Resultats de la prova

Podràs consultar els resultats de la prova al portal d'accés a la universitat en els terminis de publicació de resultats.

Al mateix web podràs descarregar-te un certificat de la prova amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dóna la mateixa validesa que un original.

En el calendari figura el termini de publicació de resultats.

 

Revisió de qualificacions PAU

Un cop coneguts els resultats de la PAU, si no estàs d'acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries, pots fer una revisió de la qualificació obtinguda en aquells exàmens en què es consideri incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i/o específics de correcció.

Les sol·licituds es fan al portal d'accés a la universitat en els terminis establerts.

L’alumne podrà sol·licitar:

  • Verificació de la qualificació
  • Nova correcció

Tots dos sistemes són excloents en la mateixa matèria. Si demanes verificació d'una matèria, no es pot demanar nova correcció de la mateixa matèria. Sí que es pot demanar verificació d'una matèria i una nova correcció d'una altra diferent.

 

 

Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat sol·licitud de verificació, seran revisats per tal de comprovar que totes les qüestions han estat avaluades i que no existeixen errors d'aspectes formals i ni errades en el càlcul de la qualificació final amb l’objectiu d’esmenar possibles errors materials.

La nota resultant de la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial.

Aquesta nova qualificació serà la definitiva.

El termini de presentació de la verificació és de tres dies hàbils, a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Si es fa una verificació no es pot sol·licitar una nova correcció del mateix examen.

Els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Contra aquesta publicació es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació dels resultats de revisió davant el Tribunal Contenciós-Administratiu

L’objectiu de la nova correcció és esmenar possibles errades en l’avaluació de continguts.

Els professors que facin aquesta nova correcció seran diferents dels que van fer la primera correcció.

La qualificació de l’examen resultarà de la mitjana de les qualificacions dels correctors. Si hi hagués una diferència de dos o més punts entre aquestes, s’efectuarà d’ofici una tercera correcció, realitzada per un corrector diferent dels anteriors i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Abans d’efectuar la nova correcció es verificarà que totes les qüestions han estat avaluades i que no hi ha errors materials en el procés del càlcul de la qualificació inicial.

La qualificació final de la nova correcció pot ser igual, superior o inferior a la nota inicial.

El termini de presentació de la sol·licitud de la nova correcció és de 3 dies hàbils, a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Contra aquesta publicació es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació dels resultats de revisió davant el Tribunal Contenciós-Administratiu.

L’estudiant que hagi sol·licitat revisió de qualificacions podrà veure els exàmens un cop hagi finalitzat tot el procés de revisió.

El dia de la visualització, les persones interessades hauran d’identificar-se amb el seu DNI, NIE o Passaport per a poder veure els exàmens.

Únicament es consideren persones interessades l’alumnat que ha realitzat els exàmens; no s'admetrà a cap altra persona en el procediment. El temps màxim per veure els exàmens serà de 15 minuts.

En cap cas el/els corrector/s estaran presents quan es realitzi la visualització.

Del procediment de visualització dels exàmens no podrà derivar-se, en cap cas, modificació alguna de la qualificació atorgada.

No es podrà escriure res en els exàmens, ni prendre fotografies o realitzar qualsevol tipus de còpia. No poden fer trucades mentre duri la visualització.

L'incompliment de qualsevol dels punts anteriors donarà per finalitzada la visualització dels exàmens.

 

Com sol·licitar la visualització dels exàmens objecte de revisió:

Convocatòria de juny                                             Convocatòria de setembre

Data: del 8 al 12 de juliol                                         Data: del 31 de setembre al 4 d’octubre

Horari: 9:30h a 13:30h                                              Horari: 9:30h a 13:30h

 

Com: Presencialment

 

Alumnes examinats a:

Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra:
Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona

Universitat de Girona:
Campus de Montilivi
(Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants, CIAE).
Secció d'Atenció a l'Estudiantat i d'Accés
Carrer de Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 38
17071 Girona

Universitat Autònoma de Barcelona:
Campus de Bellaterra
Registre General
Edifici A-Rectorat
08193 (Cerdanyola del Vallès)

Universitat Rovira i Virgili:
Oficina d'Orientació Universitària
Campus Catalunya
Avinguda de Catalunya, 35
43002 Tarragona

Universitat de Lleida:
Campus Cappont (edifici polivalent).
Jaume II, 71
25001 Lleida

Data d'actualització:  14.01.2019