• Imprimeix

Prova d'aptitud personal (PAP)

La qualificació de la prova és: Apte o No apte. En cas de ser “No apte”, no tindràs accés als estudis sol·licitats.

El preu de la prova per a l’any 2018 és de 95,25 € (excepte per a la prova del grau en Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) / Menció en Llengua anglesa (UVic - UCC), prova d’anglès, que serà de 30€).

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018 pendent d'aprovació

(1) S’estableix una reducció de les taxes (bonificació) del 50% de l’import de la taxa per a les persones que són membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

(2) Les persones que pertanyin als col·lectius següents no pagaran les taxes (exempció de pagament o 100% de bonificació):

 • Els/les estudiants beneficiaris d'una beca per a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'estat. Cal acreditar-ho amb la credencial acreditativa del Ministeri d'Educació.
 • Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Cal acreditar-ho amb la targeta o resolucions del SISPAP vigent (o de l'òrgan de la CCAA corresponent) o bé amb la resolució de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Les víctimes d’actes terroristes, el seus cònjuges i fills/es. Cal acreditar-ho amb la certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i els seus fills/es dependents. Cal acreditar-ho amb la sentència judicial.
 • Els/les estudiants de 65 anys o més. Cal acreditar-ho amb el Document Nacional d'Identitat (DNI).

Els estudis de grau amb PAP són:

La prova d'aptitud personal es farà a tots els centres entre el 18 i el 25 de juny de 2018. Cada aspirant realitzarà totes les proves en una sola jornada.

Data de la PAP a cada centre:

- 18 de juny de 2018 UVic-UCC

- 19 i 20 de juny de 2018 INEFC Barcelona (UB)

- 19 de juny de 2018 INEFC Lleida (UdL)

- 21 de juny de 2018 TecnoCampus Mataró (UPF)

- 25 de juny de 2018 EUSES Terres de l'Ebre (URV).

 

En el moment de fer la matrícula de la prova, l’aspirant indicarà el centre on vol realitzar-la.

La PAP superada l’any 2017 no és vàlida per a l’admissió a l’any 2018.

 

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Presentació Portfolio i de la Prova audiovisual: fins al 16 de juny de 2018 a les 15h
 • Dates de l'entrevista personal: 20, 21 i 22 de juny de 2018
 • Consultar procediment: escac
 • Lloc de la prova: prova en línia

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
Edifici "La Farinera"
C/ Colom, 84-90
08222 Terrassa
Tel. 93 736 15 55

El dia de l'entrevista has de presentar el DNI.


Està exempt de la prova:

 • L'alumnat que hagi superat les PAP l'any 2017 a l'ESCAC.
 • L'alumnat que hagi superat el curs FOUNDATION en el curs 2017-2018 a l’ESCAC

 

S'haurà de presentar els justificants corresponents a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus fins al 2 de juliol.

Per a més informació, pots consultar el web de l'ESCAC. 

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consisteix en dos exàmens a partir de l’any 2017:

 • Competència comunicativa i raonament crític.
 • Competència logicomatemàtica.*

 

*Per realitzar aquesta prova no és necessari haver cursat al batxillerat matemàtiques o matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Més informació i Calendari

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Data de la prova: 19 de juny de 2018
 • Lloc de la prova:

Edifici Torre dels Frares de la UVIc-UCC
C/ de la Laura, 13
08500 Vic
Tel. 93 881 55 17

El dia de la prova has de presentar el DNI.

Estan exempts de la prova:

 • L'alumnat amb acreditació documental del nivell B1 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • L'alumnat que va superar la prova l' any 2017 a la UVIc-UCC.

Has de presentar la documentació corresponent a l' Oficina d' Accés a la Universitat o a les seves seus, dins del termini de preinscripció.

Per a més informació pots consultar el web de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.  

 

 

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Data de la prova: 26 de juny de 2018
 • Lloc de la prova:

CESDA
Campus Aeronàutic de Reus
Carretera de l'Aeroport, s/n
43206 Reus
Tel. 977 30 00 27

El dia de la prova has de presentar el DNI.

Estan exempts de la prova:

 • L’alumnat amb acreditació documental del nivell B1 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC)
 • L’alumnat que va superar la prova l’any 2016 o 2017.

Has de presentar la documentació adient a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, fins al 2 de juliol.

Per a més informació, pots consultar el web del CESDA. 

 

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Data de la prova: 21 de juny de 2018, a les 10.00 h
 • Lloc de la prova:

ENTI
Carrer Diputació, 231
08007 Barcelona
Tel. 93 323 36 64

 

El dia de la prova has de presentar el DNI.

Estan exempts de la prova:

 • Estudiants amb el títol de Grau Professional de Música (Grau Mitjà).


Has de presentar la documentació adient a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, fins al 2 de juliol.

Per a més informació, pots consultar el web del ENTI. 

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

Per accedir al grau de Traducció i interpretació –anglès- (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) o al grau de Traducció/Llengües Aplicades (Universitat Pompeu Fabra), es farà una prova d'aptitud personal única. L'aspirant que sigui apte de la prova, podrà sol.licitar l'admissió a qualsevol dels dos centres que imparteix el grau.

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Data de la prova: 16 de juny de 2018, a les 10.00 h
 • Aquest any la prova es realitzarà a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Lloc de la prova a la UAB:
Facultat de Traducció i Interpretació
Campus de Bellaterra
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 581 18 76

El dia de la prova has de presentar el DNI.

Per a més informació pots consultar el web de la UAB i el web de la UPF.

 

Data d'actualització:  04.06.2018