitats se't penalitzarà.

Calculadores: Pots portar calculadora, però no s'autoritza l'ús d'aquelles que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Enllaços recomanats: En els següents enllaços pots trobar informació molt útil en relació a les pràctiques de laboratori, a continguts i contextos de Química avaluables a les PAU.

a) Web del CESIRE:

b) Blog del professor Lorenzo Ramírez:


Documents
:
En els enllaços de la dreta trobaràs orientacions per a l'examen de Química i indicacions sobre formulació inorgànica i orgànica.

 

Data d'actualització:  03.03.2017