• Imprimeix

Tecnologia industrial

Cada examen consta de dues parts amb dos exercicis cadascuna:

 • La primera part és comuna i té una puntuació total d'entre 4 i 6 punts.
 • La segona part té dues opcions (A i B), entre les quals heu de triar-ne una.

 

Exercicis:

 • El 1r exercici de la 1ª part està format per 5 qüestions amb 4 respostes cadascuna de les quals només una és correcta. No es pot triar més d'una resposta per qüestió.
 • La resta d'exercicis són, en general, de tipus resolutiu (“determineu...”, “representeu...”) que expositiu ("expliqueu...”, “raoneu...”). Sovint se us demanen resultats numèrics. Les dades numèriques han d'anar sempre expressades en unitats del Sistema Internacional amb els múltiples i submúltiples corresponents.

 

Puntuació:

 • Cada qüestió del 1r exercici de la 1a part ben contestada té un valor de 0,5 punts. Si es contesta malament es penalitza amb -0,16 punts i si no es contesta no té cap valor. 
 • La resta d'exercicis es puntuen entre 1,5 i 3,5 punts en funció de la seva dificultat i extensió. Dins de cada exercici poden haver diferents apartats amb la seva puntuació explícita compresa entre 0,5 i 1,5 punts.

Objectius:

 • Es valora el coneixement de conceptes i lèxic bàsics de la matèria a través de la correcta interpretació dels enunciats: "l'energia consumida per una bomba de calor...", "el carro portaeines d'un torn avança...".) 
 • Es valora la capacitat d'aplicar els models matemàtics a l'anàlisi de situacions i artefactes relacionats amb aspectes bàsics i simples de la tecnologia. Uns i altres es presenten de manera que es puguin analitzar correctament a través de models algèbrics. Cal entendre, però, l'existència dels models diferencials.
 • Es valora la capacitat d'arribar a resultats concrets amb les unitats correctes: valors numèrics, gràfics, esquemes, etc.


Aspectes a considerar en l'avaluació: 

Si es considera que un apartat es divideix en plantejament, desenvolupament i resolució fins arribar al resultat, cal que presenteu de manera endreçada i intel·ligible el desenvolupament per obtenir una puntuació. El resultat es desestima si no indiqueu la procedència. Tingueu present que no heu de copiar o recrear l'enunciat.

Per obtenir la màxima puntuació cal:

 • Obtenir el resultat numèric correcte amb unitats correctes (del Sistema Internacional amb els múltiples i corresponents).
 • Presentar els gràfics tot indicant les escales amb unitats correctes.
 • Presentar sense ambigüitats els esquemes, diagrames de blocs, etc. 
 • Es valora positivament la pulcritud, concisió, precisió i claredat en la presentació. Us recomanem que feu els càlculs previs en un esborrany. Aquests, en general, només cal que incloguin comentaris concisos ("suposant el frec negligible s'obté...").

 

Penalització:

 • Es penalitzen fortament, de manera que poden arribar a anul·lar la puntuació en un apartat, els errors dimensionals i conceptuals en els raonaments, i els resultats sense unitats o expressats en unitats no pertanyents al Sistema Internacional amb els múltiples i submúltiples corresponents.
 • Els errors numèrics que portin a resultats raonables només es penalitzen lleument, per exemple, dins de l'ordre de magnitud del resultat correcte. Altres errors numèrics poden arribar a ser considerats errors conceptuals (p.e una pressió absoluta negativa, un canvi de signe, etc).
 • En preguntes encadenades no es penalitzen els errors derivats dels resultats anteriors, sempre i quan prendre aquests com a dades no representi un error conceptual i els resultats que se'n derivin siguin raonables.

El material per a l'examen de les matèries de tecnologia que heu de portar és: regle, escaire, llapis, goma d'esborrar i calculadora. Tingueu en compte que no s'autoritza l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Recordeu que el sistema d'unitats que cal utilitzar és el sistema internacional (SI). En l'enllaç de la dreta podeu trobar les orientacions per a l'examen de tecnologia industrial.

Data d'actualització:  03.03.2017