Resultats de la prova

Podràs consultar els resultats de la prova a Accesnet en els terminis de publicació de resultats.

Al mateix web podràs descarregar-te un certificat de la prova amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dóna la mateixa validesa que un original.

En el calendari figura el termini de publicació de resultats.

 

Reclamació, doble correcció i reclamació a la doble correcció

Un cop coneguts els resultats de la PAU, si no estàs d'acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries, pots fer una reclamació o demanar doble correcció dels resultats d'aquells exercicis en què es consideri incorrecta l'aplicació dels criteris d'avaluació i/o de correcció.

Les sol·licituds es fan a Accesnet en els terminis establerts.

Tots dos sistemes són excloents entres ells. Si demanes una reclamació d'una matèria, no pots demanar doble correcció de la mateixa matèria. Sí que pots demanar reclamació d'una i doble correcció d'una altra diferent.

 

A l'examen pel qual s'ha sol·licitat la reclamació es revisen les qüestions d'aspectes formals i errades administratives.

La nova qualificació obtinguda no pot ser més baixa que aquella que es va obtenir com a primer resultat.

Aquesta nova qualificació serà la definitiva.

El termini de presentació de la reclamació és de tres dies hàbils, a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Si es fa una reclamació no es pot sol·licitar una doble correcció del mateix examen.

Les resolucions de la Comissió Organitzadora de les proves de Catalunya exhaureixen la via administrativa, però les persones afectades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).

L'examen pel qual s'ha sol·licitat doble correcció es torna a corregir per un professor diferent del que va fer la primera correcció.

La nova qualificació de la matèria és la mitjana aritmètica de totes dues notes i substitueix la inicial. Per tant, pot ser més baixa o més alta que la que es va tenir en la primera correcció.

Si hi hagués una diferència de dos o més punts entre les dues qualificacions, un tribunal diferent efectuaria una tercera correcció. En aquest cas, la nova qualificació seria el resultat de la mitjana aritmètica de les tres correccions.

El termini de presentació de la sol·licitud de doble correcció és de 3 dies hàbils, a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Pel que fa a la qualificació de la doble correcció, es pot presentar una reclamació a la doble correcció en el termini establert.

Només es pot demanar reclamació a la doble correcció d'aquelles matèries de les quals s'havia sol·licitat doble correcció. En aquest procés es revisen les qüestions d'aspectes formals i errades administratives.

La nova qualificació obtinguda no pot ser més baixa que aquella que es va obtenir com a primer resultat.

Aquesta nova qualificació serà la definitiva.

El termini de presentació de la reclamació és de tres dies hàbils, a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Si es fa una reclamació no es pot sol·licitar una doble correcció del mateix examen.

Les resolucions de la Comissió Organitzadora de les proves de Catalunya exhaureixen la via administrativa, però les persones afectades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).

Només podran sol·licitar la visualització dels exàmens els estudiants que prèviament hagin sol·licitat la doble correcció de la qualificació.

D’acord amb les normes establertes al respecte per la Comissió Organitzadora de les PAU:

  • Els alumnes que hagin sol·licitat “doble correcció” d’exercicis, un cop finalitzat el termini del procés de doble correcció i reclamació a la doble correcció, tindran dret a veure l’examen corregit.
  • Només podrà accedir a la vista de l’examen l’alumne/a que l’ha fet.
  • En cap cas el/els corrector/s estaran presents quan es realitzi la visualització.
  • Del procediment de visualització dels exàmens no podrà derivar-se, en cap cas, modificació alguna de la qualificació atorgada.

 

Com sol·licitar la visualització del/s exàmens objecte de doble correcció:

Data: del 5 a l’11 d’octubre

Horari: 9:30h a 13:30h

On: Presencialment

 

Alumnes examinats a:

Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra:
Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona

Universitat de Girona:
Campus de Montilivi
(Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants, CIAE).
Secció d'Atenció a l'Estudiantat i d'Accés
Carrer de Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 38
17071 Girona

Universitat Autònoma de Barcelona:
Campus de Bellaterra
Registre General
Edifici A-Rectorat
08193 (Cerdanyola del Vallès)

Universitat Rovira i Virgili:
Oficina d'Orientació Universitària
Campus Catalunya
Avinguda de Catalunya, 35
43002 Tarragona

Universitat de Lleida:
Campus Cappont (edifici polivalent).
Jaume II, 71
25001 Lleida

Data d'actualització:  10.01.2018